attente 03

 

KÓRÒ ʔÍN KÉR-NGÉƊÈ / LA QUERELLE DE LA PLUIE ET DE LA TOURTERELLE (ORIGINE DES SAISONS)

[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

[av_one_full first]

   Mɛ̀ nɛ́ tò kórò ʔín kéréngédè, ʔà̰ nɛ́ nɔ́ɛ́. Tò mɛ̀ nɛ́ hɔ̰́gɔ̰́ ndɔ̀wá dɛ̀ɛ́ dàn ʔín màá. Wà hár kóò sɛ̀n tɛ́ màá. Kórò pı̰̀ı̰̀ wár sínɛ́ wèn kéréngédè. Kéréngédè kòò bêm bien nɛ̀ dɔ́káà mbɔ́dɔ́ nù nà, wà ʔɔ́ kɔ́wà nɛ̀ ká̰ tè. ʔá̰-ndɔ̀wá yàá nù.    C’est le conte de la pluie et de la tourterelle, il s’agit bien de l’oiseau. Ils étaient amis. Ils prenaient leurs épouses l’un chez l’autre, et l’initiative en revenait à la pluie. Ma tourterelle avait eu beaucoup d’enfants, elle était installée avec les siens au faîte d’un arbre et y demeurait.
   Kórò tɛ̀à hɔ́ táá nà kpáwà. ʔèé tò kéréngédè sìí dòŋ nɛ́ bá kɔ̀rá tɛ́ gbɛ́, ʔà̰ bɛ̀ɲá. Sí ɗòŋ bá dùà gbɛ́ há̰à̰, ʔà̰ bɛ̀ɲá.

   La pluie vient leur rendre visite. La tourterelle alla prendre une poule pour la tuer, la pluie refusa ; elle retourna prendre une chèvre pour la tuer à son hôte qui refusa.

— Mɔ̀ nàá kɔ̰̀ mɔ́-dɛ̀ nɛ́ gé mɔ̀ gè ndé ? — Mais que veux-tu donc que je te fasse ?

— ʔà̰ ná ʔéí ɲɔ́ŋ gé mɔ̀ ná, ʔéí ɲɔ́ŋ nɛ́ ʔó bêm, nɛ́ ʔó bêm kɔ̰́à̰, sɛ́kèì ʔíŋ kɔ̰́à̰ dàn nɛ̀ ʔá sɛ̀nɛ́ yè.

— Je ne mange pas n’importe quoi, je mange les enfants, tes enfants, alors je mesurerai quel ami j’ai.
   ʔá̰ wèn bé ná, ʔà̰ sìí ɗòŋ, ʔà̰ bá kàyà bêm kɔ̰́à̰ ʔà gbɛ́. Bêm náár ʔà̰ gbɛ̀á, ɲɛ́m kàá ɗǒŋ gɛ̀nɛ̀ nɛ̀ kórò ʔɔ̀áì. ʔà̰ ɲɔ̀ŋà vá̰ı̰́ fɛ́t. ʔèè kóô kɔ́ kéréngédè yàká yàrí. Tò kórò bàà wár, kórò tɛ̀ɛ̀ bá wár dáŋ sí ɗòŋ ŋɔ́n mɛ̀. « ʔà̰ ná ndé mɔ̀ nàà tɛ́-dɛ̀ kà̰à̰ nɛ́ gbó nɛ̀nɛ́ tɛ̀í sɛ̀n ŋɔ́n mɛ̀ nɛ́ gè ndé ? » Sá hèè « ʔà̰ ná-ndé ʔéí tɛ́-yè, bé tòm kéí ʔá̰ sɛ̀nɛ́. Kóó ʔèì yé ná, ʔéí tɛ́-yè sɛ̌n hı̰̌ḭ.   ɓɛ̀ɛ̀ ʔéí tɛ́-tòm bêm kɔ̰́à̰ nɛ́nɛ́ ká hɔ̀ɔ́ sɛ̀n tɛ́à hı̰̀ḭ́. ɓɛ̀ɛ̀ ʔéí tɛ́-tòm bêm nɛ́nɛ́ ká hɔ̀ɔ́ sɛ̀n tɛ́à hı̰̀í. » Kéréngédè tɛ̀ɛ̀ tóm Wàntò, bá pı̰̀ kɔ́ bólò kɔ́ kórò, dáŋ sínɛ́ ŋɔ́n mɛ̀. Tò kórò bùɲà sí ɗòŋ yík-wèsé mɛ̀. Mɔ̀ hɔ̰́gɔ̰́ɔ̰̀, Wàntò ʔà̰á̰ sɛ̌n kɔ̰̀ bólò hɛ̌n ɗòŋ kóré bêm kɔ̰́à̰ nàá gbɛ̀ɛ̀ sɔ̰́ há̰à̰, sí ɗoŋ dúk nɛ́ nù. ʔá̰-nɛ̀ dúk hégɔ̰́ yàrà tààr.  Ne voulant pas d’histoire, la tourterelle alla prendre son aîné et le tua. Ce furent quatre enfants qu’elle tua, pendant le séjour que fit son hôte, la pluie. Elle dévora tout. L’épouse de la tourterelle était partie en voyage. Sur ce, la pluie prit la route pour rentrer chez elle, là-haut. Elle dit : « Comment t’y prendras-tu, quand tu viendras chez moi, pour te rendre là-haut ? » Et l’autre : « J’ai l’intention d’y aller : j’ai un petit messager, même si je n’y vais pas, lui ira. Donc je t’enverrai un enfant quand tu seras de retour chez toi. » Sur ce, la tourterelle glissa Wanto – son messager – dans la sacoche de la pluie afin qu’il parte là-haut. Puis la pluie s’envola et retourna au ciel., Or donc Wanto était dans la sacoche, sous les morceaux séchés des enfants tués pour la pluie. Il se tint là trois jours.
    Tò náá kɔ́ kéréngédè pèá, gɔ́m táá nà. « Tò ʔó bêm ʔá̰ dḭ́ḭ̀ ndé ? » « ʔà̰ ná-ndé ʔéí gbɛ̀ɛ̀ ʔó bêm fɛ́t há̰ kórò ʔòé. » « Hó wěn-gè nàá gbɛ̀ɛ̀ ʔó bêm ʔòé fɛ́fɛ́t há̰ kórò ʔòé wèn gé mɔ́ gè ndé ? » Nàà kɔ́ bêm gɔ̀ná ték nù, héí kɔ̰̀á̰ héí kɔ̰̀á̰, héí kɔ̰̀á̰. Tò ʔà̰ ʔèè núà sɛ̀n tɛ́ gìmà :

    La mère des tourtereaux revint : « Où sont donc les enfants ? » — « Je les ai tous tués en l’honneur de la pluie. » — « « Oh !Pourquoi as-tu tué tous les enfants en l’honneur de la pluie, pourquoi ? » La mère se jeta à terre, et pleura, pleura, pleura. Elle se mit à chanter :

Yàlèmbè Yàlèmbè bàá tɛ̌m kpɔ́k

Bêm mɔ̰́ Yàlèmbè

Kɔ̀m gbɛ́ kɔ̀rá kórò bɛ̀ɲá

Yalembe Yalembe, je suis au désespoir

Ma fille Yalembe

Yalembe Yalembe, je suis au désespoir

j’allais tuer un poule, la pluie a refusé

Yalembe Yalembe, je suis au désespoir

Kpòngóm. Kórò mbàngá dà̰. Kpòngóm. Kórò mbàngá dà̰. – En grondant la pluie éclata de colère

Yàlèmbè Yàlèmbè bàá tɛ̌m kpɔ́k

Bêm mɔ̰́ Yàlèmbè

Kɔ̀m gbɛ́ kɔ̀rá kórò bɛ̀ɲá   (mɔ̀kíè)

Yalembe Yalembe, je suis au désespoir

j’allais tuer un poule, la pluie a refusé

Yalembe Yalembe, je suis au désespoir

    Hóp sí ɗòŋ dúkà nù. ʔá̰-nɛ̀ wàntò zìrà hɔ́ɔ́ɔ́r mbádí mɔ̀, kúr. Kórò « ʔá Wàntò mɛ́ gbòò ndé ? » « ʔı̰́ḭ̀ » « Mɛ̀ nɛ́ dáà kɔ́mé ʔà̰ tómmɛ́ tɛ́nɛ́ ndé ? » « ʔı̰́ḭ̀ » « Nɛ́ gé mɔ́ gè ndé ? » « Tǒm fìò wán ʔá̰ nàà kɔ̰́à̰ pèà ʔé. Tò ʔà̰ tɔ̰̀á̰à̰ ndé « wà sí ɗòŋ ndé. Tò kéí mɛ́-dɛ̀ sádàká fìò ʔé wěn mɔ̀ nàá tɛ̀ɛ̀ sɔ̰́, ʔà̰ ɲɔ́ŋ bêm kéí káɗí nàà sí ɗòŋ ʔòò héí fìò. Kínɛ̀ nàà kɔ́ bêm pèà ʔé, nàà sí ɗoŋ ʔòò héí fìò. » Wàntò zír ndòŋ_ndòŋ_ndòŋ péí dòŋ gbó táá mbɔ́dɔ́ nù. Hóp kórò sí ɗòŋ ʔèá.   Kéréngédè « wèn bé ná, mɔ̀ nɛ̀ tɛ́-dɛ̀ ʔá̰ sɛ̀nɛ́. Kà kórò nɛ́-dɛ̀ɛ́ dàbàrì, tò dìì fé, ʔéí kɔ̰̀ɔ̰̀ mɔ́-ʔɔ̀ wàn sèè-zúà. ʔà̰ tɛ́-ʔɔ̀ wàn sèé-zùí ɓɔ̀, ʔéí bé kèì ʔɔ́ wàn kɔ̰́à ɓɔ̀ ná. »     Rendu chez la pluie, Wanto sortit [de sa cachette] et observa. La pluie.. la pluie était là, [elle dit] « Tient Wanto, te voilà arrivé ? » — « Oui » — « C’est ton maître qui t’envoie » , — « Oui » — « Qu’y a-t-il ? » — « Une annonce de mort. La père est revenue, la tourterelle a dit que vous retourniez chez elle car elle va faire la cérémonie de deuil. Puisque quand vous étiez venue, vous aviez dévoré tous se enfants, venez vous joindre aux lamentations. Maintenant que la mère est rentrée, venez vous lamenter ». Puis Wanto se laissa descendre grâce à son fils, jusqu’au sol. Et la pluie retourna chez la tourterelle qui lui dit : « Je ne veux pas d’histoires, voici une solution : tu m’as fait du tort, c’est entendu ! Pour cela je veux régner sur toi. » — « Tu règnerais sur moi, je ne peux plus être ton maître ».
   Péá ɗòŋ kɔ́ kórò ʔá̰ hı̰̀ḭ́. Kórò zìká tɛ̀ yík-wèsé mɛ̀ ɓɔ̀, péí ɗòŋ mɛ́-mbàŋ dà̰, péí ɗòŋ ʔá̰ hı̰̀ḭ́.

   La pluie se tourna vers les cieux et repartit chez elle où elle laissa éclater sa colère.

Yàlèmbè Yàlèmbè bàá tɛ̌m

Kɔ̀m gbɛ́ kɔ̀rá kórò bɛ̀ɲá

Yàlèmbè Yàlèmbè bàá tɛ̌m

Yalembe Yalembe, je suis au désespoir

j’allais tuer un poule, la pluie a refusé

Yalembe Yalembe, je suis au désespoir

– Hà̰ɲú. Kórò mbàngá. – Badaboum, son tonnerre éclate
Yàlèmbè Yàlèmbè bàá tɛ̌m

Kɔ̀m gbɛ́ kɔ̀rá kórò bɛ̀ɲá

Yàlèmbè Yàlèmbè bàá tɛ̌m

Yalembe Yalembe, je suis au désespoir

j’allais tuer un poule, la pluie a refusé

Yalembe Yalembe, je suis au désespoir

– Kpàɲṵ́. Kórò mbàngá. – Boudouboum, son tonnerre éclate
Yàlèmbè Yàlèmbè bàá tɛ̌m

Kɔ̀m gbɛ́ kɔ̀rá kórò bɛ̀ɲá

Yàlèmbè Yàlèmbè bàá tɛ̌m

Yalembe Yalembe, je suis au désespoir

j’allais tuer une poule, la pluie a refusé

Yalembe Yalembe, je suis au désespoir

– ʔòóyèé ɲɛ́m-ná ɲɛ́m-ná kíì dɛ́ béí – Non, au secours ! Au secours ! La peur saisit les gens.
Yàlèmbè Yàlèmbè bàá tɛ̌m

Kɔ̀m gbɛ́ kɔ̀rá kórò bɛ̀ɲá

Yàlèmbè Yàlèmbè bàá tɛ̌m (mɔ̀kíè)

Yalembe Yalembe, je suis au désespoir

j’allais tuer un poule, la pluie a refusé

Yalembe Yalembe, je suis au désespoir

Síí-ɗòŋ ʔá̰ hı̰̀ḭ́. Voilà comment se fit son retour.

   Hɔ́ɔ́ɔ́r wà yá nù. Kínɛ̀ « kéréngédè ʔà̰ ná-ndé ʔà̰ zèì mɔ̀ nɛ̀ ʔàá sɛ̀n tɛ́à. Tò ʔà̰ hà̰à̰ bêm héí ɲɛ́m-ná. Tò ʔà̰ kínɛ̀í ʔéí mɔ́ kórò, ʔéí tɛ́-sì ɗòŋ ŋɔ́n mɛ̀. ʔéí kpá mɔ̀ kèì dɛ́ há̰à̰ ɓɔ̀ ná. ʔéí sí ɗòŋ ŋɔ́n mɛ̀. Nɛ̀ ngìmbì kɔ̰́à̰ tɛ́-ɲɛ̀m wèn wí. Tò ʔá̰ kàà héí mɔ̀ ʔé, ʔà̰ mɔ́ kéréngédè ʔà̰ héí mɔ̀ ʔé, mɔ̀dáì hɛ̰̀ ʔéí bàá ʔèì há há̰à̰ mɔ́ kéréngédè mɔ̀dáì. Mɛ̀ nɛ́ bú mùsùâr ndèí bàà gú gùn gɛ́ráà. ʔèè tɛ́à nɛ̀ tɛ̀, ʔá̰ mɔ́ hɔ̀ɔ̀ màá ngbàrà ʔó nɔ́ɛ́ nɛ̀ tɛ̀. Tò ʔéí kùná mòdâi gǔn gɛ́ráà. ʔá̰ kà ɲɛ́m ngìmbì ʔà̰ héí mɔ̀, ʔéí mɔ́ kórò, ʔéí kàɗá. Tɛ̀í mɔ́-dùk kéí tɔ̰́ wèn ɓɔ̀ ná. ʔá̰ kàà bɛ̀ɛ̀ mɔ́-dɛ̀ sèè-zú mɔ̀í ʔé, ʔá̰ béí yár, wà pésí, wà ɲɔ́ŋ mɔ̀, wà gbɛ́ mɔ̀. ʔà̰ ɲɔ́ŋ ʔò bêm kɔ̰́à̰ hɔ̰́gɔ̰́ ɲɛ́m sèèáà ʔé. ɓɛ̀ɛ̀ ʔá̰ kàà gɛ́ráà kpé, kà̰à̰ zɔ́k mɔ̀ kèì dík kéí ʔé, ɓɛ̀ɛ̀ ʔéí tɛ́ kɛ́í ʔé ɲɛ́m sɛ̀n tɛ́ ngìmbì hı̰̀ḭ́. ʔèé ɓɛ̀ɛ̀ ʔà̰ sí ɗòŋ, ʔà̰ dúk nù. Tò ʔéí tɛ́ kéí sèè wí gɔ́n sɛ̀nɛ́, sɛ́ká mɔ̀ dɛ̀à ʔé, kàɗá.

   Elle avait dit : « Tourterelle écoute ! Je comprends ce que tu as sur le cœur ; tu m’as donné tes enfants sans compter, et maintenant, moi la pluie je vais m’en retourner là-haut ; que ce soit ta saison à toi ! Ainsi, quand tu chanteras, quant toi, la tourterelle, tu chanteras, vois cet insigne, je te le remets, tourterelle ! Cet insigne, c’est cette collerette blanche que je te mets autour du cou et qui fait que tu ne ressembleras pas aux autres oiseaux. Je te passe ce ruban autour du cou. Quand arrivera la période où tu chantes, moi la pluie, je sera fatigué et je me tairai. Alors la saison sèche sera sur tout le monde : les gens se promèneront, ils déserteront les villages, ils mangeront, ils chasseront, et tu mangeras pour compenser la perte de te enfants et apaiser ton cœur. Puis quand tu te tairas, quand tu m’entendras menacer, ce sera ma saison, tu t’en retourneras chez toi ; Moi, je descendrai et il pleuvra. C’est tout ».
Ndàyá mɔ̀ nɛ̀ ʔá̰ sɛ̌n tɛ̀ kórò nɛ̀ dɛ̀ ʔín kéréngéɗè.

Voilà comment se passèrent les choses entre la pluie et la tourterelle.

[/av_one_full]

TÈ-GÚN-MƆ̀ NDÈÌ ƝƆ́Ŋ NƐ̀ BÍRÍ YƐ̀ ʔÁ̰ HḬ̀Ḭ́ / COMMENT ON APPRIT À MANGER LES FRUITS DU BIRI

[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

[av_one_full first]

   Bírí ʔá̰ sɛ̀nɛ́ sɛ̌n zǎŋ gàrà. ɓɛ̀ɛ̀ ʔó béí wà mɔ̀ɲà nɛ́ yé wà ʔɔ́ nɛ́ yé. ʔá̰-ndɔ̀wá ʔɔ̀ɔ̀ yé. ɓɛ̀ɛ̀ bírí ʔá sɛ̌n zǎŋ gàrà wà ʔíŋ bíríìí ndé ʔéí ɲɔ́ŋ ɲɔ̀ŋí ná.

   Il y avait un arbre, un Canarium au milieu du village. Les gens avaient fondé le village, s’y étaient installés et y vivaient. Or, il y avait un Canarium au milieu de la place, mais les gens ne savaient pas que les fruits du Canarium se mangent.
   Sɛ́kɔ́wà yàkà sí sɛ̌n zǎŋ fɔ̀ mɛ̀ fɛ́t. Bírí hı̰̀ḭ́ kpɔ́kɔ́ɗí ʔà̰ yòrá sɛ̌n zǎŋ gàrà. ʔà̰ yék nù. Mà sɔ́ká wíkóò, ʔà̰á̰ sɛ̌n sààyé nàà pɛ́m kɔ̰́à nɛ́ yé. Bírí ʔà yék nù kpɔ́kɔ́ɗí. ʔà̰ kṵ̀màsé ʔé núà sɛ̀n té gìmà :

   Un jour qu’ils étaient tous partis aux champs, un fruit du Canarium qui se dressait au centre du village, un seul tomba à terre. Une vieille femme se trouvait là qui veillait sur le village. Un seul fruit tomba qui se mit à chanter :

bírí tùnà lè

wà yéì ndé ?

wà sìí tùà kpóŋ kpóŋ

bírí tùnà lè

Canarium réveillez-vous

Sont-ils au village ?

Ils sont tous rentrés chez eux

Canarium réveillez-vous         

ɓɛ̀ɛ̀ dɔ́ká bírí kùmàsé ʔáyáà.

Alors les fruits se mirent à tomber en grand nombre.

wà yéì ndé ?

wà sìí tùà kpóŋ kpóŋ

bírí tùnà lè

Sont-ils au village ?

Ils sont tous rentrés chez eux 

Canarium réveillez-vous

bírí dɛ̀ɛ́ ràɓàràɓà Cela faisait : ploc ploc ploc
wà yéì ndé ?

wà sìí tùà kpóŋ kpóŋ

bírí tùnà lè (mɔ̀kíè…)

Sont-ils au village ?

Ils sont tous rentrés chez eux

Canarium réveillez-vous

   Bírí hɛ̌n hı̰̀ḭ́ ʔà̰ kṵ̀màsé ʔa háyáà ʔá nù. ʔá̰-nɛ̀ sɔ́ká wíkóò ʔà̰ kṵ̀màsé dɔ́ráà sí sɛ̌n kɔ̰̀ ʔá̰ká bɔ̀tɔ̀. ʔà̰ bá, ʔà̰ hṵ́sí.

   Les fruits de ce pleuvaient à terre. La vieille femme se mit à les ramasser dans un vieux panier déchiré qu’elle cacha ensuite.
   ɓɛ̀ɛ̀ ʔó bêm kɔ̰́à̰ sɛ̌n sààyé wà kṵ̀màsé péáà sɛ̌n zǎŋ fɔ̀. Sɛ́káà tɔ̰̀á ná ndé « ʔó yâm ! Tè nɛ̀ yór hɛ̰̀, yór sɛ̌n zǎŋ gàrà hɛ̰̀ ndɛ̀ɛ̀ zɔ́k hé mà ʔàí gáà, mɛ̀ nɛ́ mɔ̰̀ɔ́ ɲɔ̀ŋ. Bírí yék nù kpɔ́kɔ́ɗí ʔé. kà kṵ́másé yék nù ʔà̰ ʔé núà tɛ́ gìmàʔà̰ béí gìmà ʔé, dɔ́káà kṵ̀màsé ʔáyáà nɛ̀ dɔ́káà. ʔà ʔó bêm kɔ́m ! mɔ̰̀ nɛ̀ wɔ̀ ɲɛ́m ná ndɛ̀ɛ̀ yá sɛ̀nɛ́ ʔînnɛ́ hɛ̰̀ mɛ̀ nɛ́ tǒm wɔ̀. ʔá̰-nɛ̀nɛ̀ nɛ́ sí sɛ̌n zǎŋ-bɛ̀ɛ̀, tò mɔ̰̀ nɛ̀ wɔ̀ ɲɛ́m ná. ʔá mɔ̀ nɛ́-ɓàrá nɛ̀ tútùyè sút, tá mà béí gbó zân ná, mà gbó zân kpɔ́kɔ́ɗí ná. ʔɛ̀nɛ̀ húsí tɛ̀nɛ́ sɛ̀n kútùà, ʔɛ̀nɛ̀ gú nù ʔɛ̀nɛ̀ gú nù, kɛ̀nɛ̀ zɔ́k mɔ̀. wèsé kpɔ́r kpóróró ɲɛ́m sɛ̌n zǎŋ gàrà, kà mà bírí yék nù kpɔ́kɔ́ɗí, kɛ́nɛ́ yàká hṵ̀ı̰̀ nú tùà hɔ́-ná, hṵ́ı̰́ nú tùà hɔ́-ná. Kà ʔà̰á̰ tɛ̀ɛ́-ʔè núà tɛ́ gìmà. ʔà̰á̰ tɛ̀ɛ́-ʔè núà tɛ́ gìmàí, ká mɔ̀ɔ́ tɛ̀ɛ́-dɛ̀ rìɓìrìɓì rìɓìrìɓì rìɓìrìɓì nɛ̀ dɔ́káà ʔé, ká mɔ́ tṵ̀ nù kpɔ̰́ kpɔ̰́ kpɔ̰́, ʔèè sɛ́kɛ́nɛ̀ kṵ̀mà̰séè mɔ́-gbò zân. ʔɛ̀ɛ̀ káí tòè, ʔɛ̀ɛ̀ káí nɛ̀ bírí. ɲɛ́m mɔ́ká bírí ná. ʔèè ʔɛ́ɛ́ ɲɔ́ŋ sɛ́kɛ̀ɛ̀ kpásí wɔ̀. wà zèá. »   Puis ses enfants commencèrent à revenir des champs, elle leur dit : « Eh vous là !L’arbre qui se dresse ici, au beau milieu de cette place, et que l’on croyait pareil à n’importe quel autre, ça se mange ! Un seul fruit est d’abord tombé qui s’est mis à chanter. Tandis qu’il chantait, une pluie de fruits est tombée à terre. Eh bien, mes petits, ici où nous sommes, nous souffrons trop de la faim, et c’est une lutte contre la faim que vous menez en brousse, car la famine est grande. Quand le jour se lèvera, tôt demain matin, que personne n’aille dehors, absolument personne ; cachez-vous dans les maisons, blottissez-vous y tous et observez bien : quand le soleil dardera à plomb ses rayons sur la place du village, et qu’un premier fruit sera tombé, surtout n’ouvrez pas encore vos portes, pas encore. Ce n’est que quand il se sera mis à chanter sa chanson et que vous entendrez qu’ils font ploc ploc ploc en si grand nombre qu’il noirciront le sol, qu’alors seulement vous sortirez avec des récipients pour ramasser ces fruits, de si beaux fruits qui guériront votre faim. Vous avez bien compris ? »
   Mɔ̀ ɓàrá, wà sí tùà. Nɛ̀ zɛ̀ dɛ̀ ʔé, wà sı̀í tùà. Mɔ̀ ɓàrá ɓɔ̀ wà pèá ɗòŋ. Nɛ̀ mɔ̀ ɓàrà ʔé bírí hı̰̀ḭ́ kṵ̀màséè. Wà húí nú tùà ɓɔ̀ ná. Bírí hı̰̀ḭ́ dùkà hɔ̰́gɔ̰́, nɛ̀ wèsé dàŋà pérê sɛ̀n té mìdíì, ɓɛ̀ɛ̀ bírí yèká nù kpɔ́kɔ́ɗí, ʔà̰ yèká nù kpɔ́kɔ́ɗí. Ndɔ̀wá zɔ̀kà káɗì, ɓɛ̀ɛ́ wà kṵ̀mà̰sé húsá tɛ́wà nɛ̀ ngáyáà. ɓɛ̀ɛ̀ bírí hı̰̀ḭ́ kṵ̀mà̰sé ʔé nú tɛ́ gìmà

  Le lendemain, ils sont dans les maisons. Toute la nuit ils sont restés chez eux et le lendemain donc on les retrouve là. A l’aube : au Canarium d’entrer en scène. Ils n’ouvrent pas leur porte, les fruits sont toujours dans l’arbre. Quand le soleil fut bien haut dans le ciel, un fruit tomba, un seul. Ils le virent et se cachèrent mieux encore. Le fruit se mit à chanter :

bírí tùnà lè

wà yéì ndé ?

wà sìí tùà kpóŋ kpóŋ

bírí tùnà lè

wà yéì ndé ?

wà sìí tùà kpóŋ kpóŋ

bírí tùnà lè (mɔ̀kíè…)

Canarium réveillez-vous

Sont-ils au village ?

