attente 04

 

TÈ-GÚN-MƆ̀ NDÈÌ KPÀÁ NƐ̀ MBƆ̀Í-?ÒŊ-KÓÒ YƐ̀ ʔÁ̰ HḬ̀Ḭ́ / COMMENT WANTO CONSTITUA LE PREMIER TROUPEAU DE CHÈVRES (ORIGINE DE LA DOT)

[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

[av_one_full first]

   nɛ́ tò kɔ́ Wàntò, nɛ̀ tùyá nɛ̀ pɛ́r, sɛ̌n zǎŋ-bɛ̀ɛ̀ hɔ̰́gɔ̰́ɔ̰́ɔ̰́, zúskà, gbáŋ-ká kpàá mbɔ̀ì há̰ ɗòŋ kóò kéí mɔ́ nàá-nɔ̀mbɔ̂l wó, kpá mbɔ̀ì ná.

  Wanto depuis bien longtemps posait des pièges en brousse afin de constituer la dot à verser pour sa femme Naa-nombol. Il n’y parvenait pas.
   hɔ̰́gɔ̰́ ʔá̰-nɛ̀ dɛ́ dàbàrì : zɔ́k ʔòò zɔ́ŋá bìò hɛ̌n kɔ̀ fúk ʔá̰-nɛ̀ ndák hɔ̰́gɔ̰́ɔ̰́ɔ̰́ kpá mbóyò nɛ́ bá bìò hı̰̀ı̰́-hı̰̀ı̰́, bá péí ɗòŋ, ɓír nɛ̀ wár yé kɔ́ Gbàsɔ̰̀ sínɛ́, gɔ́m táá yé kɔ́ Gbàsɔ̰̀ mɛ̀. « wà gárdè dùà hɛ̰̀ hɛ̰́í, hɔ́ fàrà nɛ̀ dùàí tɛ́-kò hɛ̀n tɛ́ zǎŋ fìó zɛ̀ mɔ̀ɔ̀rɔ́ ɗòŋ kpɔ́k kéí nɛ̀ɛ̀ káyáà péínɛ́, héí bá nɛ̀ kóò kéí ». ʔá̰-nɛ̀ dùàí dùkà hɔ̰́gɔ̰́ɔ̰́ɔ̰́ zúskà, gbó sɛ̀n tɛ́ fìó zɛ̀ mɔ̀ɔ̀rɔ́ ɗòŋ kpɔ́kìí.    C’est ainsi qu’il mit au point une ruse. Ayant repéré le gîte d’une jeune femelle de céphalophe couronné dans les marais, il la poursuivit sans cesse jusqu’au soir, l’attrapa et s’en revint avec, en passant par le village de Gbason. Une fois rendu là il dit à Gbason de lui garder cette chèvre jusqu’à ce qu’elle mit bas, six lunes plus tard. Il viendrait alors la reprendre, et pourrait verser la dot pour sa femme. » La chèvre fut mise dans l’enclos. Les six lunes passèrent.
  Bɔ̰̀ ʔá̰-nɛ̀ Wàntò gɔ̀má ɲàk mbírò, nɛ́ há̰ mɔ́-nɛ̀ káyá dùàí wó. ʔèé Gbàsɔ̰̀ ndé « ʔà̰ ná ndé dùà kɔ̰́à̰ yùù sɔ̰́ káɗì. sɛ́ká̰à̰ dɛ́ dàbàrì, ká̰à̰ káí dí ɲàk tɛ́nɛ́ìí, ʔà̰ tɛ́-kpà dùàí díí-gè ndé ? »  Sá Wàntò « nɔ́ɔ̀ ! ʔı̰̀ı̰́ Gbàsɔ̰̀ tɔ̰́ìí nɛ́ fôt, dùà kéí ʔà̰ yɔ́ sɔ̰́, wà tɛ̀ɛ́-pı̰̀ tòm héí, ʔéí tɛ́ sɔ̰́ ndák pátá dùà kɔ́í. ʔá̰-nɛ̀ bé hɔ̰́gɔ̰́ ná, nɛ́t dùà kéí ʔá̰ nɛ̀ yɔ́r nàí mɛ̀í ». Gbàsɔ̰̀ tɔ̰̀áà ndé « kɔ̀mɛ̀ tɔ̰́ hɔ̰́gɔ̰́, ʔéí tɛ́-nɛ̀ tɔ̰́ kìtà tí sèé wàn ». Wàntò tɔ̰̀áà « wíì, ʔı̰̀ı̰́ nɛ̀mɛ́ tɔ̰̀á dìí tɛ̌m. Tò ʔɛ́ɛ́ tɛ́-yàk sí hɛ̀n tí sèé wàn kínɛ̀ ».   Wanto coupa un lien et partit chercher sa chèvre. Gbason lui dit que sa chèvre s’était enfuie depuis belle lurette, et que si c’était par malice qu’il apportait un lien, où comptait-il donc trouver une chèvre ? Mais Wanto répondit : « non ! Ce que vous dites là, Gbason, est un mensonge. Si ma chèvre s’tait perdue, vous m’en auriez averti et je serais venu la rattraper. Cela ne s’est pas passé comme ça, vrai ! et d’ailleurs mes chèvres ce sont celles qui ont ce trait noir-là ! » « Si tu l’entends ainsi, dit Gbason, on ira s’expliquer devant le juge. » Wanto acquiesça : « Oui, cette parole me convient. Allons devant le juge tout de suite. »
   Wàntò kùrá mɛ́ gbó táá tí sèé wàn mɛ̀. Wàntò ndé « wàn-yé ná-ndé, ʔéí bàá dùà tɛ́nɛ́ pḭ́ ʔín Gbàsɔ̰̀. ʔá̰-nɛ̀ dùà kéí kòó nɛ̀nɛ́ sɛ̌n zǎŋ gàrà kɔ̰́à̰ ʔá̰-ndèì tɛ́ káyáà ʔá̰-nɛ̀ hèè ná-ndé : Wòóyèé dùà bé nɛ́ kéí ná. Dùà kéí yɔ̀ɔ̀ sɔ̰́ ʔé. Bɔ̰̀ ʔá̰-nɛ̀ Gbàsɔ̰̀ dɛ̀ɛ́ dàbàrì há̰mɛ́ wùtì dùà kéí géè. ʔá̰-ndèì tɛ́ mbángá tɛ́à. »    Wanto alla devant le juge et lui dit : « J’avais mis apporté une chèvre et l’avais mise avec celles de Gbason. Dans cet enclos-là, ma chèvre mit bas, et comme je venais la reprendre avec ses petits, Gbason prétendit qu’elles n’étaient pas à moi, que ma chèvre s’était perdue voilà longtemps. En un mot, Gbason ruse pour s’approprier tout simplement mes chèvres et je suis venu vous en avertir. »
   Sá wàn-yé kɔ́ Gbàsɔ̰̀ sɛ̌n hḭ̀ḭ́ sàá Gbàsɔ̰̀. « Gbàsɔ̰̀ ná ʔà̰ tɛ́ìí ». Gbàsɔ̰̀ nɛ́ dúk nù.

