attente 15

 

JAAƳE E JAARI

[av_one_full first]

– Wonnoo ɗoo ko gorko e debbo mum.

Gorko oo wi’etee ko Jaaƴe. Debbo oo wi’etee ko Jaari. Ɓe ngonaa alɗuɓe, ɓe ngonaa joom-lenyol’en. Laamɗo leydi maɓɓe yiɗi Jaari no feewi. Laamɗo oo nuli Jaaƴe wuro wonngo. Jaaƴe yehi. Laamɗo oo nulani Jaari yo o ar to mum. Jaari ari. Laamɗo oo wii : « Jaari, miɗa yiɗ-maa. Tee njiɗmi ko wondude e maa. »

Jaari wii : « Eey, mi jaɓii. Kono njiɗmi ko waɗande ma bottaari, ngaraa galle ngonden. » Laamɗo wii : « So sallifanaa juulaama, mi aran toon. »

Jaari hooti galle gorko mum. O yettii. O defi lacciri e kosam, o defi kodde e kosam, o defi nyiiri e kosam. O waɗi e lehe. Lahal fof, o hippi heen mbeɗu.

Sallifanaa eeraa. Laamɗo ari to Jaari. Jaari wii : « Nyaam lehe ɗee, so a gaynii, ngonden. » Laamɗo hippiti heen lahal, o tawi ko lacciri e kosam, o hippi. O hippiti gonngal ngal, o tawi ko kodde e kosam, o hippi. O hippiti tataɓal ngal, o tawi ko nyiiri e kosam, o hippi. Laamɗo wii : « Ko ndii bottaari woni ? »

Jaari wii : « Rewɓe fof ko gootum, ko mo a wondaani heen tan. Rewɓe maa ɓee ɓuri mi yooɗde, ɓuri mi laaɓde, ɓuri mi haarde… So a woppii ɓeen, a arii e am, ina haawnii. » Laamɗo oo wii : « Mi yaafi-maa-ma. »

Laamɗo oo ummii yehi. Feggere mum saami ɗoon. Jaaƴe arti to nelanoo too, o yettii galle makko. Jaari wettani mo leeso. O lelii, tan, ha o yii feggere laamɗo ina irii e leydi ! O ƴeɓti nde. O anndi ko feggere laamɗo. O wii e ɓernde makko : « Ndee ɗoo feggere, hay gooto alaa nde so wanaa laamɗo leydi ndii. » O anndii nelal ngal wonaa meere.

O deƴƴi, o haalaani hay batte. O natti haaldude e Jaari. Jaari, so haalii, o jaabo­taako. Ɓe ngoniri noon hakke lebbi tati. Jaari wii : « Haaɗi a nattii yiɗde mi, mi hootii galle baaba am. » Jaari suutii.

Jaari arti galle baaba mum. Baaba makko wii : « Jaari, ko addu-maa ? » Jaari wii : « Jaaƴe nattii yiɗde mi. Ɗii lebbi tati, o haaldataa e am, o ƴeewataa kam, so mi haaldii e makko, o jaabotaako mi. Mi anndaa ko woni. »

Baaba mum Jaari noddi Jaaƴe galle mum. Jaaƴe ari. Baaba mum Jaari wii : « Jaaƴe, holko renndin-maa e joom suudu maa ? O wii ɗii lebbi tati on kaaldaani. Mbiimi ko haala debbo, ha mi yii-maa, mi naamno-maa. »

Jaaƴe wii : « Laamɗo nelii kam wuro Kaari, mi yehii toon, nyallumi ko e tep­pere am. Mi artii, mi tawii feggere laamɗo ina e galle am ! Miin ko mi miskiino, so laamɗo waɗtii arde e galle am caggal am, holko mbaawmi haalde e ɗum ? Mi suusaa wullitaade hay gooto. » Baaba mum Jaari wii : « Jaari ko noon ? » Jaari wii : « Ko noon… Kono ko kaalan-moo-mi koo, o wontaa artu, o wontaa haalanam ko wa’i noon. »

Jaaƴe e esum kaaltidi haa paamondiri. Baaba mum Jaari wii : « Njehen to laamɗo. » Ɓe njehi to galle laamɗo. Ɓe njettii, kamɓe tato fof. Laamɗo wii : « Ko addi on ? » Baaba mum Jaari wii : « Miin dey miɗa halfinnoo oo ɗoo ngesa yo o reen, o woppi : ngesa baa ŋonyaama. » Laamɗo wii : « Jaaƴe, so a reennaama ngesa, so tawii a waawaa reende, a haalataa gila law, mbaasaa woppude ngesa njanana haa ŋonyee ? » Jaaƴe wii laamɗo : « So a reennaama ngesa, a waɗtii tawde ɗoon takkere mbaroodi, a dogataa ndanndaa fittaandu maa ?