Ils sont tous rentrés chez eux

Canarium réveillez-vous

Sont-ils au village ?

Ils sont tous rentrés chez eux

Canarium réveillez-vous

   ɓɛ̀ɛ́ wà kàyà bírí hı̰̀ḭ́ fɛ́fɛ́ɛ́t, ndɔ̀wá kàyà bírí hı̰̀ḭ́ wà ɲɔ́ŋ. ɓɛ̀ɛ́ wà kpàá ngàì. wà tɔ̀á : “hı̰́ḭ̀, ʔàséè tè hɛ̰̀ yòrà táá hɛ̰̀ ʔɛ́ɛ́ ʔíŋ kɔ́yɛ́ɛ́ ná. tò mɛ̀ nɛ́ hɔ̰́gɔ̰́. mɛ̀ nɛ́ mɔ̀ɔ́ ɲɔ̀ŋ wó, ʔá̰-ndɛ̀ɛ̀ ʔíŋ kɛ́ɛ́ ná. ʔá-nɛ̀ mɔ̀ ʔáí ʔá nù géè, ʔá̰-nɛ̀ ʔíŋ ngbàráà ná. ʔèè sɔ́ká wíkóò hɛ̰̀ ʔà̰ bé sɔ̰́ ná, kà dúk sààyé ná, ʔɛ́ɛ́ tɛ̀ɛ́-ʔìŋ mɔ̀ɔ́ ɲɔ̀ŋ ná. mɔ́ tɛ̀ gǔn mɔ̀ ndèí dɛ̀ɛ̀ ká hè náà ndé mà béí kpɔ́kɔ́ɗí, ʔɛ́ɛ́ nɛ́-yàká sààyé, nɛ̀ mà béí kpɔ́k ʔà̰ dúk nù sɛ̌n sààyé. ʔà̰ zɔ́k mɔ̀ nɛ̀ tɛ́-dɛ̀ sɛ̌n sààyé wó. ʔá̰ sɛ̌n hı̰̀ḭ́. ɓɛ̀ɛ̀ sɔ́ká wíkóò ʔà̰ bé sɔ̰́ ná, ɓɛ̀ɛ̀ béí ʔɛ́ɛ́ ʔíŋ màɲɛ̂r sɛ̌n tɛ̀ ɲɔ́ŋá bírí kà dɛ́ ká ɲɔ̀ŋá ná.

   Alors ils ramassèrent tous les fruits tombés, ramassèrent les fruits de ce Canarium, les mangèrent, y trouvèrent des forces et dirent : « Oui, ainsi donc, cet arbre qui se dressait là, nous ne savions pas que ça se mangeait, nous ne le savions pas. ça tombait à terre simplement sans que nous sachions quoi en faire. Si cette vieille femme n’était pas restée au village, nous n’aurions pas appris que ça se mange. » Voilà la raison pour laquelle au moins une personne reste au village quand nous le quittons, et veille sur ce qui s’y passe. Sans cette vieille femme-là, nous ne saurions pas comment nous y prendre pour manger les fruits du Canarium.

ká ndàyà hı̰́ḭ̀ ʔá sɛ̌n hı̰̀ḭ́ kɔ́m kàɗá.  

[/av_one_full]

WÀNTÒ ʔÍN FÌÒ YÉRÈ / COMMENT LES FEMMES APPRIRENT À PRÉPARER LA VIANDE POURRIE

[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

[av_one_full first]

   Mɛ̀ nɛ́ tò kɔ́ Wàntò, nɛ̀ wàá nɛ̀ fɔ̀ kéí, tò há̰ yérè mɛ́-yè nɛ̀nɛ́ zǎŋ fɔ̀ kɔ̰́à̰. Mɛ̀ nɛ́ hı̰̀ḭ́ Wàntò nɛ̀ wá fɔ̀ kéí. Mà wí tòkà yérè hé mɛ̀ nɛ́ gàlò mɛ̰̀í gá. ʔá̰-nɛ̀ yérè kìyá bɛ̀ɗɛ̀ péínɛ́ péínɛ́ péínɛ́ gú sèè zú fɔ̀ kɔ̰́à̰. Yérè dúk sèè zú fɔ̀í.

  Wanto avait débroussé un champ pour lui. Or, sur ce champ, des buffles passaient souvent. Cependant Wanto continuait à le cultiver. Un buffle qu’un homme avait blessé à la sagaie aux environs du village de Galo se rabattit cherchant un endroit où se mettre : il se coucha en bordure du champ de Wanto et y resta.
   ʔá̰-nɛ̀ mɔ̀ɔ̰́sà dɛ́ ʔà̰ nɛ́ wá fɔ̀. Yérè má ʔínà. ʔà̰á̰ nɛ̀ mɔ́-wà fɔ̀ kɔ̰́à̰ yérè màà ʔínà. “hó! ʔèì dɛ́ hégè ndé ?” ʔèáá ʔèáá ʔèáá. Yérè bàá bɛ̀ɗɛ̀ sí fé pḭ́ kɔ̀-gɛ́r fɔ̀ kɔ̰́à̰. ʔá̰-nàà sí ɗòŋ wó, ʔà̰ wá fɔ̀ɔ́ɔ́ɔ́ yàrà tààr. Nááráà kà̰á̰ tɛ̀ɛ́-sì ɗòŋ wó ká vùm pɛ̀r mbɔ́rá yérè ʔá̰à̰. ʔá̰-nàà dáŋ zǎn fɔ̀í nɛ́nɛ́, gbó táah hɛ̌n zǎŋ fɔ̀ mɛ̀. kà mbáɗí mɔ̀ wó : ká hṵ̀ṵ̀ gbàzı̰́ ʔà̰ yá sínɛ́ ʔèáá ʔèáá, tṵ̀ṵ́ hɛ̌n zù yérè mɛ̀. ʔá̰-nàà tɛ́-zèì mɔ̀ hṵ̀ṵ̀ zı̰́ yàyá. ʔà̰á̰ zèì mɔ̀ ɓɔ̀. hṵ̀ṵ̀ zı̰́ yàyá. Sá ʔà̰ “hó! mɛ́ hɛ̰̀ nɛ̀ mɛ́ màà ʔínǎm zǎŋ fɔ̀ kɔ́m dɔ̰́ɔ̰́-dɔ̰́ɔ̰́ɲɛ̀. ʔám kpá fàrá wà fɔ̀ kɔ́m ná. ʔá̰-nɛ̀ gbàzı̰́ dɛ̀ɛ́ hṵ̀ṵ̀ hɛ̌n zùmɛ́ɛ̀ ndé”. Wàntò ʔá̰-nɛ̀ zṵ̀ṵ̀ nú tɛ́ gìmà.

   Le lendemain, Wanto alla cultiver son champ : le buffle le chargea. « Oh ! Que faire ? » Et plusieurs jours durant il ne put cultiver son champ car le buffle le chargeait. Enfin le buffle alla se mettre un peu de deçà du champ et y tomba mort. Trois jours de suite Wanto retourna cultiver son champ sans rien voir. Le quatrième jour quand il arriva, il sentit une odeur de buffle pourri. Il traversa son champ, se mit au milieu et de là scruta les alentours : bzz bzz, des grosses mouches formaient une nuée noire sur la tête du buffle. Il n’entendait que le bourdonnement incessant des mouches. « Oh ! dit-il, te voilà toi qui me chargeait toujours dans mon champ si bien que je ne pouvais plus y travailler ! Les mouches bourdonnent sur ta tête maintenant ! » Et Wanto se mit à chanter :

Nàà yérè wó

Dɛ́áà mɔ́-dɛ̀ kàà mɛ́ wó

Mɔ́ gbàzı̰́ dɛ̀ɛ́ hṵ̀ṵ̀ hṵ̀ṵ̀

Nàà yérè wó

Dɛ́áà mɛ́-dɛ̀ kàà mɛ́ ɓɔ̀

Mɔ́ gbàzı̰́ dɛ̀ɛ́ hṵ̀ṵ̀ hṵ̀ṵ̀.

Mère-buffle eh !

Voilà ce qui t’est arrivé

Les mouches bourdonnent sur toi !

Mère-buffle eh !

Voilà ce qui t’est arrivé

Les mouches bourdonnent sur toi !

Wàntò bàá gbàwár yák ʔèáá. Wanto reprit la route et partit.

  Mbóyò dɛ́, Wàntò péí dóí táyóró, dóí táyóró pı̰́ béé. Sí ɗòŋ nɛ́ póí mɔ̀ yúnɛ́ ká zàŋ yérèí nɛ̀ dí kpɛ̰́ɛ̰́ mɔ̰̀ nɛ̀ díà. Kpàà kɔ́í nɛ̀ fàrá yɔ̀ yɔ̀ɛ̀ kɔ́í, tɔ̰́ há̰ kóò ná. “Wèn bé nɛ́ géè ná. ʔà̰ mɔ́ yérè hɛ̰̀ ʔéí tɛ́ wá fɔ̀ kéí ʔà̰ màà ʔínèí. ʔéí tɛ́ wá fɔ̀ kéí ʔà̰ màà ʔínèí. ʔà̰ zɔ́k kínɛ̀ mɔ̀ nàá dɛ̀ɛ̀ sɔ̰́ ʔín ʔèí yè. ʔá̰-nɛ̀ gbàzı̰́ dɛ́ hṵ̀ṵ̀ sèè zúà ná-ndé. Dɛ́ kéí táyóró kéí nɛ̀ díà péí kéí ɗòŋ táá sɛ̀nɛ́ nà. ʔó kóò kéí ná kɔ́wà tá mɔ̀ ná, kèì wá fɔ̀ hɔ̰́gɔ̰́ɔ̰́ tùm báí ʔé ʔéí ʔɔ́ kɔ́í nù mɔ̀ɔ́-sà̰ ɓár tútùyè kóó ʔèì wá hɔ́ mìdíì ʔéí yàká ʔèì péí géè ʔá̰-nàá dùká nù.

   Le soir venu il forgea des sonnailles qu’il mit à ses chevilles aussitôt. Puis il désherba tout autour du buffle une belle place bien nette : une aire pour y danser à sa guise. Il ne dit rien de tout cela à sa femme. « Ce n’est pas pour rien, se disait-il, que ce buffle chaque fois que j’allais travailler à mon champ me chargeait ! Qu’est-il advenu de lui ? Les mouches bourdonnent sur sa tête. C’est avec des sonnailles de danse que je vais revenir ici ». Il avertit ses femmes : « Ne vous inquiétez donc pas si je travaille jusqu’à la nuit tombante, si même je dors au champ, ou mieux si je cultive demain jusqu’à midi. Je pars au champ et reviendrai sens problème ».
  Mɔ̀ɔ́-sà̰ dɛ́ ʔà̰ bá táyóró pı̰́ kɔ́ dàɗà. Péá ɗòŋ ʔà̰ḭ́. Kà gɔ́m táá nà wó. Hó! ká ʔɛ̰̀ wàn nɛ̀ gbàzı̰́ tṵ̀áà gàná kèn. ʔṵ́ṵ̀ hó! ʔó gbàzı̰́ nɔ̀ ʔɛ́nɛ́ tɛ́-gbɛ̀ kàá wɔ̀rám wá. Bá táyóró pı̰́ béé hóp zṵ̀ṵ̀ nú tɛ́ gìmà:

   Le lendemain, il prit les sonnailles, les mit dans sa sacoche et retourna à son champ. Une fois arrivé, oh ! c’est incroyable ce qu’il pouvait y avoir comme mouches ! Wanto s’exclama : « Eh les mouches ! Vous allez abîmer ma viande ! » Il prit les sonnailles, les mit à se chevilles et chanta :

Nàà yérè wó

Dɛ́áà mɔ́-dɛ̀ kàà mɛ́ wó

Mɔ́ gbàzı̰́ dɛ̀ɛ́ hṵ̀ṵ̀ hṵ̀ṵ̀

Nàà yérè wó

Dɛ́áà mɛ́-dɛ̀ kàà mɛ́ ɓɔ̀

Mɔ́ gbàzı̰́ dɛ̀ɛ́ hṵ̀ṵ̀ hṵ̀ṵ̀.

Mère-buffle eh !

Voilà ce qui t’est arrivé

Les mouches bourdonnent sur toi !

Mère-buffle eh !

Voilà ce qui t’est arrivé

Les mouches bourdonnent sur toi !

  Tò ʔá̰-nɛ̀ kóò kɔ́ Wàntò dùká ɗòŋ ʔèáá. ká ʔòóyèé ɲɛ́m ná. Wàntò kùrà sɔ̰́ yák nɛ̀ wɔ̀, hɔ́r kàm bá há̰ há̰ bêm. “Bêm nà ʔà̰ bá nɛ́nɛ́ pátá dáà kɔ̰́à̰ zǎŋ fɔ̀ mɛ̀ wěn-nɛ̀ dáà kɔ̰́à kùrà sɔ̰́ nɛ̀ tútùyè, wěn wɔ̀ ná-ndé”. ʔá̰-nɛ̀ bêm sínɛ́ sínɛ́ sínɛ́ gɔ́m táá zǎŋ fɔ̀ mɛ̀. Púmbéé dáà kɔ̰́à bé ná. ʔá-nàà yéŋ zèráà táá ká zàŋ zér mɛ̀ ká náà kɔ̀ gɛ́r dáà kɔ̰́à wàá nɛ̀ nù ká̰ɲá ká̰ɲá ká̰ɲá kɔ̀zér mɛ̀. ʔá̰-nàà sá sàrà sá sàrà “Hó! dáà! ʔò nɛ̀nɛ̀ tɔ̰́ bɔ̀ɔ́ wèn ʔín nɛ̀ ʔò ndé?” Ká Wàntò zèá kpɔ̰́í táyóróìí pı̰́ kɔ́ mɔ̀ zík tɛ̀ péí-ɗòŋ hɔ̰́gɔ̰́ gɔ́m táá tɛ̀ bêm nɔ̀. “ʔà̰ bá nɛ́ kàm tɛ́nɛ́ ndé?” ʔà̰ “hı̰́ḭ̀ yè”. “Nɛ́ ɗáŋ mà nɔ́ɛ́ ʔà̰ híɗí mɔ̀ ʔá̰-ndèì kíí nɛ̀ mɔ̀ nɛ́nɛ́ kéí tɔ̰́ wèn nɛ́nɛ́. ʔá̰-nɛ̀ nɔ́ɛ́ı̌ dɛ́ nɛ̀ mɔ̀ɔ́ yàwàrì ʔín yòí yè”. Mɔ̀-hɔ̰́gɔ̰́ɔ̰̀ ndélá hṵ́sáà nɛ̀ bêm.

   De leur côté les femmes de Wanto se dirent : « Non, quelque chose ne va pas. Wanto est parti sans manger, préparons de la boule et donnons-la à l’enfant. « Petit ! Porte cela à ton père au champ, car il est parti tôt ce martin, le ventre vide ». L’enfant se mit en route, arriva au champ : son père n’y était pas. Il tendit l’oreille : « Grands Dieux ! » La voix de son père résonnait du côté de la rivière mêlée à un tintinnabulement de sonnailles. Il s’écria : « Oh père ! A qui donc parlez-vous ainsi ? » Wanto l’entendit. Il retira ses sonnailles, les rangea et revint vite dans le champ, près de l’enfant.

— C’est la boule que tu as apportée ?

— Oui

— Il y a un méchant oiseau qui crie, je le poursuis et l’invective, mais cet oiseau se joue de moi !

Voilà le mensonge qu’il fit pour tromper l’enfant.

   Wàntò dúk nù ɲɔ́ŋ kàmí ɲɔ́ŋ kàmí ɲɔ́ŋ kàmí. Bêmmɛ̀ “dáà ʔám tɛ́-nɛ̀ zǎŋ-bɛ̀ɛ̀” Yék kéí nɛ̀ ká zàŋ zér bá dáŋnɛ́ bá dáŋnɛ́. Kà gbó wó ká náà fìò yérè ʔá̰-nɛ̀ ʔɔ́ nù kàyù nɛ̀ tṵ̀ṵ̀ kéí tɛ́nɛ́ bìm-bìm. Hóp bêm bá kéí gbàwár péí ɗòŋ

   Waṅto s’assit et se mit à manger. L’enfant dit alors : « Père, je vais faire mes besoins ». Et il prit le chemin de la rivière et la remonta jusqu’au cadavre : Grands Dieux !il y avait là le corps d’un buffle, immense, qui commençait à bien pourrir. Vite l’nfant retourna sur ses pas.

– ʔà̰ nɛ̀ɛ̀ díì ndé sɛ́ká zéà dɔ̀káà gè ndé? — Où as-tu donc été que tu as été si long ?

– ʔòóyèé ʔéí nɛ̀ nɛ́ nàáfɛ̰̀ ʔɛ̰́ yè.

— Rien, j’ai fait caca.
ʔà̰ káí tòì ʔà̰ sí. “Mbóyò mɛ́-dɛ̀ ká wíì sí pátáì”. Bêm kɔ́ Wàntò bá gbàwár ʔèá. síà sííí.

Puis l’enfant ramassa les assiettes et s’en retourna.

— A la tombée du soir, je m’en retournerai à mon tour.

L’enfant de Wanto se mit en route.

   Mɔ̀ kó bêm ʔín nàà kɔ́í. “Nàà kɔ́í ná ʔéí zɔ̀ká bɔ̀ɔ́ mɔ̀ nɛ̀ dúk tɛ̀ dáà kéí. Wà hà̰á̰ kàm héí bá nɛ́nɛ́ há̰ dáàkéí géè. mɔ̀ zɔ̌m sàɗì nɛ̀ gásáà ʔá̰-nɛ̀ fèè pı̰́ nù hɛ̌n zǎŋ fòí. ʔá̰-nɛ̀ dáà kɔ́í yɔ́ nɛ́ yɔ̀ɛ̀ nɛ̀ ká zàŋ́à. ʔà̰ yɔ́ nɛ́ yɔ̀ɛ̀ ká zàŋ́à tɛ̀ káɗí wɛ́t-wɛ́t yɛ̀. ʔèáá yè. ʔá̰-nɛ̀ mbɔ̀rá ʔòé. ʔá̰-nɛ̀ ʔà ná-ndé wà dúk sɛ́m mɔ̀ɔ́-sà̰ nɛ́-dɛ̀á ká dáà kéí nɛ́ yàkà ʔé. ʔèè kéí yàkà kéí mbéà. ʔèé ndɔ̀wà nɛ́ pátá wàí pátá dáà kéí. ʔèé wà zɔ́k mɔ̀ nɛ̀ tɛ́-dɛ̀í”.

   Or les enfants sont attachés à leur mère. A son retour, il dit à sa mère : « Maman ! J’ai vu quelque chose chez le père. Vous m’avez donné la boule pour que je le lui donne tout simplement, et bien !! un très gros animal, énorme, est tombé mort à côté du champ et le père danse autour, danse à en être trempé de sueur. Et c’est tout pourri déjà ! Mais, dit-il, gardez votre calme. Demain, quand le père sera parti et que je serai également parti quelque part, allez à la suite du père et vous verrez ainsi ce qu’il fait ».

   mɔ̀ɔ́-sà̰ dɛ́ ʔá̰-nɛ̀ Wàntò kùrà ŋɔ́n. Kóò kó Wàntò “ʔéí nɛ̀ zá̰ gèɗà yè”, ɓír nɛ̀ kúr yì hɔ̰́gɔ̰́ɔ̰́ɔ̰́, yá nɛ̀ kúr mɛ̀. Kà zéí mɔ̀ táá kúr mɛ̀ wó ká hó! kɔ̀-gɛ́r Wàntò nɛ̀ ɓɔ́ nɛ̀ gìmà ɲɛ́m ɓɔ̀ ná. ʔèáá ʔèáá ʔèáá. wíkóò nɛ̀ ʔá kɔ̀zér gɔ́m táá nà. hó! Wàntò wěn-gè ndé wéì kɔ̀m dɛ̀ɛ̀ ʔínyɛ̀ɛ́ hɔ̰́gɔ̰́, nɛ̀ dɛ̀ gé mɔ́ gè ndé?” Wàntò “ʔó kóò kɔ́m, nàà, dɛ́à ʔà̰ yérè dɛ̀ɛ̀ ʔín mı̀í. Mı̀í fé ʔà̰ dɛ̀ɛ̀ mɛ́-gɔ̀mám gɔ̀mí. ʔá̰ dìì fé hám nɛ́ yé wèè, hɛ́nɛ́ ʔɛ̀nɛ̀ nɛ́ ɗú yì, ʔɛ̀nɛ̀ bá dáŋnɛ́ ʔɛ̀nɛ̀ ʔé té wèè. ʔám ʔìŋá mà dàbàrì nàm tɛ́-dɛ̀ hɛ́nɛ́ ɲɔ̀ŋ nɛ̀nɛ́”.