   Le juge interpella Gbason qui s’assit auprès de lui :

— Wàntò bàá dùà pḭ́ ʔîn kɔ́mɛ́ ndé? — Wanto a bien mis sa chèvre avec les tiennes ?
— Hı̰́ı̰̀ yè — Oui
— Bɔ̰̀, ʔá̰ dùàí dɛ̀ɛ̀ hégè ndé? — Qu’a fait cette chèvre ?
— Wèsé nɛ̀ Wàntò pı̰̀ı̰́ dùà kɔ́ gbàŋ kɔ́m sí ʔɔ́ nù. mbɔ̀ɔ́sà dɛ́ ʔèá ɓɛ̀ɛ́ dùà yɔ̀ɔ̀ kéí nɛ̀ tútùyè. dùà yèé zǎŋ-bɛ̀ɛ̀. ʔám ndák tàkáɗì hɔ̰́gɔ̰́ zúskà. ʔám péí ɗòŋ dúk nù kɔ́m. — Le jour même où Wanto la mit dans mon enclos, je m’en fus coucher. Le lendemain au matin, la chèvre était perdue, partie en brousse. Je l’ai poursuivie en vain longtemps puis je suis rentré me reposer.
— Mɛ́ pḭ̀ḭ́ tòm há̰à̰ ndé? — L’en as-tu averti ?
— ʔám pḭ́ tòm há̰à̰ ná — Non, je ne l’ai pas averti.
— Bɔ̰̀, ʔá̰ dùà ʔà̰ díí-gè ndé? — Où sont donc ces chèvres ?
— Dùà ʔá̰ sɛ̌n hḭ̀ḭ́ — Elles sont là-bas.
— ʔá̰ dùà mɔ́ kɔ́íìí nàí bé hɛ̀n ká-yíkáà ná-ndé — Et ces chèvres à toi ont bien un trait noir sur le côté de l’œil ?
— yɔ̀r nàí ʔá̰ sɛ̀nɛ́. — Oui, elles ont un trait noir.
— tò mɛ̀ káí dùà tɛ́nɛ́ yè — Amène-les donc ici.

