attente 17

 

KURA YANGU / MY VOTE

[av_one_full first]

Yeah, Yeah,
we’re talking HipHop here, We’re talking HipHop here,
tunazungumzia HipHop, we are talking about HipHop,
kama muziki na maisha [1], as music and as life,
siasa ndani, Dokta Levy. politics within, Dr. Levy.
   
Kura yangu toka mikononi mwangu, My vote from my hands,
napiga kumchagua kiongozi wangu, I cast it to choose my leader
atakayeiongoza nchi yangu who will lead my country
niliyopewa na Mungu. which was given to me by God.
Ni kweli It’s true.
Isiwe kura ya kula [2] It shouldn’t be a “vote of eating”,
nikapata hasara which would result in detriment,
kwa kumchagua kiongozi aliyekosa busara. because of choosing an unwise leader.
Noma! A shame!
Tusiwe na mawazo fukara, Let’s not have destitute thoughts,
tukageuza biashara zoezi la upigaji kura. and subsequently turn the voting exercise into business.
Tusichague mradi chama tuangalie ubora wa sera. Let’s not choose just a party, but assess their policies’ quality.
   
Eh mungu! Eh, God!
Kura yangu, waondolee adhabu bibi na babu My vote should remove the burden from grandmother and grandfather
ya kutembea maili nyingi of walking many miles
kwenda kufuata matibabu, noma! To seek medical treatment, a shame!
Nikashindwa kumlaumu kata, waziri na katibu, I can’t blame the ward, minister and secretary,
kaka zangu ngoja nisiendelee kuwasulubu. my brothers, don’t let me continue to aggrieve you.
Uh! Oh!
Ninapokwenda hospitali manesi wawe na adabu. When I go to the hospital the nurses should behave properly.
   
Kura yangu iwapunguzie machungu moyoni My vote should alleviate the bitterness in the hearts
ndugu zangu kufukuzwa machimboni. of my brothers who were driven from the mines.
Salamu mpaka Mbuguni! [3] Greetings to Mbuguni!
Noma! A shame!
   
Mzawa kuondolewa mgeni anapokelewa. The national is being removed, and the stranger welcomed.
Miaka mitano mwanzoni ushuru kodi anafutiwa. For the first five years he needn’t pay taxes or customs.
Nisingependa mambo haya tuendelee kutendewa. I would not like these things to continue happening to us.
Kwa yeyote mwenye akili ninachosema anakielewa. Everybody with a brain understands what I’m saying.
Eheee. Eheee.
   
Wanamuziki hatufiki tunakosa haki miliki.. We musicians don’t succeed ‘cause we lack copy right.
Wabunge wetu watarajiwa kasemeni vikaoni. Our MPs, you are expected to speak out in the meetings.
Kasemeni! Speak out!
Naamini hata nyie hampendi tushinde vijiweni. [4] I’m sure that even you don’t like us to spend our time at the jobless youth’s meeting places.
Acheni fikra potofu kwamba haki iko mbinguni Forget the wrong thought that our right is in heaven.
   
Kiitikio: Chorus:
Kura yangu! My vote!
Nawauliza viongozi waliyesimama, I ask the leaders who stand for election,
ni yupi kati ya wale waliobeba dhamana who among those who gave an election pledge
aweze kutuongoza sisi kwa amani? will be able to lead us peacefully?
Maisha bora mijini na vijijini, A better life in the towns and villages,
hakika sasa jibu ninalo kichwani: sure, now I have the answer in my head:
Kura yangu! my vote!
Hakika sasa jibu ninalo kichwani: Sure, now I have the answer in my head:
Kura yangu! my vote!
Hakika sasa jibu ninalo kichwani: Sure, now I have the answer in my head:
Kura yangu! my vote!
   