 

   Le lendemain, Wanto partit et ses femmes dirent : « Nous allons déterrer des tubercules de manioc ». Elles passèrent le long de la rivière et y restèrent jusqu’à ce qu’elles entendirent la voix de Wanto qui chantait de nouveau : « Oh ! ça ne va plus ». Les femmes se précipitèrent : « Eh Wanto ! Mon mari ! Pourquoi agis-tu comme ça avec nous ? »  Wanto répondit : « Mes épouses, ce qu’a fait ce buffle-là, il a failli me transpercer ! Bon, c’est bien : je vais allumer un feu, et vous allez puiser de l’eau que vous mettrez à chauffer. Je sais comment m’y prendre pour rendre cette viande mangeable. »

   kóò kɔ́ Wàntò bá gbàwár ʔèá sí ɗòŋ nɛ́ ɗú yì nɛ̀ dárò káí péínɛ́. mɛ̀ nɛ́ hı̰̀ḭ́ nɛ̀ kóò kɔ́ Wàntò kàì dárò, nɛ́ ɗú yì, bá péí-ɗòŋ, ʔé nù. ʔèé Wàntò kúmbí wèè nɛ̀ díà, bá yì nɛ̀ ʔò dárò, ŋmá té-wèè. Wàntò ɓá yérè ɓá yérè fó kòtóà yúnɛ́ gɔ̀ná mbɔ̀fɔ̀k. Wà pı̰̀ı̰̀ táá ɗɔ̀ɔ́ yìí nɔ̰̀ɲá sùyà_sùyà_sùyà. ʔèè kóò kɔ́ Wàntò nɛ̀ yék tɛ́ gɔ̀ngɔ̀, káí gɔ̀ngɔ̀ ʔá̰ hı̰̀ḭ́ ʔèá, ʔḭ́sí nɛ̀nɛ́, ʔḭ́sí nɛ̀nɛ́ hé sùnù gá : ngáí déè. Wà kàyá wà ɲìŋá sór ʔɛ̰̀ nɛ̀ dúk nɛ̀ díà, wà bá, wà pı̰́ yík wèè. Wà kàyá, wà ʔé yík wèè há kór ngàkàràááá. ʔèé wà káí wán ʔèá ʔá gɔ́n gbàwár ʔá hı̰̀ḭ́.

   Les épouses de Wanto se mirent en route pour aller puiser de l’eau dans leur cuvette. Elles prirent des cuvettes et allèrent puiser de l’eau qu’elles rapportèrent. Wanto fit un bon feu et mit l’eau à chauffer. Puis il découpa le buffle, le découpa, ôta la peau et découpa des morceaux : c’était tout flasque ! Elles mirent les morceaux dans l’eau qui bouillait à gros bouillons. Ensuite les femmes placèrent les morceaux dans des tamis et les tassèrent comme on le fait pour le sésame : cela devenait bien ferme. Elles en faisaient alors des boulettes qu’elles mettaient à fumer au-dessus du feu. Quand tout fut ainsi préparé et bien sec, elles rentrèrent chargées.

   Mɔ́ ndàyá mɔ̀ nɛ̀ dɛ̀á sɛ́ká béí kpá nɛ̀ mbɔ́rá mɔ̀ hámɛ́ ɲɔ̀ŋ nɛ̀nɛ́ wěn sèé-zù kóò kɔ́ Wàntò. Nɛ̀ bé sɔ̰́ kpákátí Wàntò wó tɛ̀ɛ́-ʔè sɔ̰́ kéí hɔ̰́gɔ̰́ mbɔ́r ɓɔ́n zǎŋ-bɛ̀ɛ̀. Mɛ̀ nɛ́ ʔóíkóò, mɛ̀ nɛ́ ʔó bêm ʔá̰-ndɛ̀ɛ̀ kpá fìó mɔ̀.

   En conclusion, ce que les gens font pour pouvoir manger de la viande qu’ils trouvent pourrie, c’est à la suite des femmes de Wanto. S’il n’y avait eu seulement que Wanto, il aurait laisser la viande pourrir complètement en brousse. Ce sont ses femmes et ses enfants qui nous ont permis de savoir utiliser les cadavres.

Ká zɛ́ŋ-kɛ́ɗɛ́ŋ tò kɔ́m kàɗá.  

[/av_one_full]

TÈ-GÚN-MƆ̀ NDÈÌ ƝƆ́Ŋ NƐ̀ BÍÁ YƐ̀ ʔÁ̰ HḬ̀Ḭ́ / COMMENT WANTO DÉCOUVRIT LES AULACODES ET EN FIT UN GIBIER

[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

[av_one_full first]

   Tò nɛ̀ béè bíá dùkà kɔ́í há̰ béí mɛ́-ʔìŋ bíá ná. Bíá kpàà yé kéí mɔ́-dùk mɔ̀ kéí ʔɛ̀nɛ́í. Tò mɛ̀ nɛ́ ʔḭ̀ḭ́ bíá mɔ̀ɲá màá dúk kɔ̰̀ kísí hé mɔ̀ nɛ̀ dúk hɛ̀n Yáá-ndìò hɛ̰̀ gá. ʔá̰-ndɔ̀wà yá kɔ́wà ɗɔ̀ɔ́ tòrò kɔ́wà.

  Les aulacodes demeuraient en un lieu que les gens ne connaissaient pas. Ils avaient installé leur village de façon à y rester seuls. Ainsi donc, les aulacodes s’étaient regroupés dans une vallée humide, comme qui dirait au lieu-dit Yaa-Ndio, et y demeuraient au milieu des roseaux.
  ʔá̰-nɛ̀ Wàntò yàrà kɔ́í, zɔ́k gɛ̀n kɔ́í zírnɛ́ zírnɛ́ nɛ̀ ʔòŋ Yɛ́ɓɛ́, kà dáŋ wó. ká « Náà ! » ká « Hó ! » ká bíá ʔà yá nù dɛ́ nɛ̀ tòm kɔ́í sínɛ́. Gìmà kóó bíáì ʔá̰ sɛ̀nɛ́ ndɔ̀wà yɔ́ nɛ̀ yɔ̀ɛ̀ kɔ́wà. ʔá̰-nàm dɛ́ mɛ́ bèì kínɛ̀. ʔá̰-nɛ̀ ʔó bíá ʔèè nú sɛ̀nɛ́.

  Un jour que Wanto se promenait et visitait ses nasses en descendant la rivière Yèɓè, il rmonta le versant et soudain : « Oh ! Grands Dieux ! », les aulacodes étaient là, affairés à se nourrir. L’humne des aulacodes, sr lequel ils dansent, je vais vous le chanter. Les aulacodes chantaient :

ʔà là pı̰́ dùŋmàŋ wó.

ʔà là pí dùŋmàŋ dùŋ

ʔó ɲá̰ú ɲá̰ú (bis)

Gɔ́m ʔɛ̰̀ táá ɗòŋ

Gɔ́m ʔɛ̰̀ bá gbàɲà

ʔó ɲá̰ú ɲá̰ú

Et hop maman oh !

Et hop maman ma

Cric croc

Croque ce roseau-ci

Croque-le, prends-en la tige

Cric croc

Tùɓàk tùɓàk kàróà ʔòí, nàà kɔ̰́à ʔòí ! – « Que de beaux mâles, que de grosses femelles ! »
ʔà là pı̰́ dùŋmàŋ wó.

ʔà là pí dùŋmàŋ dùŋ

ʔó ɲá̰ú ɲá̰ú (bis)

Et hop maman oh !

Et hop maman ma

Cric croc

   Tò ʔá̰-nɛ̀ Wàntò gbó táá nà wó : « Ká náà ! Hó ! ʔò nɔ̀kɔ̀ ! ʔò ʔɛ́nɛ́ɛ̀ yá hɛ̌n hɛ̰̀ ʔá̰-nàm ʔíŋ ʔòè nɛ́ náà, bɔ̰̀ ɓéé ɓéé kɔ́m dúk nɛ̀nɛ́ɛ̀ : « ʔèì dɛ́ dó gìmà sɛ́ ! » Wàntò ʔèènú sɛ̀nɛ́ :

   Or donc, Wanto venait juste d’arriver : « Grands Dieux ! Oh ! Oncles ! Ainsi vous vivez donc ici et je ne le savais pas, mi qui demeure près d’ici depuis bien longtemps pourtant ! » Puis Wanto se mêla à eux. Ils lui dirent de leur chanter son hymne à lui. Wanto chanta ceci :

ŋmá fà̰ḭ́ wó

ŋmá fà̰ḭ́ kɔ́ Wàntò

ŋmá fà̰ḭ́ wó

ŋmá fà̰ḭ́ ɓíɛ̀

ŋmá fà̰ḭ́ wó

ŋmá fà̰ḭ́ kɔ́ Wàntò

Tape fort du pied eh !

Tape fort du pied Wanto !

Tape fort du pied eh !

Tape fort du pied par là !

Tape fort du pied eh !

Tape fort du pied Wanto !

– Mɔ̀ dɛ́ fɔ̀ɔ̀l, ʔà̰ ŋmàà bé bíá mɔ́ ʔḭ̀ḭ́. – ça craque, il écrase ce petit aulacode-ci
ŋmá fà̰ḭ́ wó

ŋmá fà̰ḭ́ ɓíɛ̀      

Tape fort du pied eh !

Tape fort du pied par là !

– ʔà̰ gɔ̀mà zúà – Il lui a fracassé la tête
ŋmá fà̰ḭ́ wó

ŋmá fà̰ḭ́ kɔ́ Wàntò

Tape fort du pied eh !

Tape fort du pied Wanto !      

– ʔà̰ dàká hɔ̀r pḭ́ kɔ̰̀ ɓólò – Il s’en saisit brusquement et le fourre dans sa sacoche
ŋmá fà̰ḭ́ wó

ŋmá fà̰ḭ́ ɓíɛ̀      

Tape fort du pied eh !

Tape fort du pied par là !

– Fɔ̀ɔ̀ɔ̀l ʔà̰ ŋmá ɓíɛ̀ – ça craque encore, il écrase un autre
ŋmá fà̰ḭ́ wó

ŋmá fà̰ḭ́ kɔ́ Wàntò

ŋmá fà̰ḭ́ wó     

Tape fort du pied eh !

Tape fort du pied Wanto !

Tape fort du pied eh !

   ʔá̰-nàá gbɛ̀ɛ̀ bíá náár, káí ʔá kɔ́ dàɗà : « ʔá̰ hḭ̀ḭ́, wè bé ná, ʔám zɔ̀ká ʔòònɛ́ ʔé, ʔám sìá. »

   Il tua quatre aulacodes, les mit dans sa gibecière et dit : « Bon, il n’y a pas de quoi s’en faire, j’ai vu où vous étiez, je m’en retourne. »

   Wàntò dàŋá gbàwár hɔ̰́gɔ̰́ɔ̰́ɔ̰́ péí hɔ́ táá sààyé nà, sá̰ gbàwár hɔ̰́gɔ̰́ɔ̰́ɔ̰́, zík tòròí ʔòí kpá màá. ʔèé Wàntò dáŋ péínɛ́ gɔ́m táá sààyé nà : « ʔó yáí ná », míì : « ʔó Zàséè ná ! ʔám nɛ̀ɛ̀ zɔ́k ʔò bíá. Tàrávɛ̀ŋ ʔám zɔ̀ká ʔòò ʔó bíá nɛ̀ yá sɛ̌n zǎŋbɛ̀ɛ̀ hı̰̀ḭ́. Kínɛ́ìí mà sàɗì ʔá hı̰̀ḭ́ ʔɛ́ɛ́ tɛ́-gbɛ̀wà. Káí yɔ̀k, káí ʔò tòyó. ʔá hı̰̀ḭ́ ʔèá. kɔ̀wà zéí kɔ̰̀-gérám tí mɛ̀ tɛ́ gìmà ʔé, ʔèé ndɔ̀wà ʔá kɔ́wà nɛ́ yɔ̀kí hɔ̰́gɔ̰́ɔ̰́ɔ̰́, kà yɔ̀k kpá màá ʔé, ʔèè kɔ́m nɛ́-dɛ̀ hús hús, ʔèé ndɔ̀wà dák ʔɛ́rwà tɛ́ tòyó há̰ tòyó sí wènám ʔɛ̰́ yè. »

   Wanto reprit la route et revint au village. Auparavant il avait dégagé un chemin en cercle tout autour des roseaux. Puis il s’en revint donc au village : « Oh vous-là ! dis-je, Zasé écoute ! J’ai découvert le refuge des aulacodes ; Taravin entends-tu ? J’ai découvert l’endroit e la brousse où vivent les aulacodes ! Désormais, cet animal-là nou le tuerons. Rassemblez les filets, rassembles les chiens ; là-bas quand vous m’entendrez chanter, placez les filets en cercle, et ensuite quand je dirai ous ous, lâchez les chiens qu’ils viennent vers moi. »

   ʔèè bóŋ síí ɗòŋ ʔá̰ hı̰̀ḭ́ nɛ́ sínɛ́ sínɛ́ gɔ́m táá mɛ̀. ʔóí nɔ̀ káí yɔ̀k ʔòí sínɛ́ sínɛ́ gɔ̀m táá mɛ̀. ʔàm yé táá mɛ̀ wó kóó bíá nɔ̀ ɓɔ̀náá-yà nù. míì « Hó ! ʔò lɔ̀kɔ̀ ʔɛ́nɛ́ ɓɔ̀ná hɛ̰̀. » wà « Hı̰́ḭ̀ ʔóyó ɓɔ̀náá-yàí yè. Wà ná ʔòyò ʔé núyó sɛ̀nɛ́. ʔɛ́ɛ́ tɛ́-yɔ̀ yɔ̀ɛ̀ sɔ́sɔ́ɔ̀ yè. » ʔám ʔè núm sɛ̀nɛ́ :

   Et hop, c’est de nouveau le départ, en route pour là-bas. Ceux d’ici rassemblèrent les filets, se mirent également en route. J’entrai dans les roseaux, les aulacodes étaient toujours là. Je leur dis : Eh ! Oncles ! Vous êtes encore là ? » « Mais oui » répondirent-ils, nous vivons là, et nous allons chanter qu’on puisse danser. » Je chantai donc :

ŋmá fà̰ḭ́ wó

ŋmá fà̰ḭ́ kɔ́ Wàntò

ŋmá fà̰ḭ́ wó

ŋmá fà̰ḭ́ ɓíɛ̀      

Tape fort du pied eh !

Tape fort du pied Wanto !

Tape fort du pied eh !

Tape fort du pied par là !

– wàkáí – ça craque
ŋmá fà̰ḭ́ wó

ŋmá fà̰ḭ́ kɔ́ Wàntò

Tape fort du pied eh !

Tape fort du pied Wanto !

– yɔ̀kíé yɔ̀kíé – Les filets ! Les filets !
ŋmá fà̰ḭ́ wó

ŋmá fà̰ḭ́ ɓíɛ̀      

Tape fort du pied eh !

Tape fort du pied par là !

– ʔá yɔ̀kí há̰ kpá màá bèè bèè wó – Que les filets forment le cercle !
ŋmá fà̰ḭ́ wó

ŋmá fà̰ḭ́ kɔ́ Wàntò       

Tape fort du pied eh !

Tape fort du pied Wanto !

– ʔò nɔ̀kɔ̀, ʔɛ́nɛ́ tɔ̰̀áà hégèé ? – « Oncle ! Que dites-vous ? »
ŋmá fà̰ḭ́ wó

ŋmá fà̰ḭ́ ɓíɛ̀      

Tape fort du pied eh !

Tape fort du pied par là !

Wòóyèé ʔám tɔ̰̀áà yɔ̀ɛ̀ ʔà ɓɔ́ – « Rien, je dis que la danse est très réussie ! »
ŋmá fà̰ḭ́ wó

ŋmá fà̰ḭ́ kɔ́ Wàntò       

Tape fort du pied eh !

Tape fort du pied Wanto !

– hús hús hús – Ous ! Ous ! Ous !
ŋmá fà̰ḭ́ wó

ŋmá fà̰ḭ́ kɔ́ Wàntò

ŋmá fà̰ḭ́ wó

ŋmá fà̰ḭ́ ɓíɛ̀      

Tape fort du pied eh !

Tape fort du pied par là !

Tape fort du pied eh !

Tape fort du pied Wanto !

   ʔèé Wàntò ʔá̰-nɛ̀ sàá tòyó ʔéè. Gbùà tòyó ʔá̰-nɛ̀ tèká zù bíá ʔéèí. yáí bíá, bíá gɔ́m sìì ká yɔ̀k mɔ̰́ ʔı̰̀ḭ́. ʔó mà gɔ̀mà kɔ́í wàá gbɛ́ì. wà gbɛ̀ɛ̀ bíá ʔèá. gbɛ́ bíá kpá nɛ́ nù ʔèá. Gbùà kùɗì bíá yáí kpá-nɛ̀-tɛ́-mɔ̀.

   Et Wanto appelait les chiens. Ceux-ci se précipitaient en meute sur les aulacodes et les dispersaient. Des aulacodes se ruèrent dans les filets : comme ils y arrivaient, on les tuait, le sol en était couvert. Dans la débandade, les derniers aulacodes s’éparpillèrent un peu partout.

   Mɔ́ ndàyá mɔ̰̀ nɛ̀ bíá dɛ̀á, sɛ́ká mɛ̀ nɛ́ Wàntò ʔá̰ dɛ̀ɛ́ gɔ̀n-zàŋ gbɛ́ nɛ̀ bíá. Bé sɔ̰́ hɔ̰́gɔ̰́ ná bíá tɛ̀ɛ́-ʔɔ̀ yé kɔ́í gɛ́ɗɛ́k, ʔéí tɛ̀ɛ́-nɛ̀ gíà kéí yàkà ká tɛ̀ bíá. kéí yàkà ká tɛ̀ bíá. ʔá̰ mɛ̀ nɛ́ ɲɔ̀ŋ-mɔ̰̀ kɔ́ bíá sàá mɔ̀ɔ́ tɛ̀ bíá. ʔá̰ mɛ̀ nɛ́ hı̰̀ḭ́ sɛ́ká bíá kpàá nɛ̀ tɛ́ mɔ̀ kpɔ́k kpɔ́k, kpá nɛ̀ ɗòŋ yé. ʔá̰-ndɛ̀ɛ̀ kpá bíá kpá-nɛ̀-tɛ́-mɔ̀ nɛ́nɛ́ɛ̀.

   Voilà ce qu’il advint des aulacodes, une fois que Wanto par ruse en eut tué beaucoup. Si cela ne s’était pas passé ainsi, les aulacodes seraient tranquilles dans leur village et nous irions à la chasse passant à côté d’eux sans les voir : c’est la pâture de l’aulacode qui dénonce l’aulacode. C’est depuis lors que les aulacodes vivent dispersés par petits groupes et qu’on en trouve un peu partout, non loin des villages.

Zɛ́ŋ kɛ́ɗɛ́ŋ tò kɔ́m hɔ̀ɔ́ zɔ̀lí.  

[/av_one_full]

WÀNTÒ ʔÍN BÉ PƐ̀ƝÁ / COMMENT WANTO MANQUA SON MARIAGE EN LE CONSOMMANT AVEC SA BELLE-MÈRE

[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

[av_one_full first]

   Wàntò tùyà pɛ́ kɔ́í. Bɔ̰̀ ʔá̰-nàà bàá dàk, ʔà̰ bá kóngó, ʔà̰ yák nɛ́ túyá pɛ́r. ʔá̰-nàá tùyà pɛ́r sínɛ́ɛ́ɛ́, ʔà̰ ʔé ndùtíà. ʔá̰-nàá nɛ̀ɛ̀ zɔ́káà. ʔà̰ péí wó ká bókóbêm náár kɔ́wà gɔ́n dòè yɛ̀, kɔ́wà zɔ̀káà, ʔá̰-ndɔ̀wá sàá sàrà : « Dáà ! Dáà ! Wàntò mɛ̀ tɛ́ yè ! » ʔá̰-nàá gbòò táá mɛ̀. ʔà̰ ʔá dàɗà nù ʔín sɛ́ɛ̀ kɔ̰́à̰ ʔín ʔàdá. ʔá̰-nàà dúk nù. Ká wà gɔ́n dòè, sá ʔà̰ : « ʔḭ́ḭ̀ wà há̰ mà dòè héí ɲɔ́ŋ ». ʔá̰-ndɔ̀wá hà̰á̰ dòè, ʔà̰ ɲɔ́ɔ́ɔ́ŋ. Ká Wàntò zɔ́kwà ká běrwà dìì tɛ́ Wàntò. Sá Wàntò : « ʔḭ́ḭ̀ ʔó kóò kɔ́m ʔám tɛ́-hàrnɛ́ nɛ̀ kóò » Sá wà : « ʔḭ́ḭ̀ ʔéí kɔ̰̀ɔ̰́ kàà mɛ́ Wàntò ʔòí ». Bɔ̰̀ Wàntò dɛ̀ɛ́ sàà ʔínwàá péínɛ́ péínɛ́ gbó táá gbàndúì nà. Wà kṵ̀ṵ̀ náŋ fɔ́rá dòè. Wàntò dúk nù. Wà kímíí há̰wà mɛ́-ʔà gbà yíwár kɔ́wà wà sí kɔ́wà há̰ Wàntò sí kɔ́í wó. Wàntò kɔ̰́ há̰ mɛ́-sì ná, dúk nù pɛ́m nɛ́wà dɛ́ sàà ʔíwàá ɓɔ́n-sɛ̀nɛ́. ʔá̰-ndɔ̀wá zɔ̀ká mɔ̀ ká bé sàɗì hɔ̀á – ɲín bé sàɗì nɛ́ bé pɛ̀ɲá.

   Wanto avait posé des pièges. Il avait pris une bouteille, un pilon et était parti poser des pièges. Il les posa les uns après les autres jusqu’au dernier. Il était allé les relever et s’rn revenait, quand quatre jeunes filles qui cherchaient des termites le virent et l’appelèrent : « Petit père ! Petit père ! Wanto viens donc ! » Il accourut et posa à terre sa sacoche, sa sagaie et son coupe-coupe. Il s’assit. elles creusaient à la recherche de termites. Il leur dit : « Oh ! Donnez-moi quelques termites à manger ». Elles lui en donnèrent, il mangea. « Oh ! » Wanto les regarda : leurs seins lui plaisaient. Wanto dit : « Eh bien ! Mes femmes, j’ai l’intention de vous épouser. » Elles dirent : « Oui, nous t’aimons aussi Wanto nous te prendrons pour époux. » Wanto badina avec elles sur le chemin du retour, jusqu’à la rivière Gba-Ndui. Là, elles lavèrent leurs termites et Wanto s’assit. Elles se demandaient comment retourner seules, chez elles, tandis qu’il s’en retournerait chez lui. Mais Wanto ne voulait pas s’en aller : il restait là, les attendant, en s’amusant sans cesse avec elles. Elles cherchaient une occasion quand un petit animal survint – c’était un petit cob des roseaux-.

  ʔá̰-ndɔ̀wà : « ʔé Wàntò ! báà wéì kɔ́m tɛ́ mɛ̀ ndák bé sàɗì kɛ́ɛ́ hɛ̰̀, mè bá hɛ́ɛ́ ɲɔ́ŋ ». ɓút Wàntò ɲɛ̀rá yù ká̰à̰ dùkà pátá bé sàɗì. ʔá̰-ndɔ̀wá yàá ɗòŋ-nà, ndɔ̀wà béí gìmà :

   Elles dirent : « Eh Wanto, petit père, notre époux, pourchasse donc notre petit animal, attrape-le qu’on le mange. Aussitôt Wanto partit en courant sur les traces de l’animal. Après son départ, elles se mirent à chanter :

Bé pɛ̀ɲá ndák ná !

Tò ndák mɔ́-dɛ̀ nɛ̀ gè ?

Bé pɛ̀ɲá ndák ná !

Tò ndák mɔ́-dɛ̀ nɛ̀ gè ?

Le petit cob, ne le pourchasse pas !

Wanto le poursuit mais pourquoi donc ?

Le petit cob, ne le pourchasse pas !

Wanto le poursuit mais pourquoi donc ?