  ʔá̰-ndɔ̀wá kàyá dùàí tɛ́nɛ́, wà kún nɛ̀ mɔ̀, kún nɛ̀ mɔ̀, kún nɛ̀ mɔ̀. dùà ɓú zúà mɔ̀ɔ̀rɔ́ ɗòŋ kpɔ́k. bɔ̰̀, wà ɗòŋà táá tí, wà zɔ́k ká-yík dùà, yɔ̀r nàí ʔá̰à̰, wà zɔ́k ká-yík dùà, yɔ̀r nàí ʔá̰à̰. Bɔ̰̀ wà « wíì dùà fɛ́t nɛ́ dùà kɔ́ Wàntò ».

   Il amena les chèvres, les attacha les unes après les autres. Il y en avait seize. Le juge s’approcha et examina leurs tempes : il y avait bien un trait noir. Certes, dit-il, toutes ces chèvres sont à Wanto.

— Wàntò mɛ̀ káí mɔ̀ kɔ́mɛ́, kìtà dɛ̀ɛ̀ nɛ́ kɔ́mɛ́ káɗì yè. — Wanto emporte ton bien. Le jugement se conclut en ta faveur.

   Wàntò kṵ̀ṵ̀ náŋ búrá ɲàk ʔá gɛ́r dùà, ʔá gɛ́r dùà. Bɔ̰̀ kàyá dùà, bá vàlà kpɔ́kɔ́ɗí. « Gbàsɔ̰̀ náà-ndé ʔà̰ bá ʔà̰ gbɛ́ hóó kóò kɔ̰́à̰ wěn-nɛ̀ dáyá dùà bàá tɛ̀ ʔó kóò kɔ̰́à̰ bá-sɛ̀nɛ́. » Gbàsɔ̰̀ bɛ̰̀ɛ̰́ dùà hḭ̀ḭ́ « ʔéí kɔ̰́ ná, ʔéí kɔ̰́ mɔ̀ɔ́ rìkìsí ná. ʔà̰ dɛ̀ɛ̀ nɛ́ rìkìsí, ʔà̰ káí nɛ̀ dùà kéí géè, ʔéí kɔ̰́ kéí ɓɔ̀ ná. »

  Wanto passa son lien au cou des chèvres, et les rassembla. Puis il prit un seul mâle et l’offrit à Gbason pour qu’il le tue en signe de remerciement à ses épouses qui avaient passé du temps à s’occuper de sa chèvre. Gbason refusa le bouc, ne voulant pas le produit d’un fourberie. Cette supercherie a procuré à Wanto des chèvres pour rien ; moi, Gbason, je n’en veux plus aucune de celles-là.

   Tò Wàntò kàyà kéí dùà hɛ̌n hḭ̀ḭ́, ʔá sɛ̌n gbàwár ʔé [tò dàníɛ̂l nàá-zà̰-kɔ̰́-fìò ʔáá tɛ́-dɛ̀ gìmà ʔín màá kínɛ̀] Nàà káí dùà, nàà ʔá gbàwár káɗí ʔé, wà ʔà̰ ndé […] ʔà̰ ʔé nú tɛ́ gìmà. « Nàá-nɔ̀mbɔ̂l ná-ndé, bɔ̰̀ ʔéí kìyá sɔ̰́ mbɔ̀ì mɛ́-bà nɛ̀ ʔà̰ tàkáɗì, ʔá̰ mbɔ̀ì ʔá̰-ndèí kpàà ʔé, ʔá̰-ndèì sí mɔ́-bà nɛ̀ ʔà̰ wó. ʔéí tɛ́-dɛ̀ nɛ́ gìmà mɔ́-sì nɛ́nɛ́ wěn ʔà̰ wó ».

   Wanto rassembla son troupeau et se mit en route. Puis il se mit à chanter, en se disant : « Naa-nonmbol écoute ! J’ai jadis cherché en vain à constituer ta dot. Cette dot, je l’ai enfin. Je m’en retourne t’épouser. Et, sur le chemin du retour, je vais chanter en ton nom »

nàá-nɔ̀mbɔ̂l lé hé yè ʔé,

zɔ́k yé kɔ́ yàà kɔ́m

nàá-nɔ̀mbɔ̂l lé hé yè ʔé,

zɔ́k yé kɔ́ nàà kɔ́m

nàá-nɔ̀mbɔ̂l lé hé yè ʔé,

zɔ́k yé kɔ́ dáà kɔ́m

nàá-nɔ̀mbɔ̂l lé hé yè ʔé [hìrkpò]

Naa-nonmbol, lé hé yé eh !

Vois le village de ma grand-mère

Naa-nonmbol, lé hé yé eh !

Vois le village de ma mère

Naa-nonmbol, lé hé yé eh !

Vois le village de mon père

Naa-nonmbol, lé hé yé eh !

