Kooba e nagge

 
 

Téléchargement

 
 
 

– Wonnoo ɗoo ko kooba.

Nagge yehi ladde tawi toon kooba. Kooba wii : « Aan dey, mi yi’ataa ma jamma e ladde hee. » Nagge wii : « Miin ko mi jeyaaɗo. Mi nyallan nyaamde e ladde, so hiirii mi joftoya to joomam. » Kooba wii : « Mo jey-maa ? » Nagge wii : « Joomam woni ko wuro. » Kooba wii : « Ko o nafan-maa ? » Nagge wii : « So mi joftii, joomam human kam e ɓoggol, o ɓira mi, janngo subaka o ɓira mi, so o gaynii ɓirde mi, o sogga mi, mi yaha ladde, mi nyalla nyaamde haa hiira, mi arta. »

Kooba wii : « Ko aan jaasi ! Ƴeew tan ko aan nyamminta hoore maa, aan jof­nata hoore maa, so a yettiima kumeɗaa e ɓoggol, ɗoon kuwataa, ɗoon coofataa, so joome ari tan ɓir-maa ? Ko a kuutorgal tan, aan fuuyi !… Miin mi jaɓataa ɗum, hay gooto halfaani mi, ɗo mbelaami nyallanmi, ɗo mbelaami mbaalanmi, ko weli mi nyaamanmi. »

Hiiri. Nagge wii : « Kooba, jooni dey hiirii mbiɗa hoota. » Kooba wii : « Mbaalen ɗoo, so a woowii jeyde hoore maa, a wontaa jaɓ halfeede. » Nagge wii : « So mi waalii ɗoo, ko jenngi fof, joomam aranan kam. Ɗuum noon, mi yahan tan. So wonaa ɗuum, so o tawii kam ɗoo, o fiyan kam. » Kooba wii : « Haadi ko a puuyɗo ! Aɗa jaɓa jeyeede, saka noon kaɓɓoowo ma e ɓoggol ! »

Kooba ina yenna nagge tan, haa baanyoowo yii nagge ina wondi e kooba. Tan baanyoowo naati e jeeje, ɗacci haa nagge ɓenni, kooba sawndii ɗum, tan fawi serdu e wuttulo kooba. O aari ngelooba haa ajjii, o fooɗi rawaandu, kapsinaaji petti, kure mbii e wuttulo kooba pat ! Kooba waɗi tuguperi, ba oondi.

Nagge ari tawi kooba ina fettoo. Nagge wii : « A yi’ii, kala mo alaa jeyɗo, ko bone warata ɗum. Miin kay, hay so a feesii baanyoowo, suusaa fellude mi. Aan wonnoo a alaa jeyɗo, baanyoowo warii ma, nawana sukaaɓe mum pijira teewu maa. Miin, so baanyoowo fellii kam, shari’a mum e joomam gasataa ! »

 
Téléchargement