   Sɔ̰́ḭ́ sɔ̰́ḭ́ sɔ̰́ḭ́ Wàntò bá bé sàɗì ná. Wàntò pèyá ɗòŋ, gbó táá tɛ́wà nà. Púmbé wà ʔá̰-ndɔ̀wà bé náà. Wàntò dúk nù tá mɔ̀ : wèn bé ná wà yàká ʔé. Wèn bé ná káí mɔ̀ ʔá ɓàkà, péí gbó táá tɛ́ kóò nà. « Wàntò mɔ́ pɛ́rɛ̀ nɛ̀mɛ̀ nɛ́ mɛ́-zɔ̀k sàɗíà bé ná hégè ndé ? »  Wàntò : « hà bá náìí ! »

   Wanto alla au diable-vauvert et n’attrapa pas l’animal. Wanto revint là où il les avait laissées ; ça alors : elles n’étaient pas là ! Cela le laissa pensif : pas de doute, elles étaient parties, pas de doute. Il ramassa ses affaires, les mit sur l’épaule et revient chez sa femme. « Eh bien Wanto ! Ces pièges que tu as visités, comment se fait-il qu’il n’aient pas pris de gibier ? Wanto répondit : « ça n’a rien pris. »

   Mɔ̀ ɓàrà tútúyè Wàntò sí ɗòŋ ɓɔ̀. Kɔ́wà ʔá̰-ndɔ̀wà gɔ́n dòè. « Wàntò mɛ̀ ! Wàntò mɛ̀ ! » Wà pèyà péínɛ́ gbó táá gbàndúyì nà. Wà dɛ́ kàá sàà ʔín Wàntòóóó. Kà kpɔ́k mɔ̀í : bé sàɗì hɔ̀á, Wàntò ndàká – bé pɛ̀ɲá.

   Le lendemain très tôt, Wanto y retourna. Elles cherchaient des termites. « Bonjour Wanto ! Bonjour Wanto ! Bonjour Wanto ! » Ils s’en revient jusqu’ à Gba-Ndui. Elles badinèrent avec Wanto quand, même chose : un petit animal survint. « Wanto pourchasse-le, le petit cob ! »

Bé pɛ̀ɲá ndák ná !

Tò ndák mɔ́-dɛ̀ nɛ̀ gè ?

Bé pɛ̀ɲá ndák ná !

Tò ndák mɔ́-dɛ̀ nɛ̀ gè ?

Le petit cob, ne le pourchasse pas !

Wanto le poursuit mais pourquoi donc ?

Le petit cob, ne le pourchasse pas !    

Wanto le poursuit mais pourquoi donc ? 

   Wàntò pèyá ɗòŋ gbó táá nà. Kɔ́wà yàkà ʔé. Wàntò zúm zùúúú. Sá Wàntò : « Hó mɔ̀ ndèì tɛ́-dɛ̀ tɛ́ mɔ̀ hɛ̰̀ sɛ́kèì ʔíŋ nɛ̀ ʔòò wí kóò hɛ̰̀ nɛ́ gè ndé ? »

   Wanto revint là où il les avait laissées : elles étaient parties. Wanto se prit la tête dans les mains et dit : « Qu’est-ce que je pourrais bien faire pour savoir où vont ces femmes ? »

   Wàntò pèyá kpàà sɔ́ká wíkóò ká ʔà̰á̰ zóí yì yɛ̀. Sá ʔà̰ : « Wàntò mɛ̀ tɛ́, mɛ̀ hɔ́ŋ ɗòŋám. » Sá Wàntò hɔ́ŋ ɗǒŋwà, ʔá yì sɛ̀nɛ́, hɔ́ŋ ɗǒŋwà, ʔá yì sɛ̀nɛ́. Sá wà : « Wàntò, pɛ́r nɛ̀mɛ̀ nɛ́ɛ̀, mɛ́ gbɛ́ sàɗíà ná-ndé ? » Sá Wàntò : « Nàà, ʔám kpàà di ʔó kóò kɔ́m náár, ʔá̰-nàm péí gbó kàá, ʔàm kpáwà ʔèé wà ʔɔ̀rám. ʔám ndàká kàá sáɗìí hɔ̰́gɔ̰́, ʔám mɛ́-tɛ̀ɛ́-pèì ɗòŋ, wà bé ná. ʔèè ʔám ʔíŋ bɛ̀ɗɛ̀ ndɔ̀wà yák sí sɛ̀nɛ́ ná. » Sá wà : « Wàntò ! ʔám dɛ̀ɛ̀ ʔósòkò há̰mɛ́ wěn-nɛ̀mɛ́ hɔ̀ŋá ɗòŋám ʔé. ʔám dɛ̀ɛ̀ ʔósòkò há̰mɛ́. Mɛ̀ sí ɗòŋ, mɛ̀ hɛ́r fùù, mɛ̀ nɛ́ nɛ̀nɛ́, mɛ̀ nɛ́ hɔ̰́gɔ̰́. Mɔ́ mbɔ̀ɔ́sà hɛ̰̀ kɔ̀mɛ̀ nɛ́, kɔ̀mɛ̀ kpáwà. Dàà kɔ́wàí, wí nɛ́ hɔ̀ɔ̀ tíì, nɛ̀mɛ̀ dɛ́ sàà ʔínà, mɛ̀ ɓám fùù ʔé ká tìráà sɛ̌n tɛ́ pɛ́r kɔ̰́à̰. Kà bé sàɗì mɛ́-hɔ̀ kɔ̀mɛ́ɛ́ ndàk nɛ́nɛ́ ʔé. ʔèè kɔ́mɛ́ péí ɗòŋ ká dɛ́ ká kpàà nɛ́ fùù sɛ́ká ɓàá nɛ̀ wàí. » Wàntò pèá. Wàntò pèá ʔɔ́ yá mɔ́ zɛ̀í dí sèè ná.

   Sur le chemin du retour, il rencontra une vieille femme qui se baignait. Elle l’appela : « Wanto, viens ici, frotte moi le dos ». Et Wanto de lui frotter le dos, de l’asperger d’eau, de lui frotter le dos, de l’asperger. « Wanto, les pièges que tu as visités, ils ont pris du gibier ? — Petite mère, j’ai rencontré quatre belles épouses. Je les ai rencontrées à nouveau, mais elles me trompent : je pourchasse un animal et quand je reviens, elles ne sont pas là. Or je ne sais pas où elles vivent ? — Wanto, je te remercie de m’avoir frotté le dos, je t’en remercie. Retourne chez toi et prépare un petit paquet de farine. Fais ainsi : demain, quand tu iras à leur rencontre, la sœur aînée, celle qui est née la première, amuse-toi avec elle et coince-lui le paquet à la taille, sous la ceinture. Lorsque le petit animal surviendra, pourchasse-le. A ton retour, tu n’auras qu’à suivre la traînée de farine. » Wanto revint chez lui et dormit le cœur triste.

   Mɔ̀ ɓàrá kà sút káí tòè púrûp yák pɛ́rìí sí-ɗòŋ gbó táá mɛ̀, nɛ̀ɛ̀ mɛ́-gbò dáŋ kàà sínɛ́ sínɛ́ sínɛ́. ɓɛ̀ɗɛ̀ ndɔ̀wà dɛ́ sɔ̰́ dòè sɛ̀nɛ́ káwà ʔá̰à̰. Ká lúsúp wà sɛ̰̀ɛ̰̀ ʔín Wàntò. Ká Wàntò gɔ̀náááá káwà bàáwà, ká bàá dàà kɔ́wà, ɓám fùù ká tìráà. Bé sàɗì gbòá : « Hé Wàntò ! Bé sàɗì kɔ́yɛ́ɛ́ hɔ̀á, bé sàɗì kɔ́yɛ́ɛ́ hɔ̀á. » Kpût, ká Wàntò dùkà pátáà, kɔ́wà zṵ̀ṵ́ gìmàí nù :

   Le lendemain très tôt, il prit ses affaires, et hop ! en route pour relever ses pièges. Il parvient à l’endroit àù elles récoltaient des termites : elles étaient là. Elles entourèrent promptement Wanto. Il était ému et tout en jouant avec elles, il coinça la farine sous la ceinture de l’aînée. L’animal survint : « Eh Wanto, notre animal ! Notre animal est arrivé ! » Sur le champ Wanto partit derrière lui. Leur chant s’enfonça dans les profondeurs de la terre :

Bé pɛ̀ɲá ndák ná !

Tò ndák mɔ́-dɛ̀ nɛ̀ gè ?

Bé pɛ̀ɲá ndák ná !

Tò ndák mɔ́-dɛ̀ nɛ̀ gè ?

Le petit cob, ne le pourchasse pas !

Wanto le poursuit mais pourquoi donc ?

Le petit cob, ne le pourchasse pas !

Wanto le poursuit mais pourquoi donc ?

   Wàntò péí ɗòŋ mɛ́-tɛ̀ɛ́-gbò táá nà ká wàá ndɔ̀wà bó náà. ʔá̰-nɛ̀ Wàntò yór mbáɗí mɔ̀ nɛ́ mbɔ́ɗɔ́-nùùù, nɛ̀mɛ́-zɔ̀k mɔ̀ wó ká ʔòó fùù ʔá̰à̰ ndɛ́lɛ́ɛ́ɛ́ŋ, ká sìì yé táá ɗɔ̀ɔ́ yì mɛ̀. Wàntò dɛ́ : « Hé fùù hɛ̰̀ nɛ̀ yák náà ká ɓɔ̀náá-zìk nɛ̀ zù yík yì : yíwár ʔá̰à ! » Wàntò pḭ̀ḭ̀ náŋá nɛ̀ɛ̀ ɗúm yìí wó ka yíwár ʔá̰à ! Hùrrr híwîk. Wàntò yàká gàngàŋ gàngàŋ gàngàŋ gàngàŋ gàngàŋ gbó táá sààyé mɛ̀. ʔá̰ Wàntò hɔ̀ɔ́ sɛ̀nɛ́. ʔá̰-nɛ̀wà : « ʔó ! mà béí hɔ̀á, mà béí hɔ̀á yè » Wàntò dúúúk. Wàntò : « Wà ná ʔó bókó bêm nɛ̀ dɛ́ ká nɛ̀ɛ̀ gɔ́n dòè sɛ́n sààyé mɛ̀í, sɛ̀n yé kóyó zân mɛ̀ ʔá̰-ndèì tɛ́ háráwàí » Sá wà : « ʔà̰ ná, ʔà̰ zɔ́k kàá ɓɛ̀ɗɛ̀ ndɔ̀wá pèá sɛ̀nɛ́ìí, ʔà̰ ɓá yé. » Ká Wàntò yèká kàá, kàá nɛ̀ ɗǒŋ tùàí, ɓá nɛ̀ pátá mɔ̀í sínɛ́ sínɛ́ sínɛ́. Ká zǎk gèɗà yèé tùà, yèé tùà hɛ̰̀ mɔ̀ hɛ̰̀ gá. Nɛ̀ ʔó kóòí mɛ́-gùɗì wó ká Wàntò ʔá̰-nɛ̀ gbòáà. Kɔ́wà sɛ̰̀ɛ̰̀ kútùà mɛ̀ : « Hé nàà ! wéì kɛ́ɛ́ gbòá, wéì kɛ́ɛ́ gbòá, wéì kɛ́ɛ́ gbòá. Wàntò mɛ̀ɛ̀ ! Wàntò mɛ̀ɛ̀ ! Wàntò mɛ̀ɛ̀ ! » Ngbɔ́ Wàntò sínɛ́ɛ́ɛ́ ʔé kútùà mɛ̀. Wàntò dúk nù. Fǒr Wàntò fùɗà dɛ́ kàm Wàntò ɲɔ̀ŋà tùú.

   Wanto revint là où il les avait laissées : elles   n’étaient pas là, mais une traînée de farine s’étirait jusqu’à la rivière. « Cette farine qui est là et qui tourne à la surface de l’eau, c’est le chemin ! » Wanto enfonça un pied dans l’eau : le chemin était bien là ! En avant, il partit. Et d’un pied ferme, il arriva dans un village, un très grand village. Les gens s’exclamèrent : « Oh ! Voilà quelqu’un ! Voilà quelqu’un ! » Wanto se tenait là et dit : « Ces jeunes filles qui vont chercher des termites près de mon village, là-bas dehors, je viens pour les épouser. — Pour arriver à l’endroit où elle sont retournées, suis leurs traces. » Alors Wanto poursuivit sa recherche dans le village, en suivant la traînée de manioc qui aboutit enfin dans un maison comme celle que vous voyez ici. Comme elles se penchaient sur le seuil, Wanto arriva. Elles sortirent toutes de la maison : « Mère ! Notre mari est là notre mari est là ! Bonjour Wanto, bonjour Wanto. » Elles accompagnèrent Wanto dans la maison, il s’assit. La belle-mère de Wanto commença à préparer le repas. Wanto s’empiffra.

   Zɛ̀ dɛ́ wà ɗáfí fàrà há̰ Wàntò ká wèè. Wà pḭ́ dèrè nù/ Wà : « Wàntò ʔà̰ ʔɔ́ kɔ́í hɛ̰̀, ʔòyò ʔɔ́ kóyó gɔ́n mɔ̀ mɛ̀í, wèn ʔéí hár kóò nɛ̀ mbéà béè ʔéí hà̰á̰ kɔ̀rá hɔ́à ná ʔéí bé kà ʔɔ́ ʔín kóò hɔ́à ná. » Wàntò kɔ̰́ ɗɔ̀áà. Wàntò ʔɔ́ nù hɔ̰́gɔ̰́ɔ̰́ɔ̰́. Ká hó ! Díà nɛ̀ fǒr Wàntò dìá gàná zù ʔó kóò, fǒr Wàntò dìì gán zù kóò. Wàntò ʔɔ́ nùùù zɛ̀ ɗùkà ʔé. ká gbàɲá sùnù ʔá̰-ndɔ̀wá ʔèè kásíà, Wàntò zɔ̀ká bɛ̀ɗɛ́ ʔòó gɛ̀sɛ́ sùnù hɛ̰̀. Wàntò kúr gɛ́ɗɛ́k káígbàɲá sùnù hɛ̰̀ ɓúr ʔɔ́ nɛ̀ yá. Wàntò ʔɔ̀ɔ̀ɔ̀ yá. Kó fòráà ʔɔ̀ɔ̀ yá ʔé. Wàntò ʔá gbàɲá sùnù hɛ̰̀ tɛ́ wèè hàrrr. « Hó ! ʔɛ̰̀ ɲɔ̀ŋám nɛ̀ dɔ̀k ɲɔ́ŋ mbɔ́ɗó-nù hɛ̰̀, ʔám tɛ́-dɛ̀ hégè ndé ? ʔám ʔɔ́ yá ná, ʔám tɛ́-dɛ̀ hégè ndé ? ʔó yâm ʔám tɛ́-kpà fàrà díì ʔàm ʔɔ́ sɛ̀nɛ́ gè ndé ? Dɔ̀k ɲɛ́m ná wá ! » Kàyá gbàɲá sùnù , ʔàà tɛ́ wèè, fṵ̀á hàrrr hé dɔ̀k gá. Sá ʔó fòráà : « Wàntò ! » Sá̰à̰ kɔ̰́ : « ʔòó ! Dɔ̀k nɛ́-ɲɔ̀ŋà wán mɛ́ ʔèè mɛ́ pèà táá hɛ̰̀, mɛ̀ ʔɔ́ nù ʔèá ná-ndé ! » Ká gángáŋ Wàntò kùrá, ʔá̰-nɛ̀ nɛ̀ɛ̀ hɔ̰́gɔ̰́ kásí nú kpòngò yór sɛ̀nɛ́, dúk gɛ́ɗɛ́k.

   À la nuit tombée, elles préparèrent une couche pour Wanto près du feu : elles posèrent une natte sur le sol. « Wanto, tu dormiras là et nous sur ce lit là-haut, parce que, quand on veut épouser une nouvelle femme et qu’on a pas encore tué de poule pour elle, il n’est pas question de dormir avec elle. » Wanto approuva et s’allongea. « Quelle est belle, ma belle-mère ! Quelle est belle, encore plus belle que ses filles ! » Au plus profond de la nuit, Wanto vit des graines de sésame qu’elles avaient laissées sur une clair. Il se leva sans bruit et alla en prendre une poignée puis refit semblant de dormir. La belle-mère était endormie. Wanto lança dans le feu un graine de sésame, elle éclata. « Oh là là ! Par terre je suis dévoré par des vers, qu’est-ce que je vais faire ? Je ne peu pas dormir, que faire ? Oh mon Dieu ! Eh vous là ! Où trouver un endroit pour dormir où je ne sois pas dévoré par ces maudits vers ? » Et prenant d’autres graines de sésame, il les lançait dans le feu : cela claquait, on aurait dit ces vers ! La belle-mère dit : Wanto. — Oui. — Si les vers te dévorent, approche-toi ici et allonge-toi. » Wanto se leva promptement et se tint debout à la tête du lit, sans bouger.

Sá :

— Hó ʔám kpá sɔ̰́ fòróm wó tɛ̀ɛ́-tɔ̰̀ ʔàm dáŋ táá gɔ́n kpòngò mɛ̀

— Ah si j’avais une belle-mère qui me dise de monter sur le lit là !
— Hó Wàntò ! Mɛ̀ dáŋ ná-ndé — Et bien Wanto ! Tu n’as qu’à y monter !
Ká Wàntò dàŋá ʔèé ʔà̰ dú kàá nù.

— Hó ʔám kpá sɔ̰́ fòróm wó tɛ̀ɛ́-tɔ̰̀ ʔàm ʔɔ́ yá wá

— Ah si j’avais une belle-mère qui me dise de me coucher !
— Mɛ̀ ʔɔ́ nù wá dáà ! — Tu n’as qu’à t’allonger, petit père !
Ká Wàntò ʔɔ̀ɔ́ nù. ʔá̰-nɛ̀ Wàntò ʔɔ́ yááá. Sá :

— Hó ʔám kpá sɔ̰́ fòróm wó tɛ̀ɛ́-tɔ̰̀ ʔàm ɗóŋ táá tíí

— Ah si j’avais une belle-mère qui me dise de me mettre contre elle !
— Hó Wàntò ! Mɛ̀ ɗóŋ táá tíí ʔèá wá fòróm ! — Wanto, tu n’as qu’à te mettre contre moi, mon gendre !
Ká Wàntò ɗòŋá. ʔá̰-nɛ̀ Wàntò dúk pátá hḭ̀ḭ́ ɓɔ̀ : Et Wanto se mit contre elle et poursuivit son manège :
— Hó ʔám kpá sɔ̰́ fòróm wó tɛ̀ɛ́-tɔ̰̀ ʔàm pḭ́ náŋám gɔ́n wí wá — Ah si j’avais une belle-mère qui me dise de mettre une jambe sur elle !
Ká Wàntò pḭ̀ḭ̀ náŋá. ʔá̰-nɛ̀ dúk pátáà : Et Wanto mit une jambe sur elle et continua :
— ʔám kpá sɔ̰́ fòróm wó tɛ̀ɛ́-tɔ̰̀ ʔàm bá táá tí mɛ̀ — Ah si j’avais une belle-mère qui me dise de le mettre juste devant !
— Hó Wàntò ! Mɛ̀ bá ʔé táá núà mɛ̀ ! — Oh Wanto, tu n’as qu’à le mettre devant l’ouverture !
       Ká Wàntò bàà nɛ́nɛ́ɛ́ɛ́ ʔé táá núà mɛ̀ : Et Wanto le mit devant l’ouverture..
— ʔám kpá sɔ̰́ fòróm wó tɛ̀ɛ́-tɔ̰̀ ʔàm gɔ́m ndàyám — Ah si j’avais une belle-mère qui me dise de rythmer l’amour
— Wàntò ! Mɛ̀ gɔ́m ndàyàmɛ́ ʔèá wá ! — Wanto, tu n’as qu’à rythmer l’amour !

   ʔá̰-nɛ̀ Wàntò ɗɔ̀ká fòráà ʔèááá yák kóò nɛ̀ nɛ̀ɛ̀ hárɛ̀, ɗɔ́k ɗɔ́k kɔ̀fɛ̀ ʔèáááá.

  Et Wanto rythma l’amour : il baisa sa belle-mère, renonçant aux femmes qu’il était venu épouser. Il baisait, baisait sa parente par alliance.

   Sá wà kùrá tútùyè sút, sá wà : « Hó Wàntò ! ʔéí tɛ́ kɔ̀fɛ̀ ʔèé ndèì yák kóò kɔ́í ʔèé ʔèì ɗɔ́k fòr wí ndé ? » Wàntò fòyò dɛ̀ɛ̀ ʔé. Wà zṵ̀ṵ́ gìmà nù. Wàntò : « ʔéí tɛ́-sì sɔ́sɔ́ɔ̀ yè. » Wà : « ʔɩ̰́ḭ̀ wèn bé ná ʔè. » Kɔ́wà bàà gásá dàk ndèì dɔ́m vṵ̀ vṵ̀ hɛ̰̀ kɔ́wà ʔèè pátá Wàntò.

   Le lendemain tôt, elle dit : « Eh bien Wanto ! On vient conclure une alliance : on laisse tomber ses épouses et on baise sa belle-mère ? » La honte envahit Wanto et le chant des femmes s’enfonça dans les profondeurs de la terre. « Je vais partir aujourd’hui même, dit-il. — Oui sans problème ! » Elles prirent une grande calebasse dont on siffle hou, hou et s’attachèrent au pas de Wanto :

ʔòò vṵ̀ vṵ̀ dà dà

Wàntò ɗɔ̀kà sɔ̰́ kɔ̀fɛ̀

ʔɛ́ɛ́ sìì kɛ́ɛ́ tɔ̰̀ɔ̰̀ táá yé mɛ̀

Tò ndák mɔ́-dɛ̀ nɛ̀ gè ?

ʔòò vṵ̀ vṵ̀ dà dà

Wàntò ɗɔ̀kà sɔ̰́ kɔ̀fɛ̀

ʔó Ɲá-Bérà tɔ̰́ kɔ́mɛ́ tɔ̰̀ɔ̰́ ndé

ʔám sìì kám tɔ̰̀ɔ̰̀ táá yé mɛ̀

ʔòò vṵ̀ vṵ̀ dà dà

Wàntò ɗɔ̀kà sɔ̰́ kɔ̀fɛ̀

ʔó Ɲá-Bérà tɔ̰́ kɔ́mɛ́ tɔ̰̀ɔ̰́ ndé

ʔɛ́ɛ́ sìì kɛ́ɛ́ tɔ̰̀ɔ̰̀ táá yé mɛ̀

Oh ! hou hou tut tut

Wanto a baisé sa belle-mère

Nous allons le dire dans son village

Oh ! hou hou tut tut

Wanto a baisé sa belle-mère

Oh ! Nya-Bera dis-le donc !

Je vais le dire dans son village

Oh ! hou hou tut tut

Wanto a baisé sa belle-mère

Oh ! Nya-Bera dis-le donc !

Nous allons le dire dans son village

   Sínɛ́ sínɛ́ sínɛ́ gbó nú wár mɛ̀. Káì ! Wàntò kíí mɔ́-pèì yé kɔ́í wó, fòyò gànà zú Wàntò, fòyò gànà zú Wàntò. Wà tír, wà mám Wàntò ʔèááá.

  Ils parvinrent son village. Aïe aïe aïe ! Wanto ne sait plus comment rentrer dans son village tellement la honte le submerge. Des gens se groupent et se moquent de lui !
   ʔá̰ mɛ̀ nɛ́ ndàyà kóò ndèì mɔ́-nɛ̀ ká hèè mɛ̀ há̰ kɔ̀rá kɔ́mɛ́ hà̰á zòrò, kɔ́mɛ́ dɛ̀ɛ́ kɔ̀fɛ̂ hɔ̰́gɔ̰́, kɔ́wà tɔ̰̀ɔ̰̀ nú kóò, ʔèè kɔ́wà hà̰à̰ há̰mɛ́ kɔ́mɛ́ bàà sínɛ́ɛ́ɛ́ gbó ʔɛ́rmɛ́ sɛ̀n yé kɔ́mɛ́ ʔé sɛ́, sɛ́kɔ́mɛ́ ʔɔ̀ɔ̀ ʔín kóò, ʔá̰ hḭ̀ḭ́. ʔèé nɛ̀ bé hɔ̰́gɔ̰́ ná, mɛ́ bítí-nɛ̀ kɔ̀fɛ̀ ʔèá, ʔèè kɔ́mɛ́ zɔ̀k mɔ̀ wó, ʔèè ká kóò kɔ́mɛ́ dí yíkmɛ́ ɓɔ̀ ná, ʔèé mɛ̀ zɔ́k fòrmɛ́ nɛ̀ kòò bêmí wó, ká dìá nàá dìì ɲɛ́m ná, ʔèé mɛ̀ yák kóò kɔ́mɛ́ ʔé dúk, ɗóŋ ʔín fòrmɛ́ gɛ̰́nɛ̰́nɛ̰́, kɔ̀mɛ̀ ɗɔ́k fòrmaɛ́ ʔé, kóò gbèá.