Bado ninaendelea kusema. I’m still speaking.
Soko huria bado tatizo kwa wakulima. The free market still poses a problem to peasants.
Tuombe tuwe salama. Let’s pray to live in safety.
Yeee! Yeee!
Tunajivunia amani viongozi ndivyo wanavyosema. We are proud of peace, that’s what our leaders say.
Uchaguzi unapokaribia wanarudi majimboni When the election comes near, they go back to their constituencies,
kwenda kujipatia kura kwa blaablaa za mdomoni. to gather votes by blaablaa from their lips.
Noma! A shame!
Na vijisenti kidogo mfukoni kuwarubuni, And small money in their pockets to lure them [the voters],
waweze kuchaguliwa warudi tena bungeni, that they might be elected and go back into parliament
kwenda kupiga soga na kuingiza mamilioni. to chat and pouch millions.
Oooh! Oooh!
Maisha ni duni, pesa inashuka thamani Life is low, money loses its value,
tokea sitini, sabini, themanini mpaka tisini, from the sixties, seventies, eighties till the nineties,
na sasa ni elfu mbili na bado tu yupo tu wizarani. and now it’s two thousand and he is still in the ministry.
Wizarani! In the ministry!
Anapata shinikizo na mwongozo. He gets pressure and guidelines.
Tukapate kiongozi mwenye uwezo kifikra na kimawazo. May we get a leader with intellectual abilities.
   
Mungu ndiye mweza tunamtanguliza. God who is the Almighty, we let him lead the way.
Tangulia! Lead the way!
Tujaliwe tupate kiongozi bora wa kutuongoza. May we get a good leader to lead us the way.
Nawaza kile nasema, nasema kile nawaza. I think this, I say that, I say this, I think that.
Ndiyo hivyo! That’s how it is!
Tunataka utawala bora katika kila idara, We want a better administration in every department,
mahakama, wizara, kwenye mashirika mpaka jela. courts, ministries, in the companies up to the prison.
Jela! The prison!.
Mabadiliko ni ya lazima. Changes are necessary.
Oh! Oh!
Tusikubali kila kitu wanachosema We should not accept everything they say.
Ahaa! Ahaa!
Mahospitali na mashule ya binafsi ndiyo Private hospitals and schools have been started.
yamechukua nafasi,  
Na sasa sitakubali kura yangu kuipoteza. And now I will not agree to gamble away my vote
Noma!!! A shame!
Imetosha nilivyojieleza kwa heri nimemaliza I have now expressed myself sufficiently, good bye, I have
  finished.
Ni kama bado hujamaliza! It is as if you had not finished!
Naisha I end here!
   
Chorus, aha! Chorus, ahaa!
Kiitikio: Chorus:
Nawauliza viongozi waliyesimama, I ask the leaders who stand for election,
ni yupi kati ya wale wajumbe wa dhamana who among those who gave the election pledge
aweze kutuongoza sisi kwa amani .

will be able to lead us peacefully.

Maisha bora mijini na vijijini, A better life in the towns and villages.
Hakika sasa jibu ninalo kichwani Sure, now I have the answer in my head,
kura yangu! my vote!
Hakika sasa jibu ninalo kichwani Sure, now I have the answer in my head,
kura yangu! my vote!
Hakika sasa jibu ninalo kichwani Sure, now I have the answer in my head,
kura yangu! my vote!
Hakika sasa jibu ninalo kichwani Sure, now I have the answer in my head,
Kura yangu! My vote!
   