Ɗoon laamɗo faami ko ɓe njiɗi haalde koo. Laamɗo moosi, o wii : « A wontaa yii ɗoon takkere mbaroodi. Hootdu e debbo maa galle maa. »

Jaaƴe e Jaari kooti.

[/av_one_full]

NOORWA E CUKALEL

[av_one_full first]

– Wonnoo ɗoo ko noorwa e cukalel.

Ba mawni. Ba ƴeeŋi maayo, ba ari e weendu sukkundu leɗɗe haba nyaama cide e booti. Yehi haa ceeɗu naati, weendu fuɗɗii horde, colli mbaɗti sikaade laaci mabba. Boyiiji mbaɗti ƴakkude laaci mabba.

Noorwa yii cukalel, ba wii : « Cukalel, ar nawam maayo, mi hokku-maa ko giƴa teettataa ma. » Cukalel wii : « Holno nawirtu-maa-mi, aɗa foti no laana nii ? » Noorwa wii : « A ɓolan baaji, laaci am kii e hoore am ndee, kaɓɓondiraa ɗum dow, mi ɗehoo, coraa, ndoondoɗaa mi, nawaa mi maayo. »

Cukalel ɓoli baaji, haɓɓi hoore ndee e laaci kii e koyɗe ɗee, noorwa tumpilii, ba ɗehii, cukalel sori les mabba, roondii ba, faari ba maayo. Cukalel yettii maayo. Ngel wii : « Miin dey mi waawaa ndiyam, munyo mi rooto-maa ɗoo. » Noorwa wii : « So a rootimaama mi ɗoo, mi waawaa yettaade ndiyam. »

Cukalel juuwi haa ndiyam ari ɗum e koppi. Ngel wii : « Mi rooto-maa ɗoo. » Noorwa wii : « So a rootimaama mi ɗoo, mi sinkan. Nawam yeeso. »

Cukalel nawi ba haa ndiyam heɓi ɗum e becce. Noorwa wii : « Rooto mi ɗoo. » Cukalel rootii ba. Noorwa wii : « Haɓɓitam. » Cukalel haɓɓiti noorwa, ƴeɓti baaji ɗii werlii dow.

Noorwa yinii, yehi too e fonngo maayo, yehi gaa e fonngo maayo. Ba arti e cukalel, ba wii : « Jooni njiɗmi ko nyaamde ma. » Cukalel wii : « Ndaw ko haawnii ! Ndeen dey tawan moƴƴere yoɓetee ko bonde ! » Noorwa wii : « Moƴƴere kay yoɓetee tan ko bonde ! » Ba wii : « Ɗuum ne, so miɗa nyaam-maa, ma mi seedna kulle tati ceedtoo nyamaande moƴƴere ko bonde yoɓetee. Ndee, mi nyaam-maa ! » Cukalel wii : « Seednu Alla tan. » Noorwa wii : « Alaa. Nyande fof, Alla ina yi’a geɗe keewɗe, kono o haɗataa. » Cukalel wii : « Eeyii, no njiɗɗaa fof waɗ ! »

Haa mbabba ari. Noorwa wii : « Mbabba, holko nyamaande moƴƴere yoɓetee ? » Mbabba wii : « Nyamaande moƴƴere kay ko bonde tan yoɓetee ! Jooni-jooni ngummiimi dimngal, kono hay so mi duuftii heen sammeere, tan ko sawru piyeteemi ! » Noorwa wii : « A nanii ko oo seede wii ? Go’o. »

Rawaandu ari. Noorwa wii : « Rawaandu, holko nyamaande moƴƴere yoɓetee ? » Rawaandu wii : « Nyamaande moƴƴere kay ko bonde yoɓetee ! Jooni-jooni ngummiimi raddo, mbarmi lella, kono ko ƴi’al ndokketeemi. Ɗuum ne, so mi yaawii hunuko, tan ko ɓannde piyeteemi. » Noorwa wii : « A nanii seedeeji ɗiɗi kaalii, nyamaande moƴƴere ko bonde yoɓetee ? Ina heddii seede gooto, so haalii mi nyaam-maa. »

Bojel ari. Noorwa wii : « Bojel, holko nyamaande moƴƴere yoɓetee ? » Bojel wii : « Ina yoɓee moƴƴere, ina yoɓee bonde… Ko ɗuum woni ? » Noorwa wii : « Cukalel, haal. »

Cukalel wii : « Miin, mi tawnoo noorwa e nder weendu, colli e booyiiji fof ina cikoo laaci mum. Noorwa wii yo mi wallu ɗum, mi roondoo ɗum, mi nawa ɗum maayo, hokka mi ko giƴam teettataa kam. Jooni mi addii ba e maayo, ba wii haba nyaama mi. » Bojel wii : « Noorwa, ko noon ? » Noorwa wii : « Ko noon. »