   La morale c’est que quand tu vas épouser une femme, tu donnes une poule, tu donnes de poisson, tu fais les prestations d’alliance. On fait des recommandations à ta femme, on te la donne, tu la ramènes, elle t’échoit dans ton village, et alors seulement tu dors avec elle. S’il n’en n’est pas ainsi, si tu n’a pas fini les prestations, si tu t’aperçois que ta femme ne te plaît plus et que tu vois que ta belle-mère – celle qui l’a mise au monde – est belle, très belle, si tu laisse tomber ton épouse et te rapproches de ta belle-mère, si tu la baises, la femme te quitte.

[/av_one_full]

 

GBÀWÒÒ / POURQUOI LES ORPHELINS VONT-ILS VIVRE CHEZ LEUR ONCLE UTÉRIN

[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

[av_one_full first]

Mɛ̀ nɛ́ tò kɛ́ɛ́ ʔó bé-ʔòyò nɛ̀ dáà kɔ̰́à̰ bàà kóò, hé mɛ̀ nɛ́ nàá-zà̰-kɔ̰́-fìò, hé mɔ̀ nɛ́ Tàrávɛ̀ŋ nɛ̀ dúk nɛ̀nɛ́ hɛ̰̀ gá. ʔá̰-nàá kòò bêm nɛ̀ ʔá̰ sɛ̀nɛ́ hé mɛ̀ nɛ́ Dɔ̀mɔ̀ ʔín Màdâm gá. ʔá̰-nɛ̀ fìò gbɛ̀ɛ́ nàà kɔ̰́à̰ ʔé. mɛ̀ nɛ́ hı̰̀ı̰́ nɛ̀ ʔà̰ dùká sɛ̀nɛ́. ɓɛ̀ɛ́ Tàrávɛ̀ŋ nɛ́ wí dɛ̀ yàrí nɛ̀ nɛ́ nɛ̀ zǎŋ-bɛ̀ɛ̀ nɛ́nɛ́. ʔà̰ nɛ́ túí pɛ́r hɔ̰́gɔ̰́ nɛ̀ zǎŋ-bɛ̀ɛ̀. ʔèé ʔà̰ bàà mbé kóò. Tàrávɛ̀ŋ bàà mbé kóò péí ɗòŋ ʔé sɛ̀n kútùà ʔòó nàà kɔ́ gàlòí. ʔá̰-nɛ̀ dùká nù hɔ̰́gɔ̰́ɔ̰́ɔ̰́.

Voici notre conte à nous les orphelins, dont le père s’est remarié comme c’est le cas par exemple de Domon et de son père Taravin : il a des enfants encore petits qui vivent avec lui, Domon et Madame. La mort a tué leur mère et telle est leur situation. Taravin est un homme qui aime à se promener en brousse, à relever les pièges qu’il y a posés. Et puis, un jour il prend une nouvelle épouse. Il revient avec elle, et l’installe chez lui pour remplacer la mère de Galo. Ils vivent ainsi.

wíkóòí nɛ̀ɛ̀ gɔ́n wòò. ʔá̰-nɛ̀ gɔ̀ná wòò ʔèááá, péí, fɔ́ɗííí, bá ʔé nù. bá wòò ʔé nù, sá Dɔ̀mɔ̀ táá tí, tɔ̰́ wèn sɛ̀nɛ́ɛ́ɛ́. káì, ʔà̰ kpàà ɗáŋ-sèè. ká Màdâm nɛ̀ ɲíɛ̀ kɔ́ngɛ́ kɔ́ngɛ́ kɔ́ngɛ́ ʔèá ɲɛ́m ná, Dɔ̀mɔ̀ nɛ̀ héá kɔ̰̀á̰ ʔínà ʔèá ʔèá ʔèá gán sèè zúà. dáà kɔ́wà ɓɔ̀ná tɛ̀ gúɗú pɛ́r, ʔèááá, gàná ngàí sèè zúà. ʔá̰-nàá dùká nù. sá : « ʔá wěn-gè gɛ̰̀ɛ̰́ kàm hɛ̰̀ ʔám bàà há̰ ɲám mɛ́-ɲɔ̀ŋ, ʔá̰ nàà ʔɛ̀nɛ̀ tɔ̰́ wèn sɛ̀nɛ́ hɔ̰́gɔ̰́ɔ̰́ɔ̰́, bé nɛ́ dáà bàànɛ́ tɛ́nɛ́ mɛ́-kpàì nɛ̀ nàà nɛ̀ fìò gbɛ̀ɛ́ nàà, hɛ́nɛ́ mɛ́-gì ɲɔ̀ŋmɔ̀ hɛ́ɛ́ mɛ́-ɲɔ̀ŋ ná ndé, hɛ́nɛ́ mɔ́-dàìyɛ́ɛ́ ná ndé? »

Cette femme alla couper des lianes à gluant. Une fois rentrée, elle prépara le gluant, le retira du feu, appela Domon et le disputa. Eh bien dis donc! Il se mit en colère et Madame se mit à pleurnicher : oin oin! Domon pleura avec elle en avoir la gorge sèche. Leur père se trouvant encore dans un campement de chasse, il ne pouvait en supporter seul davantage : il s’assit et dit : « Alors, parce que je prends cette boule froide pour en manger, vous me criez après ? N’est-ce pas le père qui vous a amenée pour remplacer la mère que la mort nous a ravie, pour que vous preniez soin de nous, et nous prépariez à manger? »

Tò mɛ̀ nɛ́ hı̰̀ı̰́ sèé Dɔ̀mɔ̀ ɲìmá, bá wár, ʔé ɲáí nù hɛ̀n kɔ́ bɛ̀ɛ́-gàràí, yák mbéà, bá gbàwár hɛ̰̀ sínɛ́ sínɛ́, hé mɛ̀ nɛ́ bángɛ̀rɛ̀m mɛ̀í gá. Mɛ̀ nɛ́ zɔ̀m gásá yé [hé] mɔ́-sì sɛ̌n gbàyángá-dìdì mɛ̀í gá. Béí hı̰̀ı̰́ wà ʔá̰ sɛ̌n sààyé nɛ̀ dɔ́káà. ʔèé mà sɔ́ká wíkóò ʔà̰á̰ sɛ̌n bɛ̀ɗɛ̀í sɛ̀n tɛ́ yéìí. Wà nɛ́ wí ɲɔ̀ŋ wí ndɔ̀wà ɲɔ́ŋ béí ɲɔ̀ŋí tán sɛ̌n sààyéìí. ʔá̰-nɛ̀ Dɔ̀mɔ̀ sí sínɛ́ sínɛ́ nɛ̀ gɔ́n gbàwár ʔèá ʔèá ʔèá. wár gàná sèè zúà. ʔà̰á̰ tɛ̀ɛ́-gbò táá sààyé mɛ̀ ká mà sɔ́ká wíkóò ʔà̰ dúk nú wár mɛ̀. sɔ́ká wíkóò zɔ̀káà, sá sàrà: bóíbêmmɛ̀, mɛ̀ nɛ́ gè nɛ̀mɛ̀ tɛ́, kɔ́mɛ́ ʔɔ̰̀ká ʔòé, sɛ́ká zɔ̌m zùmɛ́ há̰ hɔ̰́gɔ̰́ gè ? hèè nàà, yààyáà, mɛ̀ nɛ́ nàà kɔ́m ʔá̰ fèá. nàà kɔ́m fèá mɛ̀ nɛ́ hı̰̀ı̰́ nɛ̀ dáà kɔ́m ʔɔ́ gúɗú pɛ́r zǎŋ-bɛ̀ɛ̀ mɛ̀. ʔá̰-ndɛ̀ɛ̀ péí ʔá̰-nɛ̀ nàà kɔ́m nɛ̀ dáà bàá ɗòŋ-nà wó,ʔá̰-nɛ̀ gìí wòò kóyó ʔá̰-nǎm bàà dáí nɛ̀ ɲám wó ʔá̰-ndɔ̀wà tɔ̰́ wèn hɛ́ɛ́ sɛ̀nɛ́ ɲɛ́m ná. ʔá̰ mɛ̀ nɛ́ hı̰̀ı̰́ tò ʔá̰-ndɔ̀wà tɔ̰́ wèn ʔínǎm ʔé ʔá̰-nàm ʔé ɲám, kɔ́m kíí wòò nɛ́nɛ́ há̰ mɔ́-gɔ̀n péí ɗòŋ. ʔàm bá sí ɗòŋ há̰ hɔ́wà wěn wòòí bé ɗǒŋ tùà kóyó ná, ɲín wòòí nɛ́ gbàwòò ndɔ̀wà dɛ́m dɛ̀mí zǎŋ fɔ̀. mɛ̀ nɛ́ hı̰̀ı̰́ nɛ̀ ʔéí kíí nɛ́nɛ́ ndé, gbáŋ-kéí kpàá mà béí há̰ héí bá péí ɗòŋ hɔ́wà ʔòwáàí. ʔèé wà bá bêmí, sá Dɔ̀mɔ̀ mɛ̀ tɛ̀. ʔèé wà Dɔ̀mɔ̀ dáà zɔ́k yé kɔ́m hɛ̰̀ dí ná wà ɲɔ́ŋ béí ɲɔ̀ŋí. ʔà ʔó wéì kɔ́m yàká ʔòé nɛ̀mɛ̀ tɛ́ yè. ʔá̰-ndɔ̀wá gìí kàm bèè bèè bèè, bá ʔé kútùà. Dɔ̀mɔ̀ ɲɔ́ɔ́ɔ́ŋ, wà bá Dɔ̀mɔ̀ ʔé kɔ̀ kpánà. wà hṵ́sí nú Dɔ̀mɔ̀ ʔé nù kɔ̀ kpánà. wà mɛ̀ dúk kɔ́mɛ́ hı̰̀ı̰́ gɛ́ɗɛ́k. tò ngìmbì ndɔ̀wá pèá sɛ̌n sààyé kɔ̀wà yák sí-ɗòŋ ʔé sɛ́kɔ́m ngbɔ̀ɔ̀mɛ́ ʔé yíwár há̰ mɛ́-sì yè. wà : « hı̰́ı̰̀ yè. » wà fó mà bêm kɔ́wà yáknɛ́. ʔá̰-nɛ̀ nɛ̀ɛ̀ gɔ́n gbàwòòó, hɛ́r ʔèá, bá tɛ́nɛ́ hɔ̰́gɔ̰́, hṵ́sí nú wár mɛ̀ há̰ Dɔ̀mɔ̀. tò mɔ̀ nɛ́ hı̰̀ı̰́ tò ʔá̰-ndɔ̀wá dùká nù

Le cœur gros, Domon se mit en route, laissant sa sœur au foyer, et partit à l’aventure. Il marcha, marcha, loin comme jusqu’à Bangarem. Il arriva dans un très grand village, aussi grand que Bayanga Didi. Mais là, il y avait beaucoup de drôles de gens. Une vieille femme se tenait au milieu du village, un village d’ogres où l’on mangeait de l’homme en plein village. Domon avait beaucoup marché et il était épuisé. Quand il fut arrivé, la vieille femme assise au bord de la route l’appela : « Eh gamin ! Qu’est-ce qui t’amène ici, que tu es tout maigre, avec ces cheveux hirsutes? — Grand-mère! C’est que ma mère est morte. Mon père est parti en brousse au campement de chasse, et ma mère, celle que mon père a épousée depuis, a préparé du gluant. J’en ai pris pour en donner à ma sœur et la mère m’a disputé. Aussi j’ai laissé ma sœur et je suis parti chercher du gluant pour en rapporter et le lui donner. Or ce gluant il n’y en a pas près de la maison, du moins pas de l’espèce qu’on cultive dans les champs. Voilà le sens de ma quête : rencontrer quelqu’un qui me donnera du gluant pour remplacer celui de la mère. » Elle prit Domon par la main et lui dit: « Viens donc! Domon, petit père, pvois mon village : il n’est pas bon, on y mange les gens. Mes hommes sont tous partis, tu peux donc venir. » Elle lui prépara un repas à la hâte, le lui donna dans la maison. Domon mangea, puis elle le mit dans une jarre qu’elle ferma afin de la cacher. « Tiens-toi bien tranquille! Ils vont rentrer au village; quand ils seront repartis, je te conduirai sur la route et tu t’en iras. C’est compris ?  » Elle éloigna ses enfants et alla couper du gluant qu’elle lia en une botte et cacha au bord de la route pour Domon. Le temps passa.

Mɔ̀ ɓár tútùyè sút ʔó béí ʔàà táá yé nà. mɛ̀díì ʔó béí ʔàà táá yé nà. mɛ̀ nɛ́ gè ndé, pɛ̌r gɛ̀nɛ̀ núnìí, pɛ̌r gɛ̀nɛ̀ núnìí. ɓɛ̀ɛ̀ wíkóòí mbàngá dà̰ : « ʔɛ́nɛ́ dɛ́ zɛ́ŋ dɛ̀ɛ́ mà yé kɛ́nɛ́ hɛ̰̀ nɛ̀nɛ̀ ɲɔ́ŋ ʔó béí ɲɔ̀ŋí, wí nɛ̀ gbó bɔ̀ɔ̀ kɔ́ bɛ̀ɛ́-gàrà kɛ́nɛ́ gbòó, nɛ́ ʔò ndé ? sɛ́kɛ̀nɛ̀ tɛ́-tɔ̰̀ ndé gɛ̀nɛ̀ gbòó hɛ̰̀ hégè ndé ». ʔó wéwéì sí ɗòŋ yá nù sɛ́m. mɔ̀ ɓár tútùyè sút, ʔó wéwéì yàkà gíà kɔ́wà sí-ɗòŋ, ʔèé wà bá kààmí há̰ há̰ Dɔ̀mɔ̀. ʔèé wà ngbɔ́ Dɔ̀mɔ̀ tɛ́nɛ́ hɔ̰́gɔ̰́ ʔé gbàyíwár nà. ʔèé wà bá wòòí ʔé ʔɛ́r Dɔ̀mɔ̀ ʔèá. Dɔ̀mɔ̀ yèè gɔ́n gbàwár. kàɗá, mɛ̀ bá wòòí sínɛ́ há̰ wíkóòí. tò ʔà̰ zèá ndé ? ʔı̰́ı̰̀. kínɛ̀í ngbàráwà tɛ́-dùk nɛ̀ díà ɓɛ̀ɛ́.

Le lendemain matin, les gens étaient au village. A midi : « Que se passe-t-il donc? Ca sent l’étranger, ça sent l’étranger ici. » La vieille se fâcha : « En voilà des manières. Dans ce village où vous dévorez les gens, il se trouverait quelqu’un pour s’y aventurer ? Comment pouvez-vous dire qu’un étranger est venu ? » Les hommes s’apaisèrent. Le lendemain suivant, ils repartirent tôt à la chasse. La vieille donna à manger à Domon, le conduisit sur la route et lui remit le gluant. Comme il se mettait en route : « Te voilà au bout de tes peines! Prend ce gluant et rapporte-le à cette femme. Tu as bien compris? — Oui. — Désormais, il n’y aura plus de problèmes avec la mère. »

ʔɛ̰̀ hɔ̰́gɔ̰́ɔ̰̀ dáà kɔ́ Dɔ̀mɔ̀ pèà sɔ̰́ ɗòŋ nɛ̀ kpɛ́rì ʔín nɔ́kɔ́ kɔ́ Dɔ̀mɔ̀. ʔɛ̰̀ nɛ̀ sɛ́ɛ̀, ʔɛ̰̀ nɛ̀ sɛ́ɛ̀, wà sáŋ màá. wà kíí nɛ́ bé-nàm kéí. wà kpá bé-nàm kéí ʔé. ʔɛ̰̀hɛ̰́ɛ̰̀ zú Tàrávɛ̀ŋ hɔ̀ɔ̀ tóré. bé hɔ̰́gɔ̰́ ná ngbák ʔɛ́ɛ́ tɛ́-ʔà sɛ́ɛ̀ tɛ́ màá. ɓɛ̀ɛ́ Tàrávɛ̀ŋ hé mɛ̀ nɛ́ nú wèì mɛ̀í gá tò ʔɛ́ɛ́ sìí ɗòŋ hɔ̰́gɔ̰́ yá sɛ̌n mɛ̀. Tàrávɛ̀ŋ kíí Dɔ̀mɔ̀ nɛ̀-tɛ́-mɔ̀ ʔèá ʔèá ʔèá tɛ̀ káɗí, fìó zìk kpɔ́kɔ́ɗí.

Or donc, le père était rentré et s’était disputé avec l’oncle de Domon. Ils s’étaient opposés, chacun une sagaie à a main. « Cherche mon neveu, trouve-le. Tâche d’avoir de la chance, sinon, vrai, on se battra en duel. » Alors Taravin était parti loin comme d’ici à la Wei, cherchant Domon partout, un mois durant, jusqu’à l’épuisement.

ká Dɔ̀mɔ̀ ʔèè nú gɔ́n gbàwár, ʔà̰ péìí. Domon revenait, il se mit à chanter :

ɗóŋ-ɗóŋ mbílò,

Nàná màá hà̰á̰ mɔ̀ nɛ̀ gɔ́ŋ.

ɗóŋ-ɗóŋ mbílò,

gbàwòò kɔ́m ʔá̰ ndàyà zân,

ɗòŋ-ɗòŋ mbílò…

Goutte à goutte, sève de Mucuna,

les autres mères donnent à manger dans un plat,

Goutte à goutte, sève de Mucuna,

Moi mon gluant est au couchant,

Goutte à goutte, sève de Mucuna,

ʔá̰-nɛ̀ Dɔ̀mɔ̀ pèà péínɛ́ péínɛ́, kà gbó hé gàlò gá. ká ɲáà zèá hé mɛ̀ nɛ́ Màdâm hı̰̀ı̰́ gá. ká̰à̰ zèá. nɛ̀ dɛ́ hó wí nɛ̀ béí gìmà péínɛ́ mɛ̀ hé ʔó zɔ̀ɔ̀mí gá! Dɔ̀mɔ̀ ʔèè nú sɛ̀nɛ́….

Domon revenait. Arrivé en un lieu aussi proche d’ici que Galo Bokowi, sa sœur, on pourrait dire Madame, l’entendit et dit : « Oh! Celui dont j’entends le chant , on dirait mon frère aîné. » Domon chantait :

ɗóŋ-ɗóŋ mbílò,

Nàná màá hà̰á̰ mɔ̀ nɛ̀ gɔ́ŋ.

ɗóŋ-ɗóŋ mbílò,

gbàwòò kɔ́m ʔá̰ ndàyà zân,

ɗòŋ-ɗòŋ mbílò…

Goutte à goutte, sève de Mucuna,

les autres mères donnent à manger dans un plat,

Goutte à goutte, sève de Mucuna,

Moi mon gluant est au couchant,

Goutte à goutte, sève de Mucuna,

sàyáà ká Dɔ̀mɔ̀ gɔ̀mà táá bɛ̀ɛ́-gàrà nà. tò ʔá̰-nɛ̀ Dɔ̀mɔ̀ gbó dúk nù.

Enfin, Domon apparut dans la cour. Il vint s’asseoir.

ʔó nɔ́kɔ́ kɔ́ Dɔ̀mɔ̀ ʔá̰-nɛ̀ sɛ̰̀ɛ̰̀ ʔéè. Tàrávɛ̀ŋ ʔá̰-nɛ̀ gɔ̀mà ʔéè. wà bá màá ʔá̰ hı̰̀ı̰́, ʔá̰ hı̰̀ı̰́. dìì fé, mɔ̀ nɛ̀ díà ʔá̰ hı̰̀ı̰́. ʔèé Dɔ̀mɔ̀ bá hɛ́rá wòò pı̰́ táá tɛ̀ dáà kɔ́í nà. mɛ̀ nɛ́ wòò hɛ̰̀ ʔá̰-ndɔ̀wá yàkà kɔ́wà sɛ̌n zǎŋ-bɛ̀ɛ̀ mɛ̀. ʔá̰-ndɔ̀wá bàà kóò ɗòŋ-nà. ʔéí zéí náà ndé mɛ̀ nɛ́ nàà kɔ́í há̰ mɔ́-gì mɔ̀ héí ɲɔ́ŋ. ʔá̰-ndèí bàá wòò ʔèì há̰ há̰ ɲáí mɛ́-ɲɔ̀ŋ. ʔá̰-ndɔ̀wà tɔ̰́ wènáà, tɔ̰́ ɓàɗí wèn héí hɔ̰́gɔ̰́, tɔ̰́ bàɗí wèn nɛ̀ dɔ́káà ɲɛ́m-ná. ʔá̰-ndèì ʔé ɲáí hɛ̰̀ hɛ̀n kɔ́ bɛ̀ɛ́-gàrà. ʔèì gɔ́m, ʔèì yák nɛ̀nɛ́. ʔá̰-ndèí nɛ̀ɛ̀ hɔ̰́gɔ̰́ yé sɛ̀n ɗáŋ bɛ̀ɗɛ̀ ndɔ̀wà gbɛ́ béí sɛ̀nɛ́ gbɛ̀ɛ́. mɛ̀ nɛ́ hı̰̀ı̰́ ʔá̰-nɛ̀ wíkóòí nɛ̀ ʔíŋ mɔ̀ ʔín wí ʔá̰-ndɔ̀wá bàá wòò ʔé ʔɛ́rɛ́í. ʔá̰ mɛ̀ nɛ́ béí nɛ̀ zɔ́k wí nɛ̀ bé-ʔòyò. mɛ́ hèè-ndéè ndé: bé-ʔòyò dúk sààyé, ká mà béí ʔá̰ sɛ̀nɛ́ nɛ̀ zɔ́k nɛ̀ kó, ká bàáà ʔé kútùà, ɗáfáà. mɛ̀ nɛ́ hı̰̀ı̰́ ndɔ̀wá ɗàfá nɛ̀ ʔà̰. ʔó nɔ́kɔ́ kɔ́ Dɔ̀mɔ̀ ngbɔ́ Dɔ̀mɔ̀. síáà ʔá̰ hı̰̀ı̰́.

Les oncles de Domon l’entourèrent. Taravin surgit alors. Ils s’étreignirent comme il faut. « Voilà qui est bien. » Puis Domon prit le paquet de gluant et le tendit à son père : « Père! Le voilà, le gluant! Vous étiez loin en brousse. La femme avec qui vous vous êtes remarié, je croyais que c’était une mère qui nous préparait à manger. J’avais pris du gluant pour le donner à ma sœur, mais [cette femme] a crié après moi, elle m’a accablé de reproches. J’ai laissé ma sœur et je suis parti. Je suis arrivé en un endroit dangereux où l’on tue les gens, et là, une femme a été bonne pour moi et m’a donné du gluant. Car certaines gens, voyant un orphelin disent : « il y a un orphelin au village », et devant sa détresse, ils le prennent et s’en occupent. C’est ainsi que cette femme s’est occupée de moi. » Les oncles de Domon s’en allèrent en l’emmenant.
mɔ́ ndàyá mɔ̀ nɛ̀ ʔɛ́ɛ́ bé-nàm sí dɛ́ nɛ̀ yé ʔín nɔ́kɔ́ kéí ʔá̰ hı̰̀ı̰́. ká zɛ́ŋ-kɛ́ɗɛ́ŋ tò kɔ́m hɔ̀ɔ́ zɔ̀lí.