Wataka kura ndiyo wakati siyo – no! You want a “yes” vote while it is “no” – no!
Sikupi ndiyo wakati itikadi zako siyo, I don’t give you “yes” when your commitment is “no”,
na sera zako siyo and your policies are “no”,
yaani kila kitu siyo! in fact, everything is “no”!
Wanasiasa wahuni ni lazima tuwafaini. The corrupt politicians, we have to punish them.
Hata kama mimi ni mwananchi masikini Even if I‘m a poor citizen,
kura yangu ina thamani my vote has a value.
Sasa nishaelimika. Now I have already understood.
Sasa siyo kama zamani This time it’s not like in the past,
sasa sitauza kura kwa pilau [5] kwenye sahani. this time I will not sell my vote for a dish of pilau.
Kha! Kha!
Mtanzania mwenye nia kura yangu ina thamani [I’m] a Tanzanian with a will, my vote has a value.
Nikikupa nataka elimu bora mashuleni If I give it to you, I want good quality education in the schools.
Halafu nataka dawa hospitalini Then I want medicine in the hospitals,
pembejeo za kutosha mashambani enough agricultural tools in the rural areas
na msaada kwa vijana wa mijini and support for the urban youth
kupambana na umaskini. to fight poverty.
Halafu sitaki rushwa kabisa serikalini. Then I don’t want any corruption in the government.
Tunaona kila idara rushwa bado inatawala. We see that in every department corruption is still ruling.
Kura yangu simpi tena waziri wa ile wizara I will not again give my vote to that minister
alikuwa mlalahoi mchapakazi mara leo mfanyabiashara, who was an idler, then a worker and now a businessman,
na anavyozidi kuwa tajiri hali yangu inadorora. and while he is getting richer all the time my living conditions get worse.
   
Ah! Ah!
Kura yangu ndiyo silaha nitaitumiaje vema? My vote is a weapon, how can I use it well?
Labda nimchague mtu nisiangalie tena chama. Maybe I should choose a person without regard to the party.
Haya shemeji kazi kwetu kina baba kina mama. Okay, brother-in-law, we have to tackle it, men and women.
Wengi ni wale wale wa kampeni ya tisini na tano, Many of them are the same like in the campaign of 1995,
watasema yale yale mwaka elfu mbili na tano. they will still say the same in 2005.
HipHop, HipHop,
HipHop! HipHop!
Yeah! Yeah!
   
Kiitikio: Chorus:
Nawauliza viongozi waliyesimama, I ask the leaders who stand for election,
ni yupi kati ya wale wajumbe wa dhamana who among those who gave the election pledge
aweze kutuongoza sisi kwa amani. .

will be able to lead us peacefully.

Maisha bora mijini na vijijini. A better life in the towns and villages.
Hakika sasa jibu ninalo kichwani Sure, now I have the answer in my head,
kura yangu! my vote!
Hakika sasa jibu ninalo kichwani Sure, now I have the answer in my head,
kura yangu! my vote!
Hakika sasa jibu ninalo kichwani Sure, now I have the answer in my head,
kura yangu! my vote!
Hakika sasa jibu ninalo kichwani Sure, now I have the answer in my head,
kura yangu! my vote!

[1] Muziki na Maisha is the title of an album released by Mr. II (one of Sugu’s former names) in 2001.

[2] Kura ya kula (‘a vote of eating’) is a rhyming word-play connecting kura (‘vote’) and kula (‘eat’). This saying alludes to the fact that votes are “sold” for small gifts like food, money, and the like.

[3] The name of a Tanzanite mining area south of Arusha.

[4] Kijiwe (literally ‘little stone’) is a used in colloquial speech to denote the usual meeting place of groups of youth, mainly those who have no job (Reuster-Jahn & Kießling 2006: 131).

[5] [5] Pilau is a dish made from rice, meat, potatoes and spices.

[/av_one_full]

LILLEL (VERSION COURTE)

[su_video url=”http://ellaf.huma-num.fr/ellaf/videos/lillel2.mp4″ autoplay=”no”]

[av_one_full first]