Bojel wii : « Ko ngel cukalel fenata ! Ngal nooral, aɗa waawi roondaade ɗum ? » Noorwa wii : « Omo waawi kay, wanaa ko kanko addi mi ɗoo ? » Bojel wii : « Ɗum, mi seedtotaako ɗum, ngati ɗum ko fenaande : ngel cukalel waawaa roondaade ma. Taw goonga, mbaɗtee no woorunoo. »

Noorwa ƴeeŋi. Cukalel ɓoli baaji, haɓɓi hunuko koo e laaci kii. Bojel walli ngel haɓɓude. Noorwa tumpilii, laaci kii e hoore ndee e takke ɗee, ɓe kaɓɓi haa tiiɗi. Noorwa ɗehii. Cukalel sori les noorwa. Bojel wii : « Ko nii woorunoo ? » Noorwa wii : « Aaha. » Cukalel wii : « Aaha. »

Bojel wii : « Cukalel, mate baaba maa nyaamataa noorwa ? » Cukalel wii : « Ina nyaama kay ! » Bojel wii : « Nawan baaba maa. » Cukalel faari galle mum’en. Noorwa wii : « A’ahaa !… A’ahaa !… »

Gilaa ndeen, so noorwa roondaama, wi’ata ko : « A’ahaa !… A’ahaa !… »

[/av_one_full]

HARE DUULAAƊE

 

[av_one_full first]

– Wonnoo ɗoo ko rawaandu.

Ndu tawi duulaaɗe – walla mbatiiji ɗiɗi ina kaɓa. Ndu ari e puccu, ndu wii : « Puccu, duulaaɗe ɗiɗi nena kaɓa, a yaataa ceerndaa ɗe ? » Puccu wii : « Miɗa jiimi e gammbal am miɗa nyaama, yo mi yah hare duulaaɗe ? Ko wondii kam e ɗuum ? » Rawaandu wii : « Bone dey ficcan laaci !… » Rawaandu ɓenni, ari e ngori, ina wiɗoo. Ndu wii : « Ngori, duulaaɗe ɗiɗi nena kaɓa, a yaataa ceerndaa ɗe ? » Ngori wii : « Hol miin e yaade hare duulaaɗe ? Ɗuum dey wonaa haaju am ! » Rawaandu wii : « Bone dey ficcan laaci !… » Rawaandu ɓenni, ari e njawdi. Ndu wii : « Njawdi, duulaaɗe ɗiɗi nena kaɓa. A yaataa ceerndaa ɗe ? » Njawdi wii : « Miɗa nyaama gooƴe am, yo mi yah hare duulaaɗe ? Yo ɗe mbarndir ! » Rawaandu wii : « Bone dey ficcan laaci !… » Rawaandu ɓenni, ari e ngaari. Ndu wii : « Ngaari, duulaaɗe ɗiɗi nena kaɓa. A yaataa ceerndaa ɗe ? » Ngaari wii : « Miɗa nyaama nyaayko am, yo mi seerndoy hare duulaaɗe ? Ummo ɗoon dey ! » Rawaandu wii : « Bone dey ficcan laaci !… » Duulaaɗe cippiri haa njani e jige debbo nayeejo. Jige oo ina waɗi wiro. Laaceeje ɗee nawori wiro. Ɗe njani e jaaynge, ɗe ŋabbi e suudu. Suudu debbo nayeejo wonnoo nduu sumi. Debbo oo maayi. Gullaali ngulli, yimɓe mbii : « Kaɓɓee puccu nguu, ƴeewon cukalel wulloyoo banndiraaɓe. » Puccu seŋaa labungal. Rawaandu ari e puccu, ndu wii : « Puccu, mi wi’iino ma bone ficcan laaci. Hannde so ɓe ceertii e maa, so a maayaani ne, a tampan. » Puccu nyalli dog­neede e gure, arti tan maayi, daasaa werlaa caggal wuro. Rawaandu nyaami. Hoɓɓe ngari janayse. Yimɓe mbii : « Ƴeewanee hoɓɓe ɓee ko nyaami. » Ɓe mbii : « Mbaree ngori oo ». Tan sukaaɓe mbi’aa yoo paɗɗu ngori. Ɓe ƴeɓti cabbi, ɓe ndewi e ngori. Ngori ina doga, ina naata e cuuɗi e ndallaaji. Rawaandu wii : « Ngori, mi wi’iino ma bone ficcan laaci. Oo bone luutataa ma. » Ngori waraa nyaamaa, ƴi’e mum mberlaa rawaandu. Hiiri. Yimɓe mbii : « Ƴeewanee hoɓɓe ko kiirtii. » Ɓe mbii : « Mbaree njawdi ndii. » Njawdi nanngaa ina waree. Rawaandu ari e njawdi. Ndu wii : « Mi wi’iino ma bone ficcan laaci. Aan kam a daɗataa. » Njawdi waraa nyaamaa, ƴi’e mum mberlaa. Rawaandu nyaami. Nyawli. Ɓe mbii : « Ƴeewanee hoɓɓe ko ngottii. » Yimɓe mbii : « Mbaree ngaari ndii. » Ngaari jaggaa, haɓɓaa ina waree. Rawaandu ari wii : « Ngaari, mi wi’iino ma bone ficcan laaci. Oo bone luutaani ma. » Ngaari waraa nyaamaa, ƴi’e mum mberlaa rawaandu.