La morale est que nous, les neveux utérins, nous nous installons dans le village de nos oncles. Et voilà, mon conte est fini.

[/av_one_full]

GBÀTÙÀ / POURQUOI DOIT-ON ENTERRER LE PLACENTA

[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

[av_one_full first]

   mà wíkóò, ʔà̰ bàá zàŋ, ʔá̰-nàá nɛ̀ɛ̀ zá̰ gɔ̀yɔ̀. ʔèè ʔá̰-nàá nɛ̀á, ʔèé zàŋáà ɲím tɛ̀ zá̰á̰ gɔ̀yɔ̀ɛ̀. ʔá̰-nàá kòò bêm. ʔèè ʔá̰-nàá zéí náà-ndé, hèè bêmí nɛ́ gbàtùà yè. ʔèé ʔà̰ bá gbàtùà, ʔèé ʔà̰ yák ʔà̰ péí. ʔèè… ʔèè ʔá̰-nàá yàká, ʔà̰ péí ʔèá pèááá, dáí kɔ̰́à̰ gbàtùà ʔèááá, gbàtùà nɛ́ nɔ̀. ʔá̰-nàá pèyà sààyé ʔá̰-nàá pèyà gbó sààyé nà. ʔá̰-nàá dùká ʔèááá.

  Une femme, elle était enceinte, alla déterrer des ignames. Pendant qu’elle creusait, elle ressentit des douleurs dans le ventre et elle accoucha. Puis croyant que l’enfant était le placenta, elle prit le placenta et s’en revint. Elle éleva le placenta et celui-ci marcha. Ainsi vécut-elle au village.
   ʔá̰-nɛ̀ bêmí fùɗà hɔ́áà dé nàá yàkà ʔé ɗòŋ mìʔèè bêmí…. gásí…kéí ɗòŋ ʔèáʔèé ʔà̰ ɓí dɔ̂n wěn ndɔ̀wá kòòáà pḭ́ pòò dɔ̂n.ʔèè ʔá̰ kòòáà pḭ́ nù pòò dɔ̂n hɛ̰̀.ʔèé ʔà̰ ɓí dɔ̂nʔèè ʔá̰-nàá péí.ká wíkóò ʔà̰ tór bìrìíʔá̰ hèè bêmmɛ̀ !mɛ̀ há̰…dɔ̂n kɔ́mɛ́ hám ndál gáɗèʔèè ʔá̰-nàá hà̰à̰ dɔ̂níʔá̰-nàá dùká nù ʔá̰-nàá dɛ́-mɛ́ yàk :

   Or, l’enfant qu’elle avait abandonné, avait grandi de son côté, là-bas. Un jour, il cueillit des fruits de Landolphia car il avait été mis au monde parmi ces lianes. Il cueillit ces fruits et prit le chemin du retour. Sur sa route une femme qui sarclait un champ de manioc l’interpella : “Eh petit! donne-moi tes fruits à manger que je m’en régale”. Il les lui donna. Il restait là, et au moment de partir, [il chanta] :

Tòr bìrì, tòr bìrì, tòr bìrì,

Tòr bìrì há̰ mɔ̀ ʔòò dɔ̂n kɔ́m

Dɔ̂n nǎm kpá gǔn mà tè,

Sá nààá kòâm pḭ́ sɛ̀nɛ́,

Sá mà gùn ɓɔ́n sɔ̰́ ɓɔ̀ní ndé,

Sá mà gùn hɔ̀ɔ̀ sɔ̰́ yé. 

ʔèè ʔá̰-nàá yàká. ʔèè tòr bìrì há̰ wàrà há̰à̰. ʔèè ʔá̰-nàá yàká.

Sarcle-le-manioc, Sarcle-le-manioc, Sarcle-le-manioc,

Donne-moi quelque chose à la place de mes fruits,

Les fruits que j’ai trouvés au pied d’un arbre,

Là où ma mère m’a mis au monde,

Mais une racine est restée là,

Mais une racine est allée au village

Sarcle-le-manioc lui donna une houe, il partit.

   ʔèé ʔà̰ yák ʔá̰-nàá péí péínɛ́ɛ́ɛ́ ká mà wíkóò ʔá̰-nɛ̀ ʔáŋ gèì nɛ̀ ʔɛ́rɛ̀. sá hèè ʔà̰-nɛ̀ wíkóò ndé bêmmɛ̀ ! mɛ̀ há̰ wàrà kɔ́mɛ́ hám hám zá̰ nɛ̀ gèì kɔ́m hɛ̰̀. ʔèé ʔà̰ há̰ wàrà há̰ wíkóò. ʔèè ʔá̰-nàá yák. dɛ́-mɛ́ yàk :

   Il reprit le chemin du retour. Sur sa route, une femme qui grattait de l’argile à mains nues lui dit : “Eh petit! donne-moi ta houe pour que j’extraie mon argile”. Il donna la houe à la femme, et au moment de partir :

zà̰ gèì, zà̰ gèì, zà̰ gèì,

zà̰ gèì há̰ mɔ̀ɔ́ ʔòò wàrà kɔ́m

wàrà nǎm kpàá ʔɛ́r tòr bìrì,

tòr bìrì hà̰á̰ ʔòò dɔ̂n kɔ́m

dɔ̂n nǎm kpàá gǔn mà tè,

sá nààá kòâm pḭ́ sɛ̀nɛ́,

sá mà gùn ɓɔ́n sɔ̰́ ɓɔ̀ní ndé,

sá mà gùn hɔ̀ɔ̀ sɔ̰́ yé.

 

ʔèè wàn zà̰-gèì bá kùkù há̰ há̰à̰

Extrait-l’argile, Extrait-l’argile, Extrait-l’argile,

Donne-moi quelque chose à la place de ma houe,

La houe que j’ai reçue de Sarcle-le-manioc,

Sarcle-le-manioc me l’a donné à la place de mes fruits

Les fruits que j’ai trouvés au pied d’un arbre,

Là où ma mère m’a mis au monde,

Mais une racine est restée là,

Mais une racine est allée au village

Alors Celle-qui-extrait-l’argile lui donna une écope.

   ʔá̰-nàà péíííí ʔà̰ zɔ́k mɔ̀ ná ká mà wéwéì… mà bóíbêm ʔà̰ gáí yìí. ʔèè ká yàká « yáì bêmmɛ̀ há̰ kùkù kɔ́mɛ́ hám gáí nɛ̀ yì kɔ́mmɛ̀ » ʔèè sá ʔá̰-nàá hà̰á̰ kùkù. ʔá̰-nàà dúk nù. ʔèé ʔà̰ nɔ́ yì ʔá̰-nàà dúk nùùù. ʔá̰-nàà dɛ́-mɛ́-kùr, ʔá̰-nàà kṵ́ zér sá hèè :

  Il reprit le chemin du retour. C’est alors qu’il vit un garçon qui vidait l’eau d’un barrage. Celui-ci lui dit : “Eh petit! donne-moi ton écope pour que je vide mon eau”. Il la lui donna. Il restait là, et au moment de se lever pour traverser le ruisseau :

Gàì yì, gàì yì, gàì yì,

Gàì-yì há̰ mɔ̀ɔ́ ʔòò kùkù kɔ́m

Kùkù nǎm kpàá ʔɛ́r zà̰ gèì

Zà̰ gèì hà̰á̰ ʔòò wàrà kɔ́m

Wàrà nǎm kpàá ʔɛ́r tòr bìrì

Tòr bìrì hà̰á̰ ʔòò dɔ̂n kɔ́m

Dɔ̂n nǎm kpàá gǔn mà tè,

Sá nààá kòâm pḭ́ sɛ̀nɛ́,

Sá mà gùn ɓɔ́n sɔ̰́ ɓɔ̀ní ndé,

Sá mà gùn hɔ̀ɔ̀ sɔ̰́ yé.

ʔèé gàì-yì bá zòrò há̰ há̰à̰. gàì-yì bá zòrò há̰ há̰à̰ ʔèá.

Écope-l’eau, Écope-l’eau, Écope-l’eau,

Donne-moi quelque chose à la place de mon écope

L’écope que j’ai reçue d’Extrait-l’argile

Extrait largile me l’a donné à la place de ma houe

La houe que j’ai reçue de Sarcle-le-manioc,

Sarcle-le-manioc me l’a donné à la place de mes fruits

Les fruits que j’ai trouvés au pied d’un arbre,

Là où ma mère m’a mis au monde,

Mais une racine est restée là,

Mais une racine est allée au village.

Alors Ecope-l’eau lui donna un poisson.

   ʔèè ʔá̰-nàà péííí,ká wàn wíwàn wí…wí bùr sɔ̰̀ búr sɔ̰̀í.ʔá̰-nàá kàyà nɛ́ kóró ɗɔ̀r, ʔèé ʔà̰ búr nɛ̀ sɔ̰̀,sá hèè « Dáà ! Bóíbêm, bêmmɛ̀ ! Mɛ̀ há̰ sór bé zòrò kɔ́mɛ́ hám búr nɛ̀ sɔ̰̀ nàm búr nɛ̀ kóró ɗɔ̀r ʔèá !ʔèè ká ɗàfì-sɔ̰̀ ɗáfí sɔ̰̀ḭ́.ʔèè ʔá̰-nàá hà̰á̰ zòròí hɔ́wà, ʔèè ʔá̰-nàá [ ʔá̰-nàá ɗàfà nɛ̀nɛ́] ʔá̰-nàá nɛ̀ sɔ̰̀ɔ̰̀ɔ̰̀ʔá̰-nàà dɛ́-mɛ́-yàk :

   Il reprit le chemin du retour. Sur sa route, Celui-qui-honore-les-ancêtres faisait des offrandes aux mânes : il avait ramassé des crottes séchées et les offrait aux ancêtres. il dit : “Mon maître! Eh petit! Donne-moi ton petit poisson pour l’offrir aux mânes que je n’honorais que de crottes séchées”. Il lui donna le poisson. Et l’homme en fit l’offrande aux ancêtres. Au moment de partir :

ɗàfì-sɔ̰̀, ɗàfì-sɔ̰̀, ɗàfì-sɔ̰̀,

ɗàfì-sɔ̰̀ há̰ mɔ̀ɔ̀ ʔòó zòrò kɔ́m,

zòrò nǎm kpàá ʔɛ́r gàì yì

gàì-yì há̰ mɔ̀ɔ́ ʔòò kùkù kɔ́m

kùkù nǎm kpàá ʔɛ́r zà̰ gèì

zà̰ gèì há̰ mɔ̀ɔ́ ʔòò wàrà kɔ́m

wàrà nǎm kpàá ʔɛ́r tòr bìrì,

tòr bìrì hà̰á̰ ʔòò dɔ̂n kɔ́m

dɔ̂n nǎm kpàá gǔn mà tè,

sá nààá kòâm pḭ́ sɛ̀nɛ́,

sá mà gùn ɓɔ́n sɔ̰́ ɓɔ̀ní ndé,

sá mà gùn hɔ̀ɔ̀ sɔ̰́ yé.

 

ʔèè ʔá̰-nɛ̀ ʔó ɗàfì sɔ̰̀ bá pàyà há̰ há̰à̰.

Honore-les-ancêtres, Honore-les-ancêtres,

Donne-moi quelque chose à la place de mon poisson,

Le poisson que j’ai reçu d’Écope-l,’eau,

Écope-l’eau me l’a donné à la place de mon écope

L’écope que j’ai reçue d’Extrait-l’argile

Extrait-l’argile me l’a donné à la place de ma houe

La houe que j’ai reçue de Sarcle-le-manioc,

Sarcle-le-manioc me l’a donné à la place de mes fruits

Les fruits que j’ai trouvés au pied d’un arbre,

Là où ma mère m’a mis au monde, 

Mais une racine est restée là,

Mais une racine est allée au village

Alors le vénérable Honore-les-ancêtres prit un couteau et le lui donna.

   ʔèè ʔá̰-nàà péííí,ʔá̰-nàà péí,ʔá̰-nàà péí ká yèè nú gbárá wár.ʔá̰ péí ʔèááá, ká mà béí dɛ̀ɛ́ tùà yíítòɗó.ʔèè ʔá̰-ndɔ̀wá tùyà pɛ́r ɗǒŋ tùàí,ʔèè ʔá̰-nɛ̀ fɔ̀rɔ̀ yèá.wà fɔ̀rɔ̀ bàá, bá pɛ́rìítɛ̀ pɛ́rìíʔá̰-ndɔ̀wá bàà péínɛ́ táá sààyé nà.ʔèè ʔá̰-ndɔ̀wà kùmàsé ʔá̰ḭ́ nɛ̀ kɔ́k-sɔ̀ ʔɛ́rwà, ʔá̰ḭ́ nɛ̀ kɔ́k-sɔ̀ ʔɛ́rwà, ʔá̰ḭ́ nɛ̀ kɔ́k-sɔ̀ ʔɛ́rwà,ʔá̰-ndɔ̀wà zɔ́k mɔ̀ ná ká ʔá̰-nàà gbó nú tùà gbó hɛ̀n nú wár mɛ̀ ká̰à̰ bàá pàyà gbónɛ́,ʔèá.ʔá̰ hèèʔá̰-nɛ̀ mí « Bêmmɛ̀ nɛ̀ mɛ̀ nɛ́ɛ̀, dáà ! Mɛ̀ há̰ pàyà kɔ́mɛ́ hámmɛ̀ há̰ pàyà kɔ́mɛ́ [hám… hám] hɛ́ɛ́ gɔ́m nɛ̀ fɔ̀rɔ̀ kɛ́ɛ́ìí.ʔèè ʔá̰-nàá hà̰à̰ há̰… hó wíwíì.ʔá̰-nɛ̀ wà kùmàsé gɔ́máà nɛ̀ fɔ̀rɔ̀ííí ʔá̰-nàà dúk nù tí gíɔ̰́ nɔ̀íííʔèákúráà nàá kùrà mɛ́-yàk hɛ̰̀ :

  Il reprit le chemin du retour et déboucha sur la grand-route. Là étaient bâties deux maisons derrière lesquelles des gens posaient des pièges. Un éléphant s’étant pris au piège, ils l’avaient rapporté au hameau et avaient entrepris de le dépouiller au moyen de leurs ongles. Quand ils le virent, un couteau à la main, ils lui dirent : “Eh toi, le petit qui passe! Notre maître donne-nous ton couteau pour qu’on dépèce notre éléphant”. Il donna le couteau aux hommes. Alors ils se mirent à dépecer l’éléphant. Il restait à l’ombre, et au moment de se lever pour partir :

gɔ̀m-fɔ̀rɔ̀, gɔ̀m-fɔ̀rɔ̀, gɔ̀m-fɔ̀rɔ̀,

gɔ̀m-fɔ̀rɔ̀ há̰ mɔ̀ɔ́ ʔòò pàyà kɔ́m

pàyà nǎm kpàá ʔɛ́r ɗàfì sɔ̰̀

ɗàfì sɔ̰̀ hà̰á̰ ʔòò zòrò kɔ́m

zòrò nǎm kpàá ʔɛ́r gàì yì

gàì-yì há̰ mɔ̀ɔ́ ʔòò kùkù kɔ́m

kùkù nǎm kpàá ʔɛ́r zà̰ gèì

zà̰ gèì há̰ mɔ̀ɔ́ ʔòò wàrà kɔ́m

wàrà nǎm kpàá ʔɛ́r tòr bìrì,

tòr bìrì hà̰á̰ ʔòò dɔ̂n kɔ́m

dɔ̂n nǎm kpàá gǔn mà tè,

sá nààá kòâm pḭ́ sɛ̀nɛ́,

sá mà gùn ɓɔ́n sɔ̰́ ɓɔ̀ní ndé,

sá mà gùn hɔ̀ɔ̀ sɔ̰́ yé.

 

ʔá̰-nàá bá fɔ̀rɔ̀ ʔá̰ kɔ́ gɛ̀sɛ̀ ʔèè há̰ há̰ háà̰.

Dépèce-l’éléphant, Dépèce-l’éléphant, Dépèce-l’éléphant

Le couteau que j’ai reçu d’Honore-les-ancêtres,

Honore-les-ancêtres me l’a donné à la place de mon poisson

Le poisson que j’ai reçu d’Ecope-l,’eau,

Écope-l’eau me l’a donné à la place de mon écope

L’écope que j’ai reçue d’Extrait-l’argile

Extrait-l’argile me l’a donné à la place de ma houe

La houe que j’ai reçue de Sarcle-le-manioc,

Sarcle-le-manioc me l’a donné à la place de mes fruits

Les fruits que j’ai trouvés au pied d’un arbre,

Là où ma mère m’a mis au monde,

Mais une racine est restée là,

Mais une racine est allée au village 

 

Alors ils mirent un morceau d’éléphant dans un panier et le lui donnèrent.

   ʔá̰-nàà péí hɔ̰́gɔ̰́ɔ̰́ɔ̰́, ká ʔḭ̀ḭ́ há̰à̰ mɛ́-gbò tɛ́ nàà kɔ̰́à̰ ʔá̰ hḭ̀ḭ́ ʔá̰-nàà péííí ʔà̰ zɔ́k mɔ̀ ná ká nàà kɔ̰̀à̰ bàà ɗáŋ gbàtùà pḭ́ ká tɛ̀, ʔèè gú mɔ̀ sèè zúà. ʔèè ʔá̰-nɛ̀ tó nɛ́ gèɗà. ʔèè sá hèè-ndé ʔá̰-nàà ʔá̰ « Bêmmɛ̀ ! Mɛ̀ há̰ sàɗì kɔ́mɛ́, há̰ kóró fɔ̀rɔ̀ kɔ́mɛ́ hám/ hám gí hám ɲɔ́ŋ, ʔàm gí ʔàm ɲɔ́ŋ ʔímɛ̀ɛ́ sɛ́kɔ́mɛ́ sìì yé kɔ́mɛ́ nɛ̀mɛ̀ sí sɛ̀nɛ́ɛ̀ ». ʔèè ʔá̰-nàà bá ʔà̰ há̰ há̰ wìkóò, bá̰ kóré fɔ̀rɔ̀ há̰ há̰ wìkóò nɛ̀ ʔò gɛ̀sɛ̀. ʔá̰-nɛ̀/ ʔá̰-nɛ̀ wíkóò hèè-ndé ʔá̰-nàà dɛ́-mɛ́-yàk ʔèè sá hèè-ndé [gɔ̀m-fɔ̀rɔ̀] wòóyé tò gèɗà, tò gèɗà, tò gèɗà, [bìrì] ʔḭ́ḭ̀.

   Il reprit le chemin du retour. Or il était sur le point d’arriver chez sa mère. C’est alors qu’il vit que sa mère avait placé ce méchant placenta à côté d’elle, quelque chose sur la tête, tandis qu’elle pilait. Celle-ci lui dit : “Eh petit! donne-moi ta viande, donne-moi ton morceau d’éléphant séché que je le prépare, tu en mangeras avec nous avant de partir pour ton village”. Il donna le morceau d’éléphant séché à la femme. Et au moment de partir :

Tò gèɗà, tò gèɗà, tò gèɗà,

Tò gèɗà há̰ mɔ̀ɔ́ ʔòò fɔ̀rɔ̀ kɔ́m

Fɔ̀rɔ̀ nǎm kpàà ʔɛ́r gɔ̀m fɔ̀rɔ̀

Gɔ̀m-fɔ̀rɔ̀ há̰ mɔ̀ɔ́ ʔòò pàyà kɔ́m

Pàyà nǎm kpàá ʔɛ́r ɗàfì sɔ̰̀

ɗàfì sɔ̰̀ hà̰á̰ ʔòò zòrò kɔ́m hà̰á̰ ʔòò zòrò kɔ́

Zòrò nǎm kpàá ʔɛ́r zà̰-gèì wòóyè

Zòrò nǎm kpàá ʔɛ́r gàì yì

Kùkù nǎm kpàá ʔɛ́r ɗàfì-sɔ̰̀ wòóyè ʔḭ́ḭ̀ gɔ̀

Kùkù nǎm kpàá ʔɛ́r zà̰ gèì

Zà̰ gèì há̰ mɔ̀ɔ́ ʔòò wàrà kɔ́m

Wàrà nǎm kpàá ʔɛ́r tòr bìrì, [mɛ̀ tɔ̰́ɔ̰̀]… ʔá̰-nǎm kpàà ʔé

Wàrà nǎm kpàá ʔɛ́r tòr bìrì,

Tòr bìrì hà̰á̰ ʔòò dɔ̂n kɔ́m

Dɔ̂n nǎm kpàá gǔn mà tè,

Sá nààá kòâm pḭ́ sɛ̀nɛ́,

Sá mà gùn ɓɔ́n sɔ̰́ ɓɔ̀ní ndé,

Sá mà gùn hɔ̀ɔ̀ sɔ̰́ yé.

Pile-le-manioc, Pile-le-manioc, Pile-le-manioc,

Donne-moi quelque chose à la place de mon éléphant.

L’éléphant que j’ai reçu de Dépèce-l’éléphant,

Dépèce-l’éléphant me l’ont donné à la place de mon couteau,

Le couteau que j’ai reçu d’Honore-les-ancêtres,

Le poisson que j’ai reçu d’Écope-l,’eau,

Écope-l’eau me l’a donné à la place de mon écope

L’écope que j’ai reçue d’Extrait-l’argile

Extrait-l’argile me l’a donné à la place de ma houe

La houe que j’ai reçue de Sarcle-le-manioc,

Sarcle-le-manioc me l’a donné à la place de mes fruits

Les fruits que j’ai trouvés au pied d’un arbre,

Là où ma mère m’a mis au monde,

Mais une racine est restée là,

Mais une racine est allée au village.

   ʔèè ʔá̰-nɛ̀… [ʔá̰-nàá dùká nù ʔín bêmí] ká̰à̰ dùká hɛ̰̀ nù ká hèè « Mɛ̀ dúk nù gáɗè bêmmɛ̀ ! » ʔá̰-nàá dùká nù. Sá hèè-ndé sá nàà kɔ̰́à̰ ndé [bá gɔ̀ngɔ̀] bá gɔ̀ngɔ̀ ʔé ʔɛ́r gbàtùàí, ʔèé… ʔèé ʔà̰ bá ɗèlè ʔé ʔɛ́r bêmí, ʔá̰-nɛ̀ hèè « ʔḭ́ḭ̀ gɔ̀ ! Mɛ̀ nɛ́ bêm kɔ́m nǎm kòòá, ʔèè ʔá̰-nàm zéí náà-ndé mɛ̀ nɛ́ mɔ̀ nɛ́ bêmí ʔá̰ hḭ̀ḭ́, ʔèé ʔàm bá ɗáŋ mà mɔ̀ péínɛ́ ʔèé ʔà̰ zá̰ kɔ̰̀ bèè bèè bèè bèè ɗòŋ nà, ʔá̰ hḭ̀ḭ́ ʔèá. ʔèè ʔá̰ bá bàá ɗèlè ʔɛ́r bêmí, ʔá̰-nàá pèyà pḭ́ kòtó… dí dèrè nù há̰ bêmí dúk kéí sɛ̀nɛ́. ʔèè yák fɔ́r tɛ̀ kútùà mɛ̀. ká̰à̰ zà̰á̰ kɔ̰̀ ɗúk, ʔèè ʔá̰-nàá bá ʔá̰ká̰ dèrè, bá gɔ̀ngɔ̀ bá há̰ há̰ gbàtùàí, ʔèè ʔà̰ bá ʔá̰ká̰ dèrè ʔé sɛ̀n nú kɔ̰̀ nàá zà̰á̰. ʔèè ʔá̰-nɛ̀… ʔèè ʔá̰-nɛ̀ gbàtùà péí kpàɓûl kpàɓûl kpàɓûl.
— ʔḭ́ḭ̀, ʔám ɗú kɔ́m yì, ɗú kɔ́m yì ká tàsíà ʔá̰ gbòò gbòó, ʔá̰-nàm péí kɔ́m hɛ̰̀ ! ʔàà :
— dúk bɔ̀ɔ̀ táá gɔ́n mɔ̀ hɛ̰̀ wá ʔèè bêmí dúk sɛ̀n gɔ́n mɔ̀í.
ʔèè gbàtùà mɛ́-tɛ̀ɛ́-dùk táá gɔ́n mɔ̀í ʔèá, ká̰à̰ tèkà [bìnà] kɔ́ kɔ̰̀. túr nù túr nù túr nù zúà ʔèá sɔ́m ʔèá [sɔ́m ʔèá] kéréŋ kéréŋ kéréŋ, gú mɔ̀ ʔèá.