Ká kɔ́m kàɗá  

[/av_one_full]

TÈ-GÚN MƆ̀ NDÈÌ ƝƆ́Ŋ NƐ̀ GÈƊÀ ʔÍN SÙNÙ YƐ̀ ʔÁ̰ HḬ̀Ḭ́ / COMMENT WANTO ACQUIT LE MANIOC ET LE SÉSAME (ORIGINE DE L’AGRICULTURE)

[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

[av_one_full first]

   Gbàsɔ̰̀ dɛ̀mà kɔ́í nɛ́ gèɗà wàntò dɛ́m kɔ́í nɛ́ zèngá. ʔá̰-nɛ̀ wàntò dùká.

   Gbason possédait le manioc, Wanto, lui, ne possédait qu’un arbuste sauvage. Ainsi vivait Wanto.
   Sá wàntò ndé « Gbàsɔ̰̀ ! bìrò ndɛ̀ɛ̀ tɛ́-bì hɛ̰̀ ʔîn ʔó bêm kɔ́mɛ́ ʔòí ʔîn ʔó bêm kɔ́m ʔòí nɛ́ bìró mɛ̀ɛ́ tè.» ʔá̰-nɛ̀ Wàntò kùrá, káí ʔóíkóòòò kóí, gɛ̀sɛ́ kàkà nɛ́k nùùù, nɛ́ gɔ́m zèngááá dún gɛ̀sɛ́ kàkàí, káí nɛ́k nù ɗòŋ. Gbàsɔ̰̀ káí kɔ́íìí gɔ́m gbáŋ té gèɗà mɔ́ kɔ́ìí dún gɛ̀sɛ́ kàkà, káí ʔá ɗòŋ.    Wanto dit : « Gbason !Le combat que nous allons mener ici, avec tous tes enfants, avec tous mes enfants, sera la guerre des bâtons. » Et Wanto se leva. Il rassemble ses femmes, rassemble de grands paniers et les aligne à terre derrière lui, va couper des tiges de son arbuste, en remplit les paniers qu’il place en ligne derrière lui. Gbason rassemble les siens, coupe des boutures de son manioc, en remplit de grands paniers et les place derrière lui.
   ʔṵ́ṵ̀ wà sìí sɛ̀nɛ. ʔɛ̰̀ pı̰́ kɔ́í, ʔɛ̰̀ pı̰̀ı̰̀ kɔ́í, ʔɛ̰̀ pı̰́ kɔ́í, ʔɛ̰̀ pı̰̀ı̰̀ kɔ́í, ʔɛ̰̀ pı̰́ kɔ́í, ʔɛ̰̀ pı̰̀ı̰̀ kɔ́í, ʔɛ̰̀ pı̰́ kɔ́í, ʔɛ̰̀ pı̰̀ı̰̀ kɔ́í. Wàntò tɛ̀ɛ́-zɔ̀k mɔ̀ táá tí sèèì mɛ̀ wó ká zèngá kàɗá. Sá Wàntò « Gbàsɔ̰̀ ! bìrò kàɗá mbé mbɔ̀ɔ́sà dɛ́ kéí nɛ́ sàà mbé bìrò sɛ́kéí sìí ɗòŋ mɔ́-bì mbé bìrò.»   Ils commencent le combat. L’un lance un bâton, l’autre lance le sien ; l’un lance un bâton, l’autre lance le sien ; l’un lance un bâton, l’autre lance le sien ; l’un lance un bâton, l’autre lance le sien. Wanto regarda les paniers : il n’y avait plus de bâtons. Wanto dit : « Gbason !Le combat est fini. Un autre jour, on pourra proclamer une autre combat et on reviendra pour livrer une nouvelle bataille. »
   Wàntò sìá ɗòŋ. « Kóò kɔí ná wà káí gbáŋ té gèɗàí, ʔèì sí yè, wà káí gbáŋ té gèɗà wà sí wà sí gbó táá mɛ̀. Wàntò ʔàá nù ʔîn ʔó bêm ʔèááá kpé fɔ̀ hı̰̀tɛ̰̀ɛ̰̀. Wàntò péí ̀dòŋ dúk nù. ʔá̰-nɛ̀ Wàntò dùkááá.   Wanto s’en va, ayant dit à ses femmes de ramasser les boutures du manioc, tandis qu’il s’en retourne. Elles ramassent les boutures de manioc, s’en retournent et arrivent au village. Wanto et ses enfants plantèrent ces boutures qui poussèrent et recouvrirent leur champ. Et Wanto vécut ainsi.
 Gbàsɔ̰̀ pı̰́ tòm tɛ́nɛ́. « Wàntò ná ndé mɔ̀ nɛ́-ɓàrá nàà káí ʔó bêm kɔ̰́à. ʔà̰ nɛ́ pútí sùnù há̰í yè.   Gbason envoie un message : que Wanto, s’il vit jusqu’ au lendemain, rassemble donc ses enfants et vienne semer le sésame, pour lui, Gbason.
   Tútùyè dɛ́ sút Wàntò káí wàrà ʔèá ʔá ʔɛ́r ʔó bêm ʔèá, kúr ʔèá hɔ̰́gɔ̰́ɔ̰́, kár dèrè bá, nɛ́ hɔ̰́gɔ̰́ɔ̰́ɔ̰́, bá dèrè, ŋmá zɔ̰́ ʔá nù, ŋmá zɔ̰́ ʔá nù pḭ́ dèrè sɛ̀nɛ gɔ̌n zɔ̰́ìí ʔè yák. ʔá̰-ndɔ̀wá nɛ̀ɛ́. Wà hár ndàyá fɔ̀. Sá Wàntò : « Gbàsɔ̰̀ ! ʔɛ́ɛ́ ʔîn ʔó bêm nɔ̀ mà ɗáŋ kpòó ʔɛ́ɛ́ ɲɔ̀ŋà sɔ̰́ wó ɲɛ́m zàŋyɛ́ɛ́ ʔà̰ mbɔíyɛ́ɛ́ ná. ʔɛ́ɛ́ nɛ́-pùtá sùnù kà zàŋ yé ɲím kɛ́ɛ́ nɛ́ nàáfɛ̰̀. Tɛ́mɛ́ tɔ̰́ɔ̰̀ ndé nɛ́ tòm ʔà̰ gányɛ́ɛ́. Zàŋyɛ́ɛ́ ʔîn ʔó bêm nɔ̀ nɛ̀ ʔòwáà ʔɛ́ɛ́ sɔ̰̀ɔ̰̀ mɔ́ zɛ̀ mɔ̀ ɓár zùyɛ́ɛ́ dám tíyɛ́ɛ́ ʔòí. »