[/av_one_full]

BOJEL E NYIIWA E MBAROODI E CAAMAABA

[av_one_full first]

– Wonnoo ɗoo ko bojel.

Ngel yehi to nyiiwa, ngel wii : « Nyiiwa, nyamlam ngaari haa nyande altine mi yoɓ-maa. » Nyiiwa nyamli ngel ngaari. Bojel yehi to mbaroodi, ngel wii : « Mbaroodi, nyamlam ngaari haa nyande altine mi yoɓ-maa. » Mbaroodi nyamli ngel ngaari. Bojel yehi to caamaaba, ngel wii : « Caamaaba, nyamlam ngaari haa nyande altine, mi yoɓ-maa ngaari maa. » Caamaaba nyamli ngel ngaari.

Ngel waɗdi e maɓɓe lajal. Nde lajal ngal timmi, bojel yehi to nyiiwa. Ngel wii : « Nyiiwa, addu ɓoggol mi yoɓ-maa ngaari maa. » Nyiiwa hokki ngel ɓoggol. Bojel yehi to mbaroodi, ngel wii : « Mbaroodi, addu ɓoggol mi yoɓ-maa ngaari maa. » Mbaroodi hokki ngel ɓoggol. Bojel yehi to Caamaaba, ngel wii : « Caamaaba, addu ɓoggol mi yoɓ-maa ngaari maa. » Caamaaba hokki ngel ɓoggol.

Bojel ƴeɓti ɓoggi ɗii, ngel haɓɓi e lekki mawki. Bojel yehi to nyiiwa, ngel totti nyiiwa ɓoggol, ngel wii : « Nyiiwa, fooɗ ngaari maa ! » Bojel yehi to mbaroodi, ngel wii : « Mbaroodi, ndaa ɓoggol fooɗ ngaari maa ! » Bojel yehi to caamaaba, ngel totti caamaaba ɓoggol, ngel wii : « Fooɗ ngaari maa ! » Bojel wii gooto fof yoo fooɗ ngaari mum. Ɓe nyalli fooɗde ha ɓe tampi, hay huunde araani. Moni fof rewi e ɓoggol mum, ha ɓe njettii lekki.

Nyiiwa wii : « Waɗi en nii ko Bojel. Kono ɗo njii-moo-mi fof, ko mi baroowo mo ! » Mbaroodi wii : « Ladde ndee mi jaggii ɗum : ɗo njiimi Bojel fof, ko mi baroowo ɗum ! » Caamaaba wii : « Ndiyam, mi jaggii ɗum : nde ngel tellii e ndiyam fof, mi waran ngel ! »

Lella ari yarde. Caamaaba wii : « Ɗum ko Bojel ne ? » Lella wii : « Alaa. Ko miin lella ari yarde. » Caamaaba wii : « So a yi’ii Bojel, mbi’aa mo, miin e Nyiiwa e Mbaroodi, ɗo min njii mo fof, ko min warooɓe mo ! »

Lella yehi. Ba yii bojel, ba wii : « Bojel, Nyiiwa e Mbaroodi e Caamaaba mbii ɗo njii-maa fof, ko ɓe warooɓe ma ! Ɗuum noon, a wontaa yar ndiyam, ladde ndee, on kejjataa heen ! »

Bojel ari tawi koturu ina maayi ha ndu nyoli, handu ɓuny-ɓunyca gilɗi. Tan bojel suddii nguru oo, gilɗi ina caama. Bojel ari e sara maayo, tan caamaaba wii : « Hii jam, Koturu, holko waɗ-maa nii ? » Bojel wii : « Waɗi mi nii, ko kuɗdi Bojel. Mi nyamlii ngel ngaari, mbiimi yo ngel yoɓam, ngel salii yoɓde mi, ngel huɗi mi : kuɗdi maggel waɗi mi nii. » Caamaaba wii : « So a yi’ii Bojel, miɗa rewannoo mo ngaari, mi yaafi-moo-mo. »

Bojel yehi to nyiiwa. Nyiiwa wii : « Koturu, holko waɗ-maa nii ? » Bojel wii : « Waɗi mi nii ko kuɗdi Bojel. Mi nyamlii ngel ngaari, ngel salii yoɓde mi, ngel huɗi mi : kuɗdi maggel waɗi mi nii. » Nyiiwa wii : « So a yi’ii Bojel, mbi’aa mo mi yaafi-moo-mo ngaari ndewanno-moo-mi ndii. »

Bojel yehi to mbaroodi. Mbaroodi wii : « Koturu, holko waɗ-maa nii ? » Ngel wii : « Waɗi mi nii ko kuɗdi Bojel. Mi rewii ngel ngaari, lajal amen timmi, Bojel salii yoɓde mi, huɗi mi : kuɗdi maggel waɗi mi nii. » Mbaroodi wii : « So a yi’ii Bojel, mbi’aa mo ngaari ndewanno-moo-mi ndii, mi yaafi-moo-mo ndi.