   Il restait là, et la femme lui dit : “Reste ici voir”. Puis la mère remit un tamis au placenta, une calebasse à l’enfant. Elle dit :”Eh oui!! voici l’enfant que j’ai mis au monde, et dire que j’ai cru que “ça” c’était l’enfant et que j’ai rapporté cette méchante chose”. Une fois seule elle creusa bien vite un trou. Elle avait remis une calebasse à l’enfant : elle prépara une natte propre où l’enfant pourrait s’asseoir. Pour los, il se lavait dans la maison. Une fois le trou creusé bien profond, elle prit une vielle natte déchiré – elle avait donné un tamis au placenta – vielle natte dont elle couvrit le trou. Alors le placenta revint de sa démarche clopinante : “Eh bien! je n’ai pas pu puiser de l’eau : chaque fois que j’en puisais, mon récipient fuyait! Je suis donc revenu tel quel”. Elle lui répondit : “Prends place là-dessus, et l’enfant se mettra ici”. Comme le placenta s’installait, il tomba dans le trou. Vite elle le couvrit de terre, le couvrit de terre, dama bien fort le sol.

   Mɔ́ ndàyá mɔ̀ ndɔ̀… ndɔ̀wá tɛ̀ɛ́-kòò bêm, kɔ̀wà gùná gbàtùà ʔèé wà bá nɛ́ bêm. ʔèè ká̰à̰ hèè-ndé bêm nàá kòáà nɛ́ gbàtùà ʔòóyɛ̀ ká ndàyáà zɛ́ŋ-kɛ̀ɗɛ́ŋ tò kɔ́m hɔ́ zɔ̀lí ʔɛ̰̀.

   La morale c’est que, quand on met au monde un enfant, on enterre le placenta, et c’est l’enfant qu’on prend.

[/av_one_full]

BÉ-DÀN / POURQUOI ENTERRE-T-ON LES JUMEAUX À LA CROISÉE DES CHEMINS

[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

[av_one_full first]

   wěn mà wíwíì ʔà̰ kàyà kóò yíítòó, ʔá̰-nàá ʔɔ̀ɔ̀ yé. ʔà̰ kùrà yé. ʔà̰ tɔ̰̀á : “ʔɛ́nɛ́ ʔó kóò yíítòó hɛ̰̀, ʔɛ́nɛ́ ʔó kóò hɛ̰̀, ʔɛ́nɛ́ tɛ́-ʔɔ̀ ʔòwám hɛ̰̀. ʔám kùrà kɔ́m, ʔàm ʔɔ́ mɛ̀í. zàŋ nǎm ʔèé tɛ̀nɛ́ nɛ̀nɛ́ kàyá zàŋ yíítòó hɛ̰̀, wí nɛ̀ kòó nɛ̀ bókóbêm ʔà̰ tɛ́-sì ɗòŋám mɛ̀ sɛ̌n tɛ̀ mbé yé mɛ̀. nɛ̀ wí nɛ̀ kòò kéí nɛ̀ bóíbêm ʔà̰ tɛ́-ɓɔ̀n sɛ̀nɛ́ gbà̰ʔà̰ yé, gbà̰ʔá̰ bɛ̀ɛ́-ʔòyò hɛ̰̀. ʔám kɔ̰́à̰ ná wèn ʔám kɔ̰̀ɔ̰̀ nɛ́ bókóbêm.” ɓɛ̀ɛ́ ʔà̰ kùrá ʔà̰ yák kɔ̰́à̰ sí dɛ́ mbé tùà tɛ̀ mbé yé mɛ̀.

  Un homme avait pris deux épouses. Il vivait dans un village. Il quitta ce village et dit : « Vous, les deux femmes! Vous, les épouses! Vous allez rester ici. Je vais m’installer plus loin. J’ai ensemencé votre ventre, et vous êtes toutes deux enceintes : celle qui accouchera d’une fille, qu’elle me rejoigne vite dans mon nouveau village ; celle qui accouchera d’un fils, qu’elle reste donc ici, dans ce village abandonné. Je n’en veux pas, ce sont des filles que je veux. » Puis il se leva et partit faire une nouvelle maison dans un nouveau village.
   zɔ́ŋáà hɛ̰̀ ʔà̰ kòò bêm nɛ̀ bókóà. ʔà̰ bàá ʔà̰ sìí ɗòŋ dáà kɔ̰́à̰. ʔà̰ kɔ̰́ ɗɔ̀áà ʔòí kóò kɔ́m, ʔòí kóò kɔ́m. mɔ̀ nǎm tɔ̰̀áà ʔà̰ı̰́. ʔám kɔ̰̀ɔ̰̀ kɔ́m nɛ́ bé bókóbêm, ʔósòkò. nàná-gùnáà ɓɔ̀ná nɛ̀ zàŋ sɛ̌n bɛ̀ɛ́-ʔòyò. ʔà̰ ʔáí nɛ́ núà. zɛ̀ ʔɔ́ dɔ́ká. ʔà̰ kó ná. ʔà̰ ʔáí nɛ́ núà nɛ̀ zǎŋ-bɛ̀ɛ̀. ʔà̰   wěn-gè ndé ʔèì kó bêm ná, wěn-gè ndé ʔèì ʔɔ́ bɛ̀ɛ́-ʔòyò mɛ́-zɔ̀k bɔ̀ndɛ̀, wěn-gè ndé ?    La deuxième épouse mis au monde une fille. Elle la prit et s’en alla retrouver le père. Il approuva : « Oui, ma femme ! Oui, ma femme ! C’est bien comme je l’avais dit ! Ce que j’aime, ce sont les petites filles. Merci ! » La première épouse était toujours au village abandonné. Elle gémissait, le temps passait, elle n’accouchait pas. En brousse, elle gémissait. « Pourquoi est-ce que je n’accouche pas ? Pourquoi suis-je la seule à souffrir, dans ce village déserté ? Pourquoi ? »
  mɔ́ ɗòŋ ʔó bêm hı̰̀ı̰́ wà mbàngà tɛ́ nàà kɔ̰́à̰ : nàà ʔɛ̀nɛ̀ ʔé tɛ̀nɛ́ hɛ́ɛ́ gbó. nàà kɔ̰́à̰ ʔèè kú nɛ̀ díà. ʔɛ̰̀ hɛ̰̀ hɔ̀á nɛ̀ wíwíì, zìká tɛ̀ ʔà̰ kó ʔɛ̰̀ hɛ̰̀ nɛ̀ wíwíì fɛ́t nɛ̀ bé-dàn. kùtíɲà ʔà̰ hɔ̀ɔ́ nɛ̀ zà sɛ́káà sìì yór nɛ̀ ŋɔ́n. ʔɛ̰̀ tɛ́ yór nɛ̀ ɗɔ̀ɔ̀. wí nɛ̀ hɔ̀ɔ̀ tí ʔà̰ pı̰̀ı̰́ zà sí yé kɔ̀-nù ɲáà. ɲáà gùrá zàí, yèká nù nɛ̀ yík ndàyáà. ʔà̰ bàá ʔà̰ pı̰̀ı̰̀ há̰ zɔ̀ɔ̀mí kɔ̰́à̰. zɔ̀ɔ̀mí kɔ̰́à̰ gùrá ʔà̰ sɔ̰̀ɔ̰̀ pı̰́ nù ʔà̰ bá sɛ́káà pèá ɗòŋ. ʔà̰ tɔ̰̀áà nàà, ʔɛ̀nɛ̀ káí tòì ʔɛ̀ɛ̀ sí ɗòŋ dáà sɛ̌n tɛ̀ mbé yé mɛ̀.    Peu après, les enfants à naître prévinrent leur mère : « Maman, laissez-nous sortir. » Leur mère écarta bien les cuisses : l’un sortit, un garçon ! Elle se tourna, en mit un autre au monde, encore un garçon ! Des jumeaux ! Le premier vint avec un couteau de jet, il se mit là-haut, l’autre se tenait en bas. Le premier né lança le couteau de jet dans la bouche de son frère. Celui-ci l’avala et le rejeta par l’anus. Il s’en saisit, le lança à son aîné qui l’avale puis le défèque. Il le prend et revient dire à sa mère : « Maman, faites les bagages : on s’en va chez le père dans son nouveau village. »
   nàà kɔ̰́à̰ ɗàfá tòì. wà yàká, wà sí, wà gbòò táá mɛ̀. wà sàá sàrà. kóò kɔ̰́à̰ gbòò káɗì ʔè. ʔà̰ gbòó nɛ̀ gè bêm gè ndé ? nɛ̀ bóíbêm mbè ! dáà kɔ̰́à̰ tɔ̰̀á : « ʔòóyèé, ʔám kɔ̰́ ná. ʔám tɔ̰̀á bé sɔ̰́ nɛ́ bókóbêm sɛ́. káí bêm kɔ́mɛ́ yíítòó mɛ̀ yù. » sɛ́ká ʔó bêmí tɔ̰̀á : « wòóyèé, dáà kéí ná ʔà̰ ʔé héí dɛ́ mɔ̀ kéí hɛ̰̀ há̰à̰ zɔ́k sɛ́. ʔı̰́ı̰̀ ʔà̰ dɛ́ héí zɔ́k. » ɲáà hı̰̀ı̰́ sìì yór, ʔà̰ tòmá zà hı̰̀ı̰́ sí yé kɔ̀-núà. ɲáà gùrá, yèká nù nɛ̀ yík ndàyáà. ʔà̰ bàá ʔà̰ pı̰̀á. zɔ̀ɔ̀mí kɔ̰́à̰ gúr yék nù ʔà̰ bá. sɛ́ká dáà kɔ́wà zɔ̀ká dɛ́ : « ʔı̰́ı̰̀ hé mɔ̀ nɛ̀nɛ́ gùrá zà gá, ʔɛ́nɛ́ bé nɛ́ kpàsà bêm kɔ́m ná. wěn-nɛ̀ yé kɔ́wà ndɔ̀wà ʔɔ́ gɔ̀rɔ̀ kɔ́ gbàsɔ̰̀ ʔá̰ sɛ̀nɛ́ hɛ̌n kɔ̀zér béí bí ná. béí bí gbàsɔ̰̀ gbɛ̀ɛ́ wà. kà ʔóí sààyé nɛ́ bí gɔ̀rɔ̀í gbàsɔ̰̀ gùrá wà fɛ́t. hé mɔ̀ ndɔ̀wá dɛ̀ɛ́ mɔ̀ nɛ̀ ngáyá gá, kɔ̀wà nɛ̀ nɛ̀ bí gɔ̀rɔ̀ kɔ́ gbàsɔ̰̀, wà bá péínɛ́ héí mɔ́ dáà kɔ́wà ʔèì zɔ́k ʔéí kɔ̰̀ɔ̰́ ɗɔ̀áà wà nɛ́ kpàsà bêmí, kɔ́wà kpɔ̀rá. Wà ʔı̰́ı̰̀ wà ʔúsí fàrà kɔ́ gbàsɔ̰̀ hóyó nɛ́. »    Leur mère fit les bagages, et ils se mirent en route. Arrivés là-bas, ils appelèrent. Sa femme est enfin là. Avec quel enfant vient-elle ? Avec des garçons ! Le père dit : « Non, je n’en veux pas ! J’avais bien dit que des filles ! Reprends tes deux enfants et fiche le camp ! » Alors les enfants dirent : « Non! Papa, écoutez! Laissez-nous d’abord vous monter ce que nous savons faire. — Et bien, voyons voir ça. » L’un des frères prit le couteau de jet et l’envoya dans la bouche de son frère qui l’avala puis le rejeta par l’anus, le prit et le lança à sont tour, l’aîné l’avala le déféqua et le reprit. Après les avoir vus faire, le père dit : « Puisque vous êtes capables d’avaler un couteau de jet… mais non ! Vous n’êtes pas mes véritables enfants. Car voyez-vous, dans ce village où nous vivons, Gbason possède du miel au marigot, et personne ne le récolte. Si quelqu’un le récolte, Gbason le tue. Les villageois qui sont allés récolter ce miel, Gbason les a tous avalés. Puisque vous savez faire de choses si difficiles, allez donc récolter le miel de Gbason et me le rapporter à moi, votre père. Quand j’aurai vu cela, je serai d’accord : vous serez mes enfants, des “durs”. — Montrez-nous donc l’endroit de Gbason que nous y allions », répondirent-ils.
   Wà nɛ̀ɛ̀ nɛ́ bí gɔ̀rɔ̀. Wà gbòò táá sɛ̌n mɛ̀. Gɔ̀rɔ̀ ʔà̰ sí yɛ̀. ɲáàí ʔà̰ tɔ̰̀à̰ : « ʔı̰́ı̰̀ ʔéí ʔà̰ tɛ́-dàŋ. » zɔ̀ɔ̀mí kɔ̰́à̰ : « ʔòóyèé ʔɛ̰́ ʔà̰ tɛ́-dàŋ dáŋáà, ɲá ʔà̰ dúk mbɔ́ɗɔ́-nù. » ɲáà dàŋá, zɔ̀ɔ̀mí kɔ̰́à̰ dùkà mbɔ́ɗɔ́-nù. ʔà̰ kṵ̀ṵ̀ náŋ bí gɔ̀rɔ̀ ʔà̰ gɔ́m nɛ̀ gɔ̀rɔ̀ tééé. mɔ́ ɗòŋ tṵ́ṵ̀ gbòá. tṵ́ dàwà ʔà̰á̰ bá tè péínɛ́. ʔá̰-nɛ̀ tṵ́ṵ̀ tɛ̀á, kɔ́tíà : « ɲáà ɲáà mɛ̀ há̰ gɔ̀rɔ̀ hám ɲɔ́ŋ. » sá ʔà̰ náà-ndé : « mɛ̀ ʔé kɔ̰̀-ʔɛ́r mɛ́. » ʔá̰-nɛ̀ tṵ́ṵ̀ ɲɛ̀ɲà ʔɛ́r. sáà zɔ́k ʔà̰ tɔ̰́ : « wòóyèé kɔ̰̀-ʔɛ́r mɛ́ dí ná, ʔɛ́r mɛ́ tṵ̀ṵ́ tṵ̀ṵ́, mɛ́ bé kà ɲɔ́ŋ gɔ̀rɔ̀ kɔ́m ná, mɛ̀ yàk. » sèè tṵ́ṵ̀ ɲìmá ʔàrà ndíá gɔ̀rɔ̀í kpé nɛ̀ kɔ̰́-zèráà yák. ʔà̰ kṵ̀ṵ̀ náŋ bíí gɔ̀rɔ̀. dɛ̀kpàà gbàsɔ̰̀ ʔà̰ péìí. « mɛ̀ nɛ́ ʔò bí gɔ̀rɔ̀ kéí ʔò ndé ? » ká ɲáà kɔ̰̀ɔ̰́ ɗɔ̀áà : « mɛ̀ nɛ́ wí bí ʔóyó bé-dàn. — wà tɛ́-fè. » ʔó bêmí tɔ̰̀áà : « ʔı̰́ı̰̀ ʔà̰ tɛ́-fè. » gbàsɔ̰̀ gbòó mɛ̀ ɓìrà bêm hı̰̀ı̰́ mbɔ́ɗɔ́-nù nà fɛ́t.ɲáà ɓɔ̀nà ká tè mɛ̀ ʔà̰ bíì. ɓìráà fɛ́t ʔà̰ dùkà nú màá sí-ɗòŋ. ʔà̰ ɓìrá gbàsɔ̰̀ fɛ́t. ʔèé wà kṵ̀ṵ̀ náŋ dɛ́ bìrò ʔín màá hɔ̰́gɔ̰́ hɔ̰́gɔ̰́, kɔ́r-zúà ɲɛ́í.   Ils allèrent récolter le miel. Quand ils arrivèrent, les abeilles étaient parties. Le cadet dit qu’il allait monter, son aîné répliqua que c’était lui qui allait monter et que son frère resterait en bas. [En fait] l’aîné resta et le cadet monta. Il se mit à récolter le miel, il fendit le tronc longtemps. Peu après le cercopithèque hocheur arriva, un singe noir qui passait de branches en branches. Le hocheur lui tapa sur l’épaule : « Frère! Frère! Donne-moi du miel à manger. » Mais le garçon : « Fais voir la paume de tes mains. » Le hocheur lui tendit ses mains. Il les regarda et dit : « Non, tes mains sont sales, elles sont toutes noires, il n’est pas question que tu manges de mon miel, fiche moi le camp ! » Le hocheur se mit en colère : il fit des boulettes de cire d’abeille, lui en boucha une oreille, lui boucha l’autre et s’en alla. Le garçon reprit sa récolte. Tout de suite après Gbason arriva. « Qui est-ce qui récolte mon miel ? » Et l’aîné de répondre : « C’est nous qui le récoltons, nous les jumeaux ! — Vous allez mourir. — C’est toi qui va mourir » répondit l’enfant. Gbason coupa en deux l’enfant resté à terre. Le cadet était toujours en haut à récolter le miel. Gbason a coupé l’autre en deux, mais les morceaux de l’enfant se recollent, il avait pourtant bien coupé Gbason! Ils se mettent à se battre et s’éloignent en combattant.
   ɲáà hɛ̰̀ ɓɔ̀nà ká tè mɛ̀. ʔà̰ bí kɔ̰́à̰ nɛ́ gɔ̀rɔ̀í. zèráà ngbèè ʔè. ʔà̰ zéí mɔ̀ ná. mɔ̀ nɛ̀ dɛ́ ʔín ɲáà mbɔ́ɗɔ́-nù ʔà̰ zéí ɓɔ̀ ná. tééé ká bú-dàwà ʔà̰ péìí. bú-dàwà : « ɲáà mɛ̀ há̰ gɔ̀rɔ̀ hám ɲɔ́ŋ. » Sá ʔà̰ : « bú-dàwà ʔà̰ ʔé ʔɛ́r. » sáà dɛ́ « láà, ʔɛ́r mɛ́ dìá. » ʔà̰ há̰ gɔ̀rɔ̀ há̰ bú-dàwà. bú-dàwà ɲɔ́ɔ́ɔ́ŋ, ʔósòkò. ɲáà mɛ̀ ʔé kɔ̰́-zèr mɛ́. Bú-dàwà káí mɔ̀ nɛ̀ tṵ́ṵ̀ ʔàá yúnɛ́. ʔà̰ zèá mɔ̀. ʔà̰ dɛ́ ɲámɛ́ ʔá̰ díì ndé ? ʔà̰á̰ mbɔ́ɗɔ́-nùí ná-ndé. ʔòóyèé gbàsɔ̰̀ gbɛ̀ɛ̀ ɲámɛ́ káɗì. tṵ́ṵ̀ dɛ́ ɲárà ʔín mɛ̀ɛ́. gbàsɔ̰̀ gbɛ̀ɛ̀ ɲámɛ́ káɗì. ʔà̰ zìrá ʔà̰ bàá mà gɔ̀rɔ̀í ʔà̰ hɛ́r. ʔà̰ zìrá ʔà̰ zɔ̀ká ʔòówà ndɔ̀wá bìí bìrò sɛ̀nɛ́ ʔín gbàsɔ̰̀, wà yàká. ʔá̰-nàá ɓàà pátáwà hɔ̰́gɔ̰́.   Le cadet était toujours en haut, à récolter le miel : les oreilles bouchées, il n’avait rien entendu de ce qui était arrivé à son frère en bas. Il n’entendait plus rien. Alors un cercopithèque vervet arriva, et ce singe blanc dit : « Frère, donne-moi du miel à manger. » Mais, lui : « Vervet, montre tes mains. » Le singe tendit ses mains et le garçon dit : « Là, tes mains sont propres » et il lui donna du miel. Le singe blanc mangea : « Merci ! Frère, fais voir tes oreilles ». Et il en retira ce que le hocheur y avait mis : il entendit à nouveau. Et le vervet : « Ton frère, où est-il ? — Là, en bas. — Non, Gbason l’a déjà tué. Le hocheur t’a joué un mauvais tour et Gbason a tué ton frère. » Alors il prit du miel, en fit un paquet, descendit et regarda à l’endroit où avait eu lieu le combat. Ils étaient partis, il suivit leurs traces.
  ʔà̰ sìì gbó ká zàŋ gásá yì. gbàsɔ̰̀ sìì ʔɔ́ nɛ̀ kûr. zɔ̀ɔ̀mí kɔ̰́à̰ ʔɔ́ nɛ̀ kûr. wà kṵ̀ṵ̀ náŋ kíyá wèn sɛ́káà gbòá. « bêm kɔ́ nàà mí ʔá̰à̰ wó. mɛ́ gbɛ̀áà ndé ? — wòóyèé ʔám gbɛ́à ná. » Gbàsɔ̰̀ tɔ̰̀áà : « ʔı̰́ı̰̀ hé mɔ̀ nɛ̀nɛ́ dɛ̀ɛ̀ yíítòó gá, mɔ̀ɔ́-ɓàr tútùyè mí gbàsɔ̰̀ ʔám tɛ́-gbɛ̀nɛ́ ʔín màá bé-dàn. ʔám tɛ́-gbɛ̀nɛ́ ʔá nù fɛ́t. » sɛ́ká ʔó bé-dàn hı̰̀ı̰́ tɔ̰̀á̰à̰ : « ʔı̰́ı̰̀ hé mɔ̀ ndòyó dɛ̀ɛ̀ yíítòó gá mbɔ̀ɔ́sà tútùyè ʔóyó tɛ́-gbɛ̀à mɛ́ gbàsɔ̰̀. » ndàà-zân gɔ̀ná gbàsɔ̰̀ kṵ̀ṵ̀ náŋ há̰à̰ mɛ́-tɛ̀. ʔà̰ gbìná tè péínɛ́. ʔà̰ tɛ́-gbɛ̀ ʔó bêm hɛ̰̀ ʔá nù fɛ́t. wà dùkà nú màá sí-ɗòŋ. wà dùkà nú màá sí-ɗòŋ. wà ʔàá nɛ̀ ɲìnà kɔ́wà. wà gɔ̀á gbàsɔ̰̀ tééé. wà gɔ̀mà gbɛ́.   Il parvint à une rivière : Gbason était sur l’autre rive, son frère aîné également. Ils se querellaient lorsqu’il arriva : « Eh frangin ! Me voilà ! Tu l’as tué ? — Non, je ne l’ai pas tué. » Gbason dit : « Puisque vous êtes deux, demain matin, moi Gbason, je vous tuerai l’un et l’autre, les jumeaux. Je vous tuerai tous les deux ! » Et les jumeaux répliquèrent : « Puisque nous sommes deux, demain matin nous te tuerons Gbason. » L’aube se lève. Gbason se met en route. Il coupe un bâton en chemin : il va tuer ces deux gamins. Mais ils se recollent, se recollent encore, encore. Ils avaient pris une potion ! Ils coupent [Gbason], le coupent et le tuent.
   wà dɛ̀ɛ̀ kóré gbàsɔ̰̀ ʔá kɔ́ gɛ̀sɛ̀ ʔá kɔ́ gɛ̀sɛ̀, bá gɔ̀rɔ̀ ʔé sɛ̀nɛ́. wà tóí. wà péí hɔ̰́gɔ̰́ hɔ́ táá tɛ̀ dáà kɔ́wà. « ʔı̰́ı̰̀ dáà kéí ná hé mɔ̀ nàá bàá-tɔ̰̀ gá kóré gbàsɔ̰̀ ʔá̰ hɛ̰̀. gɔ̀rɔ̀ kɔ́ gbàsɔ̰̀ ʔá̰à̰ ndɔ̀wà bí náà, ʔéí bìì fɛ́t. kóré gbàsɔ̰̀ ʔá̰à̰ nàà káí, wí ngàyá yè. » dáà kɔ́wà dɛ̀ɛ̀ « káì! ʔéí zɔ́k kpàsà bêm tɛ́wà ná wèn ʔéí zɔ̀ká gbàsɔ̰̀ wà gbɛ̀á, ʔín gɔ̀rɔ̀. wà káí mɔ̀ kɔ́wà wà ɲɔ́ŋ. ʔı̰̀ı̰́ kpɔ́r ná. ʔı̰̀ı̰́ ndɔ̀wá dɛ̀áà ngáí ná. ʔéí kɔ̰̀á wà nɛ́ bá fìò. fìò nɛ̀ gbɛ́ wí yè. kɔ̀wà nɛ́ wà ndák fìò wà gbɛ́. ɓɛ̀ɛ̀ ʔéí ʔìŋá wà dɛ̀ɛ̀ bêm kéí. wà tɛ́-dɛ̀ yé ʔínwìí. » Hó dàbàrì bé ná. nàà kɔ́wà fùɗà héyá kɔ̰̀á̰. « há wěn-gè nàà dɛ́ ʔín ʔó bêm kéí hɔ̰́gɔ̰́ gè ndé ? — ʔéí tɔ̰̀á ʔà̰ kó nɛ̀ bókóbêm, ká̰à̰ bɛ̰́. ʔá̰-nàá kòó nɛ̀ wíwíì, sɛ́ wà nɛ̀ɛ̀ bá. kɔ́wà ngàyá wà nɛ́ bá fìò nɛ̀ báí héí féɲɛ̀. wà bá péínɛ́ héí,wà dɛ̀ɛ̀ bêm kéí. — ʔı̰́ı̰̀ hé mɔ̀ nɛ̀ dáà kóyó tɔ̰̀á gá, wà ʔúsí fàrà nɛ̀ fìòó sɛ̀nɛ́. wà ʔúsí ʔóyó tɛ́-nɛ̀. »  Ils firent de Gbason des morceaux de viande séchée qu’ils mirent dans un panier, le miel par-dessus. Ils emportèrent tout cela et retournèrent chez leur père. « Voilà, père ! C’est comme vous nous l’aviez demandé : voici du Gbason séché et le miel de Gbason que personne ne récoltait, nous l’avons entièrement recueilli. Le Gbason séché, prenez-le donc ! Nous sommes forts ! » Leur père fit : « Eh là ! Je ne conclus pas que vous êtes mes véritables enfants du fait que je vois Gbason que vous avez tué et le miel. Ramassez tout et mangez-le. Ce n’était pas dur ! Ce que vous avez fait là n’est pas difficile ! Je veux que vous alliez prendre la Mort, la Mort qui tue l’Homme. Allez donc chasser la Mort et tuez-la. Alors je saurai que vous êtes devenus mes enfants, et vous vous installerez dans mon village. » Et là, aucune feinte possible. Leur mère se mit à pleurer. « Pourquoi agis-tu ainsi avec tes enfants ? — Je t’avais bien dit de mettre au monde des filles, tu t’y es refusée et tu n’as enfanté que des garçons. Il faut qu’ils attrapent la Mort ! S’ils sont forts qu’ils attrapent la Mort qui prend les gens et les tue, qu’ils me l’apportent et ils seront mes enfants. –Bon, que a volonté de notre père soit faite! Montrez-nous où se trouve la Mort, montrez-le nous et nous irons ! »
   wà ʔá fùù kɔ́ mɔ̀ɔ́. wà tóí. wà yàká bɛ̀ɗɛ̀ nɛ̀ fìò bá béí sɛ̀nɛ́. wà nɛ̀áá. wà gbòó sààyé. wà ʔàká mɔ̀ « fìò bé hɛ̰̀ ná-ndé ? –ʔı̰́ı̰̀ fìò gbó hɛ̰̀ ná. » Wà yàká.Wà gbòó sààyé : « fìò gbòó hɛ̰̀ ndé ? — ʔı̰́ı̰̀ fìò tɛ̀ɛ̀ bá béí hɛ̰̀ sɔ́sɔ́ɔ̀ ʔá̰-nàá sìí hɛ̰̀. mbɔ̀ɔ́sà ká̰à̰ pèá ɗòŋ. » Wà kɔ̰̀ɔ̰́ ɗɔ̀áà. « Yíwár nàà tɛ́ nɛ̀nɛ́ ʔà̰ bá nɛ̀ béí ʔá̰ díì ndé ? » Sá wà : « ndá mɛ̀ zɔ́k yíwár mɛ̀ ʔá̰-nɛ̀ fìò tɛ́ bá nɛ̀ ʔɛ̰́ɛ̰̀ yè. » Wà yàká. Wà yíítòó wà yàká. Wà nɛ̀á sàsàkúwár nɛ̀ ʔɛ̰̀ tɛ̀á ʔèé ʔɛ̰̀ tɛ́ yák hɔ̰́gɔ̰́ ʔèé gú hɔ̰́gɔ̰́. Wà pɛ́m fìò sɛ̀nɛ́. Dɛ̀kpàà wàá tɛ̀ɛ́-zɔ̀k mɔ̀ɔ́ ká fìò béí gìmà tɛ́nɛ́.