  Le matin de bonne heure, Wanto rassemble des houes, les distribue à ses enfants et se lève ; il roule une natte, la prend et s’en va. Plus loin, il prend la natte, couche les herbes en les piétinant, pose sa natte à cet endroit puis repart. Il y vont donc et se placent en ligne au bord du champ. Wanto dit : « Gbason ! Ces enfants-là et moi, nous avons mangé une pourriture que nous ne supportons pas et qui nous fait souffrir. Nous allons semer ton sésame, mais si on a mal au ventre, on ira chier, et ne vas pas croire que le travail nous effraie ! Mon ventre et celui de tous ces enfants-ci, on les a vidés cette nuit, et depuis le matin personne n’y échappe. »

  Wàntò bàà kpárɛ̀ ʔáí, sùnú zìk zù. ʔàyá sɔ̀ɔ̀r ʔó bêm wà pútí ʔèá

— « ʔóóó zàŋám wó. »
Wàntò yàká yèá nɛ̀ pɛ́r zù ʔá gɔ̌n dèrèí gbàɲá sùnù ʔàá sɛ̀nɛ́ɛ́ɛ́. gbò péí ɗòŋ. kà bêm mɔ́ ʔı̰̀ı̰́
–ʔóóó zàŋám ».
ʔèé yàká. Bêm mɔ́ ʔı̰̀ı̰́ nɛ̀ pɛ́r kɔ́í kà ʔá sɛ̀nɛ́ɛ́ɛ́ pèá ɗòŋ pútí sùnù hɔ̰́gɔ̰́ɔ̰́ ʔá zú fɔ̀.

  Wanto prend les semences et les lance à la volée, sans oublier de faire tourner le sésame au-dessus de sa tête, il sema en pluie. Les enfants eux, recouvrent les graines de terre

 

— Oh là là mon ventre!

Wanto part, entre dans les brousse, va épousseter sa tête au-dessus de la natte, les graines de sésame tombent nombreuses, il sort et revient. Alors un des enfants :

— Oh là là mon ventre!

Et il part. Cet enfant-là va épousseter de même. Quand les graines sont tombées, il revient herser le sésame, et ainsi de suite, ils parviennent au bout du champ.

   Sá Gbàsɔ̰̀ : « Hó ! Wàntò zàŋ ngáì ʔà̰ bá tɛ̀ ngáì ʔîn ʔó bêm, kpàsà wèn ʔà̰ ʔó ngáì tɔ̰̀á.» « ʔı̰́ı̰̀ dáà ʔá̰-nɛ̀ ngáì tɔ̰̀áà. » Yáyáà ʔá̰ hı̰̀ı̰́ nɛ̀ mɔ́-gbò táá nà. Wàntò kóɓóí dèrè nɛ̀ ʔòó sùnù ngbɔ́ sùnù ngbɔ́ sùnù ngbɔ́ sùnù ká sùnù dɔ̀kà ʔé bá ʔèá.