Tan bojel itti nguru werlii. Ngel yehi to caamaaba. Caamaaba wii : « Ɗum ko Bojel ne ? » Bojel wii : « Yaa Allaahu, yaa Allaahu !… » Caamaaba wii : « Alaa, mi yaafino-maa-ma ngaari am. Ɓam, wata huɗam ! »

Bojel yehi to nyiiwa. Nyiiwa wii : « Ɗum ko Bojel ne ? » Bojel wii : « Yaa Allaahu, yaa Allaahu !… » Nyiiwa wii : « Alaa, alaa ! Wata huɗam, mi yaafino-maa-ma ngaari am ! »

Bojel yehi to mbaroodi. Mbaroodi wii : « Ɗum ko Bojel ne ? » Bojel wii : « Yaa Allaahu, yaa Allaahu !… » Mbaroodi wii : « Alaa, alaa ! Mi yaafi-maa-ma ngaari am ndii, ɓooyii ! »

Ɗoo bojel fanndini nyamaale, nyamaale njoolii !

[/av_one_full]

FOWRU E DEBBO E CUKALEL MUM

 

[av_one_full first]

– Wonnoo ɗoo ko fowru.

Ndu raddi balɗe tati, ndu danyaani ko ndu nyaami. Ndu nyalli yaade, handu tampi. Ndu ari les lekki handu leha, handu ɗeɓa maayde heege. Ndu yii cukalel ina lelnaa e les lekki jammi. Ndu wii : « Ɗum kam, maa taw ko koyɗol, walla ko gite am ɗee ngoni ɗe mbelaani no feewi ? »

Ndu toknyii, ndu feerti gite, ndu ndaari cukalel ngel, ndu hooynii dow, ndu yii debbo ina woosa yatilo. Tan ndu moosi. Ndu geewii, ndu yirlii seeɗa, ndu arti sara cukalel ngel. Tan ndu wii : « Ɗum kam wonataa : miɗa jooɗii balɗe tati mi nyaamaani !… Cukalel ngel, ko bottaari mbaɗanmi ngel. Yummo oo, ko hiraande mbaɗan-moo-mi. »

Tan cukalel ngel woni e woyde. Ndu hooynii dow lekki, ndu wii debbo oo : « Hiraande, holko Bottaari woyata ? » Debbo oo wii : « Kanko dey, o woyata, ko o goowɗo wottaade keenye pobbi ; hannde noon, gila subaka baaba makko ina waanya pobbi, hay wooturu yi’aani. Ɗuum woni ko o woyata. Baaba makko nena e nder jeeje, gila subaka heɓaani hay batte. O wii kam, yo mi ŋabbu dow lekki, so mi sooyniima fowru, mi haalana mo. Ɗuum woni ko ŋabbini mi dow lekki. » Ndu wii : « Ɗuum dey, yoo ngaari kooba dunkilo yah. » Debbo oo wii : « Ngaari kooba ndi alaa gallaaɗi ? » Ndu furƴini, ndu wii : « Hii, wonaa ko nguumuuji deedaaɗi tan njahata e ladde hee ? » Debbo oo wii : « Ngaari kooba ina yaha, ina jooɗtoo ? » Ndu wii : « Ndii ko kelnoondi ina jokki. »

Tan ndu ruŋtii, ndu woni e nyoƴƴude koyɗe handu doga !… Debbo oo wii : « Aan a wonaa kooba, ko a fowru ! Ooy baaba makko, ar ! Fowru ne nii. » Tan fowru renndini, punndi ruuki. Fowru dogi naati e nder ladde, ina nanta teppe mum, ɓeydii marnyaade e koose. Ɗoo debbo seerti e fowru. O tellii. O ƴeɓti ɓiyiiko. O faati wuro.

Gila ndeen, ina haɗaa ɗalde baasnumel tan e nder ladde, walla e nder ngesa, walla to baɗtoowo e mum hakkille ɗoo alaa…

Diwaa ɗoo, ɗakkaa ɗoo…

[/av_one_full]

NYIIWA E MBAROODI E CEWNGU E FOWRU

[av_one_full first]

– Wonnoo ɗoo ko nyiiwa e mbaroodi e cewngu e fowru. Ɓe mbii haɓe mbaɗa suudu joom-doole’en.

Ɓe mbaɗi suudu e sara ndiyam. Ɓe nginniri ndu « Suudu Joom-Doole’en ».