– Lutti nayaɓol na ? – Il en reste un quatrième ? [La conteuse demande si elle doit ajouter un autre conte]
– Ooho ! – Oui ! [répond Hadidja]
[Rires de la conteuse] [Rires de la conteuse]
Madam oo ! – Madame !
– Ɗaldugo men bee haalaaji. – [Dans l’auditoire :] Nous laisser avec les paroles…
– Taa suddu nga kam! – Ne le couvre pas ! [H. demande à la conteuse de ne pas couvrir le micro avec son pagne]
Maɓɓita nga na ? – Je dois le découvrir ?
– Ooho ! Ooho ! Haa en nanra ! – Oui, oui ! Pour que nous entendions avec !
Yoo ! Mi faami ! – Bon ! J’ai compris !
– En taalan Lillel kadi ? – Nous allons donc conter Lillel ? [demande Hadidja]
Mhm ! Bajjel ! – Oui ! Bajjel[1] !
– Eehe ! – Oui !
Kanngel ngeel kadi, C’est donc lui [le conte de Lillel Bajjel] [que nous allons conter].
min keɓ-, mi heɓtaay haala maajum, Nous n’av-, je ne me souviens plus de cette histoire [que j’avais prévue].
mbiimi ndikka o waɗa ngol kanngol ngool kadi caka maaji. J’ai dit qu’il vaut mieux qu’on mette celui-ci parmi eux [i.e. dans la liste des contes prévus].
Ooho ! – Oui !
Lillel oo, Cette Lillel,
Mhm ! Mhm !
baaba maagel, laamɗo, son père est roi.
dilli jahaangal, Il est parti en voyage
wii yaadikko yoo : et a dit à sa marâtre [à la marâtre de Lillel] :
« Lillel am oo, taata o wurtoo. « – Ma chère Lillel, qu’elle ne sorte pas !
– Yoo, wooɗi, o wurtataako. » – Bon, bien ! Elle ne sortira pas. »
Laamɗo dilli ni, Dès que le roi est parti,
kanko kam o hooƴi faandu o loowi kosam, elle, elle a pris une gourde et a versé du lait dedans,
o wii Lillel : « War nyaaƴ ! » et elle a dit : « Lillel, viens baratter ! »
Jooɗi, ɗon nyaaƴa ni, Elle s’asseoit, et dès qu’elle se met à baratter,
kosam fuŋi dow mum. le lait l’éclabousse.
– Nganyaandi ! – La méchanceté ! [exclamation dans l’auditoire]
O wii Lillel : Elle dit à Lillel :
« Umma dillu haa weendu Hursuuru ! » « – Lève-toi et va [te laver] à la mare de Hursuuru ! »
Weendu boo haa caka laddeeji toon, kuujeeji fuu ngoni ; Cette mare se touve en pleine brousse, tous les animaux sauvages s’y trouvent ;
ko nyaamata fuu. tout ce qui dévore.
Jam, Lillel tokki laawol. Puis, Lillel a pris la route.
– Waay Alla am ! – Oh mon Dieu ! [exclamation dans l’au­ditoire]
Ɓe potti e Lillel. Lillel a rencontré des gens.
[chant] – Lillel, toy njaataa ? [chant] – Lillel, où vas-tu ?
Lillel Bajjel, toy njaataa ? Lillel Bajjel, où vas-tu ?
– Hursuuru njahanmi ! – C’est à Hursuuru[2] que je vais !
Hursuuru njahanmi ! C’est à Hursuuru que je vais !
Hursuuru ndu koole ! Le Hursuuru des Mitragyna inermis[3] !
Kosam fiiti, dawdamaari ! Le lait a fait des éclaboussures, dawda­maari !
Hursuuru njahanmi ! C’est à Hursuuru que je vais !
« – Lillel am lora yaa huucu ! » « – Ma chère Lillel, fais demi-tour, rentre à la maison ! »
Mhm ! Mhm !
Lillel saali, oo boo yaali : Lillel est passée, une autre personne aussi est passée par là :
[chant] – Lillel, toy njaataa ? [chant] – Lillel, où vas-tu ?
Lillel Bajjel, toy njaataa ? Lillel Bajjel où vas-tu ?
– Hursuuru njahanmi ! – C’est à Hursuuru que je vais !