   Gbason dit : « Eh bien Wanto! Ton ventre et celui des enfants vous dérangent ! C’est bien vrai ce que tu avais dit, grands dieux, tu l’avais dit. » Ils se séparent. Sur le chemin du retour, Wanto rassemble les graines au centre de la natte, en tapotant les bords repliés ; le sésame forme un gros tas, il le prend.

   Mɔ̀ ɓár ʔèá bá zɔ̀m kpárɛ̀, káí ʔó bêm ʔá ndàyà fɔ̀ mɔ́ kɔ́íìí nɛ̀ ʔɔ̀ sɔ̰́ géè ʔèá, pútí ʔèááá, dɛ́ zàó sùnù, ʔɔ́ hìtɛ̰̀ɛ̰̀ɛ̰̀ɛ̰̀ kpé zú gèɗà ngím_ngím_ngím

  Le lendemain même, il prend les nombreuses semences, place ses enfants au bord de son champ autrefois stérile, sème, herse, sarcle ; tout pousse dru, cachant le manioc de son couvert dense.
   Nɛ̀ Gbàsɔ̰̀ dɛ̀ɛ̀ sɔ̰́ mɔ́-hṵ̀sì kɔ́í gèɗà, mɔ̀ hɛ̰̀ káí gbónɛ́ ná, Wàntò kàyá mɔ̀ɔ́ ɲɔ̀ŋ hɛ̰̀ ʔá yé. Mɔ́ ndàyá mɔ̀ ndàà ɲɔ́ŋ nɛ̀ kàm ʔín sùnù ʔá̰ mɛ̀ nɛ́ Wàntò. Nɛ̀ bé sɔ̰́ Gbàsɔ̰̀ wó, sùnù hɛ̰̀ ɓɔ̀ná. ʔáá tɛ̀ɛ́-kpà ná. ʔáá tɛ̀ɛ́-zɔ̀k bɔ̀ndɛ̀. ʔá̰-nɛ̀ Wàntò dɛ́ mɔ̰̀ hɛ̰̀.    Voilà comment Gbason accaparait le manioc ne le laissant pas sortir à l’extérieur, et comment Wanto apporta ces nourriture aux hommes. En somme, nous mangeons de la boule de manioc et du sésame grâce à Wanto. S’il n’y avait eu que Gbason, on attendrait encore le sésame on n’en aurait pas trouvé et on aurait souffert. C’est Wanto qui fit cela.

Kpósólók tò kɔ́m hɔ̀ɔ́ zɔ̀lí.

 

[/av_one_full]

UT̪UMBUIZO WA KUJISIFU / SELF-PRAISE – CRITICAL EDITION

Sources:

Hi = Hichens (ms 205000 SOAS, p. 58, typed) ‘The Mystery Song’

Nab = Nabahany (ms in Arabic characters) ‘Qala Liyongo’

[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

1. Ai mama kunit̪uwat̪uwa ni Mwana na Bwana Jungwe¹

1 Hi: ni manana pana gogwe

2. Sendi machache hapwewa nenda¹ mangi k’owezangwe

1 Hi: sendi

3. Sendi kutoto¹ ngarawa² na wakumbizi wakongwe

¹ Hi: katoto

² Hi: ‘adawa

4. Ndimi wa kwamba¹ na kuwa²; ai lengwe mkokota lengwe

1 Hi: kamba

2 Hi: kowa

5. Huwoneka siku ya kuwewa¹ hiwafunga kwa kamba na nangwe

1 Hi: kuwiwa

6. Nisimbone wa kuwafunguwa hata nao Wat̪wa wa Kiyongwe

There is no variation in the sequence of lines.

UT̪UMBUIZO WA KUJISIFU / SELF-PRAISE

1.   Ai Mama kunit̪uwat̪uwa[1] ni Mwana na Bwana Jungwe 1.   O, Mother, you are annoying me because of (the gossip of) Mwana and Bwana Jungwe.
2.   Sendi machache hapwewa[2] nenda mangi k’owezangwe[3] 2.   I do not sail in shallow waters and run aground, but sail in deep water where the anchor does not reach the sea bed.
3.   Sendi kutoto[4] ngarawa na wakumbizi wakongwe[5] 3.   I do not sail my boat[6] in shallow waters where there are old divers.
4.   Ndimi wa kwamba na kuwa; ai lengwe[7] mkokota lengwe 4.   I am indeed a man of word and deed, o fool, dragging another fool.
5.   Huwoneka siku ya kuwewa[8] hiwafunga kwa kamba na nangwe[9] 5.   I shall be seen openly on the day of confrontation, when I shall tie them up with light and heavy ropes.
6.   Nisimbone[10] wa kuwafunguwa hata nao Wat̪wa wa Kiyongwe 6.   No one will dare to untie them, not even the WaTwa people of Kiyongwe.

[1] kunisumbua.

[2] nikapwerewa, nikapwelewa.