Lella nani ɗum wii : « Ladde bonii ! Joom-doole’en mbaɗii suudu sara ndiyam, mbii ndu Suudu Joom-Doole’en. Hay gooto yarataa hankadi ! » Ba wii : « Bojel, ladde bonii, joom-doole’en mbaɗii suudu sara ndiyam, ɓe mbii ko Suudu Joom-Doole’en. Ɗuum en mbooraama ! » Bojel wii : « Holi ɓeen ? » Lella wii : « Nyiiwa e mbaroodi e cewngu e fowru. » Bojel wii : « Ma mi sar suudu maɓɓe nduu, ɓe ngontaa renndu e Aduna ha ɓe maaya ! »

Ndeen ɓe peewni suudu nduu. Ɓe pecci lelɗe ɗee : lelnde nyiiwa, lelnde mba­roodi, lelnde cewngu, lelnde fowru. Ɓe mbii hay gooto wata toony goɗɗo oon. Ɓe kawri e oon shari’a.

Bojel ƴeewi barme kiiɗɗo e wujo e hudusuru. Bojel loowi hudusuru ndiyam haa heewi. Ƴeewi fetel, loowi heen peɗeeli nay conndi. Bojel seŋi heen kapsin boɗeejo coy. Taw nyiiwa e mbaroodi e cewngu e fowru ndaddoyii. Ngel ari, ngel naati suudu, ngel heɓi lelnde nyiiwa, ngel lelii.

Hiiri. Nyiiwa adii arde, tawi bojel ina lelii e lelnde mum. Nyiiwa wii : « Hol oo ? » Bojel wii : « Miin dey ko mi koɗo. Mi arii ɗoo, taw hiirii, mi yi’aani ɗoo hay gooto, mbiimi mi leloo ɗoo haa janngo mi dawa. » Nyiiwa wii : « Suudu nduu ko Suudu Joom-Doole’en, ko miin adii joftude, heddiiɓe ɓee nena ngara. Kono haadi ko a koɗo, waal ɗoo haa janngo. Bisimilla maa ! » Nyiiwa heɓi lelnde mba­roodi lelii. Mbaroodi arti wii : « Hay yontinaani, toonyannge ina fuɗɗoo ?

Nyiiwa wii : « Alaa, ko en danyɓe koɗo, haa subaka o yaha. Lelo e lelnde cewngu. » Mbaroodi wii : « Ɗum ina moƴƴi. » Mbaroodi lelii e lelnde cewngu.

Cewngu ari wii : « Hii jam ! Hay yontinaani, toonyannge ina fuɗɗoo ? » Mbaroodi wii : « Alaa, ko en danyɓe koɗo, lelii e lelnde nyiiwa. Lelo e lelnde fowru haa janngo tan moni fof heɓa lelnde mum. » Cewngu wii : « Ɗum ina moƴƴi. » Cewngu lelii e lelnde fowru.

Fowru arti wii : « Hee hee, hay yontinaani tawo, toonyannge ina fuɗɗoo ? » Cewngu wii : « Alaa, ko en danyɓe koɗo, lelii lelnde nyiiwa, nyiiwa lelii lelnde mbaroodi, mbaroodi lelii lelnde am, miin, leliimi lelnde maa. Haa janngo tan, moni fof heɓa lelnde mum. » Fowru wii : « Hee hee, koɗo lelotooɗo lelnde nyiiwa ? Oo koɗo koy, ko o joom doole koy ! Nduu suudu dey, so o waalii e men hannde ndu fusaani, ngannden ndu wontaa bon ! » Fowru lelii e damal…

Nde yehi haa jenngi, bojel wii : « Nyiiwa, suudu mon nduu ina ŋaanyee ne ? » Nyiiwa wii : « Handu ŋaanyee kay. Ŋaanyo ! » Bojel ƴeɓti wujo tan waɗi e barme koos !… koos !… Fowru fini wii : « Hii jam ! Ko ɗum woni ? » Nyiiwa wii : « Famɗin dille : ko koɗo men ŋaanyotoo. » Fowru wii : « Ɗum ko segene ? Nduu suudu, so ndu weetii e men ndu fusaani e men, ngannden ndu wontaa fus !… »

Yehi haa ɓooyi, bojel wii : « Nyiiwa, suudu mon nduu ina soofee ne ? » Nyiiwa wii : «Handu soofee. Minen fof ko ɗoo min coofata. Soof ! » Tan bojel haɓɓiti hudusuru, ndiyam deeli e leydi, wa’i no waraango nii ! Ndiyam ɗam tawi fowru e damal. Fowru wii : « Hii jam ! Ko ngoo waraango woni ? » Nyiiwa wii  : « Famɗin dille maa : ko koɗo men soofata. » Fowru wii : « Ɗum ko coofe ? Hii, ha mi yi’a oo jamma weeta ! »

Yehi haa ndaari weetde, bojel wii : « Nyiiwa, suudu mon nduu ina puttee ne ? » Nyiiwa wii : « Ina puttee. Minen fof ko ɗoo min puttata. Puttu ! » Bojel ƴeɓti fetel, fooɗi ngelooba, nanngi e rawaandu, kapsinaaji petti, fiyannde waɗi tuy !… Tan nyiiwa roondii bannge e suudu, mbaroodi bannge e suudu, cewngu roondii bannge e suudu, fowru roondii bannge e suudu. Tan suudu dajjitii. Moni e maɓɓe fof rewi tiinde mum.