Hursuuru njahanmi ! C’est à Hursuuru que je vais !
Hursuuru ndu koole ! Le Hursuuru des Mitragyna inermis !
Kosam fiiti, dawdamaari ! Le lait a fait des éclaboussures, dawdamaari !
Hursuuru, njahanmi ! C’est à Hursuuru que je vais !
« – Lillel am lora yaa huucu ! » « – Ma chère Lillel, fais demi-tour et rentre à la maison ! »
Fotti e oo boo : Elle a rencontré quelqu’un d’autre.
[chant] – Lillel, toy njaataa ? [chant] – Lillel, où vas-tu ?
Lillel Bajjel, toy njaataa ? Lillel Bajjel, où vas-tu ?
– Hursuuru njahanmi ! – C’est à Hursuuru que je vais !
Hursuuru njahanmi ! C’est à Hursuuru que je vais !
Hursuuru ndu koole ! Le Hursuuru des Mitragyna inermis !
Kosam fiiti, dawdamaari ! Le lait a fait des éclaboussures, dawda­maari !
Hursuuru njahanmi ! C’est à Hursuuru que je vais !
« – Lillel am lora yaa huucu ! » « – Ma chère Lillel, fais demi-tour et rentre à la maison ! »
[chant] – Lillel, toy njaataa ? [chant] – Lillel, où vas-tu ?
Lillel Bajjel, toy njaataa ? Lillel Bajjel où vas-tu ?
– Hursuuru njahanmi ! C’est à Hursuuru que je vais !
Hursuuru njahanmi ! C’est à Hursuuru que je vais !
Hursuuru ndu koole ! Le Hursuuru des Mitragyna inermis !
Kosam fiiti, dawdamaari ! Le lait a fait des éclaboussures, dawdamaari !
Hursuuru, njahanmi ! C’est à Hursuuru que je vais !
« – Lillel am lora yaa huucu ! » « – Ma chère Lillel, fais demi-tour et rentre à la maison ! »
[chant] – Lillel, toy njaataa ? [chant] – Lillel où vas-tu ?
Lillel Bajjel, toy njaataa ? Lillel Bajjel où vas-tu ?
Hursuuru njahanmi ! C’est à Hursuuru que je vais !
Hursuuru njahanmi ! C’est à Hursuuru que je vais !
Hursuuru ndu koole ! Le Hursuuru des Mitragyna inermis !
Kosam fiiti, dawdamaari ! Le lait a fait des éclaboussures, dawdamaari !
Hursuuru njahanmi ! C’est à Hursuuru que je vais !
Ɗon ni haa Lillel fotti bee fowru. Ainsi jusqu’à ce que Lillel rencontre l’Hyène.
[chant] – Lillel, toy njaataa ? [chant] – Lillel où vas-tu ?
Lillel Bajjel, toy njaataa ? Lillel Bajjel où vas-tu ?
Lillel, toy njaataa ? Lillel où vas-tu ?
Lillel Bajjel, toy njaataa ? Lillel Bajjel où vas-tu ?
O wii : Elle dit :
[chant] – Hursuuru njahanmi ! [chant] – C’est à Hursuuru que je vais !
Hursuuru njahanmi ! C’est à Hursuuru que je vais !
Hursuuru ndu koole ! Le Hursuuru des Mitragyna inermis !
Kosam fiiti, dawdamaari ! Le lait a fait des éclaboussures, dawdamaari.
Hursuuru njahanmi ! C’est à Hursuuru que je vais !
« – Lillel am lora yaa huucu ! » « – Ma chère Lillel, fais demi-tour et rentre à la maison ! »
Kadi boo nga lori zey ! zey ! zey ! Et l’hyène a fait demi-tour [pour croiser Lillel à nouveau], zey, zey zey !
[Rire dans l’auditoire] [Rires dans l’auditoire]
[chant] – Lillel, toy njaataa ? [chant] – Lillel où vas-tu ?
Lillel Bajjel, toy njaataa ? Lillel Bajjel où vas-tu ?
– Hursuuru njahanmi ! – C’est à Hursuuru que je vais !
Hursuuru njahanmi ! C’est à Hursuuru que je vais !
Hursuuru ndu koole ! Le Hursuuru des Mitragyna inermis.
Kosam fiiti, dawdamaari ! Le lait a fait des éclaboussures, dawdamaari !