[3] maji makubwa ambayo hata nanga haitui.

[4] maji madogo.

[5] wapiga mbizi wakongwe wasioweza kwenda mbali.

[6] A sailing boat with outriggers

[7] bwege, mpumbavu.

[8] siku ya mambo kuwa wazi.

[9] na kamba.

[10] nisimwone.

UT̪UMBUIZO WA WASIYA WA KUOLEWA / ADVICE ON MARRIAGE – CRITICAL EDITION

Sources:

AA = Abdalla (1990: 59-60) untitled

Hi = Hichens (ms 205000 SOAS, p. 155-156, typed) ‘The Song of the Marriage’

Nab = Nabahany (ms in Arabic characters) untitled

[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

1. P’ani kiti nikaye kitako ♦ niwauze neno wand̪aniwa,

2. Niwauze sababu na kisa¹ ♦ nini wake kuiza kuowa?

¹ Hi: chisa

3. Mke hawi ela kwa mumewe1 ♦ wanginewe nini kut̪ukiwa?

¹ Hi: mume

4. Mwanamke ni mwenye mumewe ♦ haibud̪i na kusit̪ahiwa

5. Wako mume¹ mshiketo sana ♦ wake nduze wat̪atenda ngowa

1 Nab: [mama]

6. Wake nduze hupanda mnazi ♦ na mkoma t’unda wachanguwa!

7. Twakuona wapanda mt̪apa ♦ na mvule mnga na mt̪uwa

8. Mt’u nd̪iya hwenda¹ na rafiki ♦ mwenda pweke haina sit̪awa

1 Hi: kwenda huenda; Nab: [kenda]

9. Akinenda¹ katika umuri ♦ mara mt’u hut̪omwa2 na mwiwa

¹ Hi: kinenda; Nab: [kenendani]

² Hi: huchomwa

10. Au jit̪o kungiya1 mt̪anga ♦ kahit̪aji mwenyi kukut̪owa

AA: kangia

11. ¹Ni waadhi nawaonya mbasi² ♦ na mkata sand̪a k’ongolewa

¹ This and the following line are missing in Nab

² Hi: mpwasi

12. Heri shuka isiyo kitushi ♦ kama shali njema ya mauwa.

There is no variation in the sequence of lines.

UT̪UMBUIZO WA WASIYA WA KUOLEWA / ADVICE ON MARRIAGE

1.   P’ani kiti nikaye kitako ♦ niwauze neno wand̪aniwa, 1.   Give me a seat, so that I may pose a question, O my good friends,
2.   Niwauze sababu na kisa ♦ nini wake kuiza[1] kuowa? 2.   so that I may ask you: why women refuse to marry?
3.   Mke hawi ela kwa mumewe ♦ wanginewe nini kut̪ukiwa? 3.   A woman cannot live a fulfilled life without a husband; why then should some (women) oppose it?
4.   Mwanamke ni mwenye mumewe ♦ haibud̪i na kusit̪ahiwa 4.   A woman who has a husband gains respect and status,
5.   Wako mume mshiketo sana ♦ wake nduzo wat̪atenda ngowa 5.   so treat well your husband, and your fellow women will be envious.
6.   Wake nduzo hupanda mnazi ♦ na mkoma t’unda wachanguwa! 6.   Your fellow women plant coconut and doum-palm trees, and reap their fruits[2]
7.   Twakuona wapanda mt̪apa[3] ♦ na mvule, mnga[4] na mt̪uwa[5] 7.   [but] we see you planting fruitless, wild trees: the mt̪apa[6], mvule[7], mnga[8] and mt̪uwa[9]
8.   Mt’u nd̪iya hwenda na rafiki ♦ mwenda pweke haina sit̪awa 8.   In life one should have a companion, for a solitary person does not prosper.
9.   Akinenda katika umuri ♦ mara mt’u hut̪omwa na mwiwa 9.   As one goes through life, one is suddenly pricked by a thorn
10.   Au jit̪o kungiya mt̪anga ♦ kahit̪aji mwenyi kukut̪owa 10.   or when a sand-mote enters one’s eye, one needs someone to remove it.
11.   Ni waadhi nawaonya mbasi ♦ na mkata sand̪a k’ongolewa 11.   So I give you advice, my friend: if you die a pauper, someone has to beg for your sand̪a[10].
12.   Heri shuka isiyo kitushi ♦ kama shali njema ya mauwa. 12.   It is better then [to have] your own simple wrap without disgrace, than a fine-flowered shawl [of shame].

[1] kukataa, kuchukia.

[2] This possibly refers to an old Swahili custom of planting a coconut tree at the birth of a male child where the umbilical cord is buried. Thus, line 6 implies a promise of offspring within marriage, while line 7 connotes a childless life.