Fowru wii : « Miin kay, mi haaliino : koɗo lelotooɗo e lelnde nyiiwa, oon koɗo kay, to waali fof, jam waalataa ɗoon ! »

Gila ndeen, ɓe kawraani.

[/av_one_full]

FOWRU E BOJEL E RAWAANDU

[av_one_full first]

– Wonnoo ɗoo ko fowru e bojel e rawaandu.

Fowru e bojel ina ladde, rawaandu tawi ɓe toon. Rawaandu woni e yeewtande ɓe nyaameele wuro belɗe. Fowru e bojel mbii : « Holko weli toon ? » Rawaand wii : «Nyaamde ina toon, ina wi’ee kodde. » Fowru wii : « Holno kodde mba’i ? » Rawaandu wii : « Kodde ndakketee ko subaka, kono heewi nyaameede ko kikiiɗe. » Fowru wii : « Sifono mi no kodde mba’i. » Rawaandu wii : « Kodde ina rawni, ko gawri sottetee haa laaɓa, saanyo koo ittee, unee haa ɗaata, waɗee ɓooɗe-ɓooɗe. » Ngool laawol, rawaandu haalanaani fowru ɗo kodde mooftetee. Hiiri. Fowru ari e wuro, tawi jinnde ndoondi, sikki ko kodde. Fowru muuɗi haa reedu heewi ndoondi, tan fowru arti wii : « Bojel, mi muuɗii kodde hanki jamma ! » Bojel wii : « Eehee ! Haa Rawaandu ara, mi naamnoo ɗum taw ko kodde muuɗɗaa. » Weeti. Rawaandu ari. Bojel wii : « Rawaandu, Fowru dey wii muuɗii kodde hanki ! » Rawaandu wii : « Fowru, holto tawɗaa kodde ɗee ? » Fowru wii : « Tawmi kodde ɗee ko sara caggal wuro, ina weɗɗaa e jinnde, muuɗmi heen haa kaarmi. » Rawaandu wii : « Alaa. Ɗuum wonaa kodde, ko ndoondi. Hay gooto yiɗaa. To kodde ngonata too, so a yehii toon, so a artii, kulle fof nganndan a nyaamii kodde, walla a yettiima ɗo ɗe ngoni. » Fowru wii : « Holto kodde ngoni ? » Rawaandu wii : « So a naatii e galle, njahataa ko nder suudu, kooynoɗaa dow, ma a yii ɗaggal – walla kaggu – ma a yii koron ɗiɗon : ngel ina waɗi kosam, ngela ina waɗi kodde ; ma a yii heen nyeɗdude : njowtaa korel kosam ngel, e korel kodde ngel, e nyeɗdude ndee ; ƴeɓtaa kosam ɗam, mbaylaa e kodde hee, nirkiraa nyeɗdude ndee haa ɗaata, tan njaraa haa kaaraa. Ɗuum woni kodde. » Tan fowru acci haa futuro juulaa, yehi wuro. Fowru ari naati galle, fa’i nder suudu, yettii, yii ɗaggal, ndu hooynii ɗaggal ngal. Ndeke joom kodde ɗee ina nder suudu : o yii fowru nduu. O ƴeɓtii ɓannde… O yii fowru naatii suudu. Fowru tinaani. Fowru ƴeeŋii ina yowta koron kon, tan korel kosam ngel rufi e hoore fowru ! Joom kodde ɗee addi ɓannde fiyi kine fowru pat ! Tan hinere fowru fusi, ƴiiƴam werlii, nyiiƴe ɗee keli, tan cosorɗi ƴiiƴam mberlii, tan fowru dogi faati to bojel, hoore mum ina moddi kosam, hunuko mum ina silsilta ƴiiƴam ! Fowru yettii bojel. Bojel ndaari fowru, hoore ndee ina moddi kosam, hinere ndee ina feesii, ƴiiƴam ina siimta. Bojel wii : « Heehee ! Kaawu fowru, hay so a yaraani kodde dey, a yettiima ɗo kodde ngoni ɗoo ! »

[/av_one_full]

FOWRU E MBEEWA

 

[av_one_full first]

– Wonnoo ɗoo ko fowru e mbeewa.

Subaka law, mbeewa ina iwra funnaange, fowru ina iwra hiirnaange. Ɓe kawri e nder guumi cukkuki. Mbeewa tinaani, fowru tinaani, haa gite maɓɓe kawri.