   Ils prirent de la farine dans un sac et partirent. Là où la Mort met les gens, ils allaient. Ils arrivèrent dans un village et demandèrent : « La Mort est-elle passée ici ? — Non la Mort n’et pas venue ici. » Ils repartirent et arrivèrent dans un autre village : « la Mort est-elle passé ici ? — Oui, la Mort est venue prendre quelqu’un aujourd’hui. Elle s’en est retournée et reviendra demain. » Ils opinèrent : « Où est la route par laquelle elle vient prendre les gens ? — Eh bien, vous voyez cette route, là : c’est par là qu’elle vient nous prendre. » Ils repartirent tous les deux, et allèrent à la croisée des chemins : une route y arrive, une route en repart , une route s’y abrite. C’est là qu’ils attendirent la Mort. Ils regardèrent , et presqu’aussitôt la Mort arriva. Elle chantait en venant :

ʔókóró ʔòkòrò

fíó fìò…..

ʔókóró ʔòkòrò

fíó fìò…..

Maigre maigre,

Mort Mort,

Maigre, maigre,

Mort Mort

Ká̰à̰ hɔ̀á. Sá wà dɛ̀ɛ̀ « héìí ! Mɛ̀ yòr. » Sá fìò yór.
— Mɛ́ nɛ́ díì ndé ? Sá hèè-ndé ʔéí nɛ́ káyá béí.
— ʔéí nɛ́ bá béí sààyé mɛ̀.
— mɛ́ bá béí wěn-gè ?
— nɛ́ mà yík tòm kéí mɛ́ fìò ʔéí káí kéí nɛ́ béí. nɛ̀ béè ʔéí tɛ̀ɛ̀ kéí wěn wà ná. ʔéí nɛ́ kéí sí sààyé mɛ̀ káyá béí kéí.
— ʔı̰́ı̰̀ ʔà̰ bé kà káí béí sɔ́sɔ́ɔ̀ ɓɔ̀ ná. wí bé-dàn ʔéí tɛ́-gbɛ̀áà káí sínɛ́ há̰ dáà kéí. 
Et la voilà. Ils firent : « eh ! Halte là ! » La Mort s’arrêta.
— Où vas-tu ?
— Je ramasse les gens, je vais prendre quelqu’un dans ce village.
— Pourquoi prends-tu les gens?
— C’est l’objet même de mon travail à moi la Mort, de ramasser les gens. Mais je ne suis pas venue pour vous ! C’est au village là-bas que je vais ramasser mes gens.
— Non, tu ne pas ramasser de gens aujourd’hui : nous les jumeaux, nous allons te tuer et te rapporter à notre père.
— Ah !Vous me faites rire !
— C’est toi, la Mort qui nous fait rire !

  Fìò dɛ̀ɛ̀ « ʔḭ́ḭ̀ ʔéí màmá wà. » Wà : « ʔı̰́ı̰̀ ʔóyó màmá fìò. » Fìò mɛ́-tɛ̀ɛ́-yàk ká zɔ̀ɔ̀mí kɔ̰́à̰ bàá fìò. Nàà yó fìò nɛ̀ nù gbât. Nàà dák pàyà hárâp. Nàà mɛ́-tɔ̰̀ « ʔéí gɔ́n gɛ́r fìò wó. » Ká̰à̰ gɔ̀nà gɛ́ráà, ká̰à̰ tèká nù. Ká zɔ̀ɔ̀mí kɔ̰́à̰ hìɗà káì ! Wěn-gè ndé nɛ̀ fìò kúr mɛ́-tɛ̀ɛ́-yàk ká vôp bàáà. Ká̰à̰ yó fìò nɛ̀ nù. Nàà dák pàyà. Nàà héí gɔ́n gɛ́r fìò, ká gɔ̀nà gɛ́ráà sí-ɗòŋ. Wà fèè ʔá nù. Nàà kɔ́wà pɛ̀má mɔ̀ téééè ʔín dáà kɔ́wà. Wà gbó ná. Dáà kɔ́ wà tɔ̰̀ɔ̰̀ kéí : « ʔı̰́ı̰̀ wèn bé ná wèn ʔéí bàá-kɔ̰̀ kéí ʔó bóíbémáà ná. Wà nɛ̀á, wà péí ná wèn bé ná. nàà kɔ́wà ʔà̰ yák mbéà, ʔéí ngóí kéí ɓɔ̀ ná. »

   La Mort va pour passer mais l’aîné la saisit, la jette à terre brutalement, sort son couteau en un éclair, et s’écrie : « Je coupe le cou à la Mort ! » Il coupa son propre cou et tomba à terre. Son frère hurla : « Mon Dieu ! Comment se fait-il que la Mort se relève pour partir ? » Et hop, le cadet la saisit, la jette à terre, sort son couteau pour couper le cou à la Mort et il coupa à son tour son propre cou. Ils sont morts. Leur mère les attendit longtemps, ainsi que leur père. Ils ne revenaient pas. Le père dit : « ça m’est égal, je n’ai jamais voulu de garçons ! Ils sont partis, ils ne sont pas revenus, ça m’est égal. Et toi, leur mère, va où tu veux, je ne veux plus de toi ! »
   ndàà féà nɛ̀ ʔó bé-dàn fé wà gbáí bêm yíítòó kà fé ʔòé ɓɛ̀ɛ́ wà nɛ̀ɛ̀ gún wà sàsàkúwár. sàsàkúwár ʔá̰à̰ mà ʔá̰ ʔɛ̰̀. ʔèé wà gùnà bé-dàn sɛ̀nɛ́. ɓɛ̀ɛ̀ ʔó mà béí yár wà tɛ̀ɛ́-nɛ̀ yàrí wà gɔ̀nà zɔ̰́ wà ʔàà zú pìsíà. ʔá̰ hı̰̀ı̰́ hɔ́ ngìmbì sɔ́sɔ́ɔ̀ mɛ̀ nɛ́ fàrá bì bìrò kóó bé-dàn, nɛ́ sàsàkúwár.

  En fin de compte, la Mort attend les jumeaux. On sème deux enfants, et ils meurent l’un et l’autre. Alors, on va les enterrer à la croisée des chemins. A un croisement quelconque, c’est là qu’on enterre les jumeaux. Si quelqu’un se promène, au cours de sa promenade, il coupera des herbes et les mettra sur leur tombe. Ainsi fait-on jusqu’à maintenant. Le champ de bataille des jumeaux, c’est la croisée des chemins.

e[/av_one_full]

WÁƝÁ ʔƆ̀MBƐ́ / COMMENT WANTO VOULUT SE MARIER AVEC SA PROPRE FILLE (ORIGINE DE A PROHIBITION DE L’INCESTE)

[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

[av_one_full first]

  Wàntò Wàntò ʔà̰á̰ kòò bêm, bêmí nɛ́ bókóà. Kà bêm fó tɛ̀ ʔèá Wàntò zɔ́k bèr bêmà hɔ̰́gɔ̰́ : “Wòóyèé ɲɛ́m dí bèráà ná !” Wàntò kímíí bêm hɔ̰́gɔ̰́ gán tàkáɗì.

  Wanto eut un enfant, une fille. Un jour qu’elle se déplaçait, Wanto remarqua ses seins : « Oh ! Quelle superbe poitrine ! » Et Wanto cherchait en vain un moyen pour la séduire.
  Wàntò « hé ! » Sɔ́sɔ́ɔ̀ ʔèá Wàntò « wà ná ndé tɛ̀í háí ná. » Wàntò gɔ̀nà zózóízɔ̰́ɔ̰́ɔ̰́ “hı̰̀ hı̰̀ hı̰̀” nɛ̀ gɔ́fá mɔ̀ ʔèááá. Wà tír wà dɛ́ ɲìnà tɔ̰́ nɛ̀ wěn dòà, wà tɔ̰́ wèn tɛ́ Wàntò kpókó kpókó kpókó. ʔóí nɛ̀ tɔ̰́ wèní Wàntò kpɛ́k há̰ mɛ́-tɔ̰̀ yík wèn hɔ́wà ná. Wàntò « mí mɔ́ Wàntò hó! bêm kɔ̀m mɛ̀ zéì, mɔ̀ ndɔ̀wà tɔ̰́ wěn dɔ̀à gán tàkáɗì. ʔá mɛ̀ nɛ́ táá tɛ́ Yàà-kɔ́-ngòí, há̰ Yàà-kɔ́-ngò tɔ̰́ nú gbánà. Mɛ̀ péí mɛ̀ tɔ̰́ wěn dòá tɛ̌m hám kpásí wá. » Bêm kɔ́ Wàntò nɛ̀ bé bòyà bé ná. ʔà̰ dúk hɔ̰́gɔ̰́ɔ̰́ tá mɔ̀. ʔèé ʔà̰ yàká sí tɛ́ Yàà-kɔ́-ngò.    « Aujourd’hui, dit Wanto, je ne me sens pas bien. » Et Wanto joua la comédie, poussant des cris de douleur « aïe, aïe, aïe !! ». Les gens vinrent nombreux, préparèrent des remèdes, dirent des paroles incantatoires, en dirent longtemps. Mais Wanto ne voulait pas leur avouer, à tous ceux-là, la véritable raison de son mal. Il appela sa fille et lui dit : « Écoute, toutes ces incantations prononcées ici ne servent à rien. Va chez la mère-oracle ngò, qu’elle te dise les formules d’exorcisme. Puis reviens me dire les incantations qui me guériront ». Elle resta un moment pensive, puis se rendit chez la mère -oracle ngò.
   Wàntò ʔɔ́ɔ́ɔ́ nù. Wàntò mísí kúr ŋɔ́n. “ ʔéí tɛ́-nɛ̀ nàáfɛ̰̀ sɛ́.” Zìká ɗǒŋ tùà ʔèá. Bóóŋ bír nɛ̀ gɔ̀m zàŋ wár bèè bèè bèè sí yé kɔ́ ngò, gú sɛ̀nɛ́ mɛ̀. ʔá̰-nɛ̀ bêm nɛ̀ɛ̀ hɔ̰́gɔ̰́ɔ̰́ gbó táá mɛ̀. ʔá̰-nɛ̀ dúk nùùù. Sá hèè “Yàà-kɔ́-ngò, mɛ̀ nɛ́ tɛ̀ dáà nɛ̀ háí náà, ʔánàm tɛ́ wènáà. ʔá̰-ndɔ̀wà tɔ̰́ wěn dòà tè dáà tàkáɗì, ʔéí ʔíŋ zúà ná. ʔá̰ mɛ̀ nɛ́ mɔ̀ɔ́ dɛ̀ dáà nɛ̀ dɛ́ dáà, ʔéí ʔíŋ tíà ná. ʔánàm tɛ́ tɛ̀mɛ́ hɛ̰̀ há̰mɛ́ tɔ̰̀ núà há̰m mí sì tɔ̰́ nɛ̀ wěn dòá tɛ̀ dáà há̰ dáà kúr.

   Wanto était couché. Soudain, il se leva et sortit, disant qu’il allait aire ses besoins. Ayant tourné derrière la maison, il prit un raccourci et vite vite vite, entra dans l’arbre ngò où il se tapit. La jeune fille arriva bientôt, s’assit et s’adressa ainsi à la mère-oracle : « Mon père est souffrant et c’est pourquoi je viens te voir. Ils ont dit des incantations en vain, on n’y comprend plus rien. Ce qu’a le père, on ne le sait pas. Et je suis venue ici pour que tu me dises les formules incantatoires que j’irai rapporter à mon père et qui le feront se lever ».

Kà Wàntò ʔé nù sɛ̀nɛ́. Alors Wanto chanta :
Mɛ́ nɛ́ sìá

ʔṵ̀ ʔṵ́ Yàà-kɔ́-ngò ʔṵ̀ ʔṵ́

Mɛ̀ dɛ́ wálá ʔɔ̀mbɛ́ ʔṵ̀ ʔṵ́

ʔṵ̀ ʔṵ́ Yàà-kɔ́-ngò ʔṵ̀ ʔṵ́

Mɛ̀ gú nú góló mɛ́

ʔṵ̀ ʔṵ́ Yàà-kɔ́-ngò ʔṵ̀ ʔṵ́

Há̰ Wàntò ʔé bɔ̀l sɛ̀nɛ́

ʔṵ̀ ʔṵ́ Yàà-kɔ́-ngò ʔṵ̀ ʔṵ́

ʔè ká zɛ́lɛ́ ʔèá     

Quand tu t’en retourneras,

Hou hou Mère-oracle ngo hou hou

Prend des feuilles de taro

Hou hou Mère-oracle ngo hou hou

Couvres-en ta vulve

Hou hou Mère-oracle ngo hou hou

Que Wanto y place son pénis

Hou hou Mère-oracle ngo hou hou

Et la maladie sera finie.

nú gbánà kàɗá. Voilà les formules d’exorcisme.

   bêm kɔ́ Wàntò kúr ŋɔ́n yék gbàwár ʔèá Wàntò ʔá̰-nɛ̀ gbòò kɔ́ ngò mɛ̀ ʔéè, bír kínɛ̀ kínɛ̀ kínɛ̀, sí yé tùà tí ʔèá kpííkísíí. Wàntò mbí ʔɔ́ nù. ʔèè fúɗí gɔ́fá mɔ̀ sí ɗòŋ. « Mɔ̀ ʔà̰ nɛ̀ɛ́ ʔɛ̀nɛ́à ʔèá ʔà̰ péí ɓɔ̀ ná hé ndé ? » Wà : “ʔó wà Wàntò ʔà̰ tɛ́-pèì ná hé ndé ?” Wàá tɛ̀ɛ́-zɔ̀k mɔ̀ ká yɔ̀ɛ̀ɛ̀ bêm yèé tùà.

   La fille de Wanto se leva et se remit en route. Wanto sortit de l’arbre ngò, rentra aussitôt chez lui où il arriva avant elle et se remit au lit. Puis il recommença à pousser des cris en gémissant : « Elle y est allée seule, mais quand donc reviendra-t-elle , «  Et les gens de répondre : « Oh Wanto !Pourquoi donc ne reviendrait-elle pas  « . Comme ils levaient les yeux, la fille fit son entrée dans la maison.
  Gíí béí zɔ̀k zɛ́ɛ́ hé mɔ̀ ndɛ̀ɛ̀ yá kútùà hɛ̰̀ gá. ʔó Wàntò ɓáɓárí tɛ̀. Bêm kpá fàráà ná. Wàntò « ʔó yám ʔɛ̀nɛ̀ gbó wá. ʔɛ̀nɛ̀ gbó hɛ̌n ɗòŋám há̰à̰ tɔ̰́ nú wèn hám zéí. » ʔó béí zùɗà gbó zân kpóŋ kpóŋ ʔòé.  Les gens venus voir le malade étaient aussi nombreux que nous dans cette maison. Wanto s’agitait sur son lit. Sa fille ne trouvait pas de place. Wanto dit : « Vous tous, allez-vous-en, retirez-vous de chez moi   qu’elle me dise les paroles de l’oracle ». Et les gens de s’extraire tous, un à un, de la maison.
   « Mɛ̀ tɔ̰́ nú gbánà nɛ̀ Yàà-kɔ́-ngò tɔ̰̀áà há̰m zéí, ʔàí. » Bêm ɲáɓárí tɛ̀ há̰mɛ́ tɛ̀ɛ́-tɔ̰̀. ʔó wà : « mɛ̀ tɔ̰́ wèn bèè, fìò hèɗá nɛ̌m ʔé wá. » Bêmɛ̀ : « Dáà ! ʔèé Yàà-kɔ́-ngò : mí nɛ́-pèá, ʔèé nàm dɛ́ wáɲá ʔɔ̀mbɛ́, ʔèè ʔám gù nú góɗóm, ʔèé ʔɛ̀nɛ̀ ʔé bɔ̀rnɛ́ sɛ̀nɛ́, ʔèè ká zɛ́ɛ́ kàɗá. » –« ʔı̰́ḭ̀ ʔám tɔ̰̀á ʔɛ̰́. Mɛ́ nɛ̀ɛ̀ kɔ́mɛ́ kpàà zú wèní tɛ́ Yàà-kɔ́-ngòí. Bêm kɔ́ Wàntò mɛ̀ ɗóŋ táá tí gáɗè. ʔám tɛ́ dùɓì nɛ̀nɛ́ dùɓí ʔèá. » Bêm kɔ́ Wàntò ɗóŋ táá tí. Wàntò bá wáɲá ʔɔ̀mbɛ́, gú nú góɗó bêm, mɛ́-tɛ̀ɛ́-dùɓì nɛ̀nɛ́ wó, wíyóó ! Wàntò kìnà bêm pı̰́ nù. Wàntò gbɛ́ bêm ʔá tɛ̀ɛ́ɛ́.

   « Dis-moi les formules d’exorcisme de la mère-oracle que je les entende oh ! » Le corps de la jeune fille s’affaissa avant de parler. Son père lui dit : « Parle donc vite la mort est prête à me prendre ». Elle répondit alors : « Père ! La mère-oracle a dit que quand je reviendrais, je prenne des feuilles de taro, puis que j’en couvre ma vulve, que vous y placiez votre pénis et qu’alors la maladie sera finie. » « Oui Je l’avais bien dit, qu’en y allant tu trouverais la bonne parole auprès de cette mère-oracle ! Fille de Wanto, approche-toi que j’y regarde ! Je ne ferai que t’effleurer, rien que t’effleurer. » Wanto pris les feuilles de taro, en couvrit la vulve de la jeune fille, et comme il était à l’effleurer… d’un coup, il la fit rouler à terre et la pénétra.

  Wàntò kìmìá. Kèì nɛ́-kòò bêm kéí pı̰́ nù kéí bàá nɛ̀ tɛ̀í wó : fìò gbɛ̀ɛ̀ bêm. Bɔ̂ŋ mɔ́ ndàyáà ndɛ̀ɛ̀ kòò bêm kɔ́yɛ́ɛ́, kɛ́ɛ́ bàà sí ɗòŋ, ʔá̰-nɛ̀ Wàntò wèé mɔ̀ hı̰̀ḭ́, ká bêm fèè ʔé. Ndàyáà ndɛ̀ɛ̀ kó bêm, kɛ́ɛ́ ʔèè há̰ mbé wéì hár bêm kɛ́ɛ́, ʔá̰ hı̰̀ḭ́.

   Wanto fit en sorte que lui, qui avait mis au monde cette fille, la prit pour lui-même : la mort tua la jeune fille. La morale c’est que nous qui donnons le jour à des filles, si nous les prenions, comme Wanto tenta de le faire, nous les tuerions. Aussi, quand nous avons une fille, nous la laissons à quelqu’autre mari qui l’épousera.

Ká zɛ́ŋ-kɛ́ɗɛ́ŋ tò kɔ́m hɔ̀ɔ́ zɔ̀lí.  

[/av_one_full]