[3] mvumo; aina ya mti.

[4] mgunga.

[5] mtunguja.

[6] Borassus Palm Tree (Borassus aethiopum)

[7] Chlorophora excelsa, Milicia excelsa

[8] See footnote 32 (12-13)

[9] Solanum taitense, Solanum incanum, Solanum trepidans

[10] The cloth used to wrap the dead body. Not being able to afford to buy a shroud for the deceased is a sign of shameful poverty.

UT̪UMBUIZO WA UKUMBUSHO / REMEMBERING PAST DEEDS

[av_one_full first]

1.   Pijiya p’embe ya nyati-mke yenye tao 1.   Strike the curved horn of the she-buffalo,
2.   Mama niliko hatizame umbuji kwao 2.   Mother, here I am ready to go and look at the elegance
3.   Kukuteneke[1] washorongwa na nyemi[2] zao 3.   of the dancers who have gathered in joy.
4.   Yeo ni siku ya kunyema[3] wasikiyeo[4] 4.   Today is the day of merriment for those who are listening
5.   Mshika gogo[5] na t’owazi[6], yeo ni yeo 5.   to the drum player and the player of the cymbals. Today is the day
6.   K’umbuke Mbwasho na K’undazi na Fumo kwao 6.   for me to remember the times of Mbwasho, K’undazi and Fumo [Liyongo],
7.   Uta na zembe[7] silahaye at̪ukuweo[8] 7.   and how he bore the bow and arrows –
8.   Uta ni baba ndiyo ni mama azaziyeo[9] 8.   the bow is his father and mother, who parented him.
9.   Siisi kwamba[10] na kunena siku ya yeo 9.   What a day! What more can I say today!
10.   Tupate radhi ya wazee wazaziyeo[11] 10.   May we receive the blessing of our parents.
11.   Vuwani mat̪o[12] mutizame wambuji umbuji yeo 11.   Raise your eyes and look at the elegant singers and (appreciate) their charming ways today.
12.   Enda kawete Mringwari walinda[13] nini? 12.   Go and call them: Mringwari, what are you waiting for?

[1] kumekutanika.

[2] furaha.

[3] kufurahi.

[4] waliosikia.

[5] aina ya ngoma.

[6] matasa ya ngoma, matuwasi.

[7] mishale.

[8] alizochukua.

[9] aliye(ni)zaa.

[10] sijui la kusema.

[11] walio(tu)zaa.

[12] fumbueni macho.

[13] wangojea.

[/av_one_full]

UT̪UMBUIZO WA UKUMBUSHO / REMEMBERING PAST DEEDS – CRITICAL EDITION

[av_one_full first]

Sources:

Ha = Harries (1962: 175) ‘Pijia pembe ya nyati/Play the buffalo horn’

HH = Institute of Asian and African Studies Hamburg (ms 3552 H 117, in Arabic script) ‘Qala shairi’

Hi = Hichens (ms 205000 SOAS, typed)

[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

1.  1Pijiya p’embe ya nyati-mke yenye tao2

= HH: 1a

2 HH: [Ya nyati mke yenye tao pijiyani pembe]

2. 1Mama niliko hatizame2 umbuji kwao

1 = HH: 1c

2 HH: [niliki katazame]

3. 1Kukuteneke washorongwa na nyemi zao

1 Missing in HH

4. 1Yeo ni siku ya kunyema wasikiyeo

1 Missing in HH

5. 1Mshika gogo2 na t̪’owazi yeo ni yeo

1 = HH: 1c,2a

2 HH: [fungu]

6. 1K’umbuke Mbwasho na K’undazi na Fumo kwao

1 = HH: 2b

7. 1Uta na zembe silahaye at̪ukuweo2

1 = HH: 2c

2 HH: [at̪ukuwao]

8. 1Uta ni baba ndiyo ni mama azaziyeo2

1 = HH: 3a

2 HH: [uta ni mame ndiyo babe azazeo]

9. 1Siisi kwamba2 na kunena siku ya yeo

1 = HH: 3b

2 Ha: kama

101Tupate radhi2 ya wazee wazaziyeo

1 = HH: 3c,4a

2 HH: [tupate radhi, tupate radhi]

11. 1Vuwani mat̪o mutizame wambuji umbuji yeo2

1 = HH: 4b

2 HH: [wambuji yeo]

12. 1Enda kawete2 Mringwari walinda nini.

= HH: 4c,5a

2 Ha: kaweta

Overview

New Ha HH Hi
1 1 1a 1
2 2 1c 2
3 3 3
4 4 4
5 5 1c, 2a 5
6 6 2b 6
7 7 2c 7
8 8 3a 8
9 9 3b 9
10 10 3c, 4a 10
11 11 4b 11
12 12 4c, 5a 12

 

[/av_one_full]