Mbeewa wii : « Hii, subaka am bonii hannde ! » Fowru ndaari mbeewa. Mbeewa ndaari fowru. Fowru wii : « Aaha, hannde kay subaka maa bonii ! » Fowru wii : « So a haalii goongaaji nay, tan mi accete, mi waasa warde ma. » Mbeewa wii : « Nyaamam tan, ɗum woni e maa. » Fowru wii : « So a haalanii kam goongaaji nay, mi nyaamataa ma. »

Mbeewa wii : « Sinno Alla anndinii kam aɗa rewa e ngol laawol, mi rewataa heen. » Fowru wii : « Aaha go’o, a haalii goonga. »

Ba wii : « Ɗiɗaɓel ngel, so mi yehii wuro mi wi’ii yimɓe ɓee, mi hawrii e fowru accii kam, ɓe mbi’oyan ko fenaande, ngati a alaa nguun ndimaagu. » Fowru wii : « Ɗiɗi, a haalii goonga. »

Mbeewa wii : « Tataɓel ngel, sinno joomam anndiino so mi oorii hannde miɗa hawra e maa, ko e ɓoggol nyallanmi. » Fowru wii : « Tati, a haalii goonga. »

Mbeewa wii : « Nayaɓel ngel, so a yi’ii haala men kaa juutii tan ko aɗa haari. » Fowru wii : « Nay, a haalii goonga. Jooni-jooni, conngumi ngaari, nyaammi haa ngoppumi teewu. Yah, mi accii ma. »

[/av_one_full]

FOWRU E FAYANNDE TEEWU E MBAROODI ƁESNDI

 

[av_one_full first]

– Wonnoo ɗoo ko fowru.

Handu yaha ha ndu tawi fayannde teewu ene jooɗii. Ndu huufi fayannde ndee. Ndu hooynii dow, ndu yii naange. Ndu wii naange ngee : « A nyaamataa heen dey. » Ndu wii : « Nyaamanmi fayannde teewu ndee, ko to a yi’ataa kam. »

Ndu roondii fayannde ndee. Ndu ari e lekki cukkuki. Ndu hooynii dow, ndu yii sereendu naange. Ndu wii : « Ɗoo, hange yi’a mi… Ma mi yah ɗo a yi’ataa kam. »

Ndu ɓenni, ha ndu ari e guumi cukkuki. Ndu rootii fayannde ndee. Ndu hooynii dow, ndu yi’aani naange. Ndu wii : « Ɗoo dey, nge yi’ataa kam… Aɗa fut­tini gital maa tan, ɗo njaami fof, ndewaa e am ! Ko a tenkoowo no feewi. A nyaamataa heen dey ! »

Ndeke mbaroodi ɓesndi ene nder guumi hee. Yontere, yaltaani, nyaamaani. Ene fadi haa ɓikkon mum ngutta, yalta raddoya. Ndu hippiti fayannde ndee tan, haa gite mayru e gite mayri mbaɗdi renku ! Ndu wii : « Yumpaany Mbaroodi, miin kay, mi nanno a ɓesnii, ngaddan-maa-mi fayannde teewu. » Mbaroodi wii : « Joƴƴin ɗoon, yah. A jaaraama ! »

Tan ɓoosaaji mbaroodi njiimi e fayannde ene nyaama kette teewu, ene pijira. Fowru darii ene morsindoo, suusaa haalde, suusaa haɗde. Mbaroodi wii : « Fowru, ko padɗaa ? » Fowru wii : « Hay batte, Yumpaany Mbaroodi, mi yehii. »
Fowru ene yaha, ene saɓɓitoo.

[/av_one_full]

FOWRU E BOJEL E MBAROODI

 

[av_one_full first]

– Wonnoo ɗoo ko fowru e bojel e mbaroodi.

Ɓe mbii : « Ngaree njehen raddo. » Ɓe njehi, ɓe mbari lella e kooba e wil­wilnde. Ɓe mbii : « Peccen. » Fowru wii : « Kaawu Mbaroodi, moni e men fof, ko hokkaa hoto yaw. » Mbaroodi wii : « Kala jawɗo, ko mi baroowo ɗum ! »

Ndu sastii wilwilnde ndee, handu jogori rokkude bojel. Tan bojel wii : « Tappi ! Hee Kaawu Mbaroodi, Kaawu Fowru ƴeɓtii geɗal mum ! » Ngel wii : « Kaawu Mbaroodi, naw kooba baa, miin mi nawa lella baa. »

Bojel woni e juɗde lella mum. Mbaroodi woni e juɗde kooba mum. Haɓe mbaɗa sunununuu !… sanananaa !… Fowru woni e ɓiinyde, e ŋormaade. Bojel wii : « Hii jam, Kaawu Fowru, aan kam a yaw ne ? »

Fowru heɓɓitii wii : « Hii, ko yawi e ɗum ɓiɗɗum soolde, ko alaa teewu, alaa ƴiiƴam ? »

[/av_one_full]