Hursuuru njahanmi ! C’est à Hursuuru que je vais !
« – Lillel am lora yaa huucu ! » « – Ma chère Lillel, fais demi-tour et rentre à la maison ! »
Laamɗo’en mbangiti. Le roi et ses gens ont fait leur apparition.
Goɗɗo wii : « Ɗoo, naa ɗum Lillel ? Quelqu’un a dit : « Elle, n’est-ce pas Lillel ?
– Lillel ? » – Lillel ? » [s’étonne le roi].
O wii : « Piirnanee yam mo daande ! » [Le roi] a dit : « Faites-lui-moi sauter le cou ! »
Ɓe piirni varrr ! On le lui a fait sauter, varr !
Ɓe puɗɗiti. Ils ont repris [leur marche].
Nga loroyi : [L’Hyène] a fait demi-tour.
[chant] – Lillel, toy njaataa ? [chant] – Lillel où vas-tu ?
Lillel Bajjel, toy njaataa ? Lillel Bajjel où vas-tu ?
Lillel, toy njaataa ? Lillel où vas-tu ?
Lillel Bajjel, toy njaataa ? Lillel Bajjel où vas-tu ?
– Hursuuru njahanmi ! – C’est à Hursuuru que je vais !
Hursuuru ndu koole ! Le Hursuuru des Mitragyna inermis !
Kosam fiiti, dawdamaari ! La lait a fait des éclaboussures, dawdamaari !
Hursuuru, njahanmi ! C’est à Hursuuru que je vais !
« – Lillel am lora yaa huucu ! » « – Ma chère Lillel, fais demi-tour et rentre à la maison ! »
Kadi boo, oo boo wii Lillel ɗon wara. Un autre [membre de la suite du roi] dit que Lillel est en train de venir.
Ɓe piirni ɗum daande. On lui a fait sauter le cou.
Ɓe puɗɗiti wargo. Ils on repris [leur marche].
[chant] – Lillel, toy njaataa ? [chant] – Lillel où vas-tu ?
Lillel Bajjel, toy njaataa ? Lillel Bajjel où vas-tu ?
– Hursuuru njahanmi ! – C’est à Hursuuru que je vais !
Hursuuru ndu koole ! Le Hursuuru des Mitragyna inermis !
Kosam fiiti, dawdamaari ! Le lait a fait des éclaboussures, dawdamaari !
Hursuuru njahanmi ! C’est à Hursuuru quu je vais !
« – Lillel am lora yaa huucu ! » « – Ma chère Lillel, fais demi-tour et rentre à la maison ! »
Oo boo wii o ɗon wara. Un autre [membre de la suite du roi] dit qu’elle vient.
Ɓe mbii : « Booɗɗum ! » Ils ont dit : « Très bien ! »
Ɓe mbangiti. Ils sont de nouveau apparus [devant Lillel].
[chant] – Lillel, toy njaataa ? [chant] – Lillel où vas-tu ?
Lillel Bajjel, toy njaataa ? Lillel Bajjel où vas-tu ?
– Hursuuru njahanmi ! – C’est à Hursuuru que je vais !
Hursuuru ndu koole ! Le Hursuuru des Mitragyna inermis !
Kosam fiiti dawdamaari ! Le lait a fait des éclaboussures, dawdamaari !
Hursuuru njahanmi ! C’est à Hursuuru que je vais !
Ɓe mbangiti. Ils ont fait leur apparition à nouveau.
« – Lillel, ko waddu ma ? » « – Lillel pourquoi es-tu venue [ici] ? »
O wii : « Yaadikko am wii sey mi dilla weendu Hursuuru mi yiiwoo. » Elle dit : « Ma marâtre m’a dit d’aller me laver à la mare de Hursuuru. »
Ɓe kooci mo ɓe koori saare. Ils l’ont prise et l’ont ramenée à la maison.
Laamɗo warti, yottiti saare : Le roi est revenu et a regagné sa maison.
« – Ee toy Lillel am kam ? « – Et où est ma chère Lillel ? [demande-t-il à son épouse].
– Kayya ! Laamɗo am, munyaa mi defane nyaamaa ni. » – Voyons, mon roi ! Attends d’abord que je te prépare à manger ! » [dit la femme du roi].
O defi, laamɗo nyaami. Elle a fait la cuisine et le roi a mangé.
« – Ee toy Lillel am kam ? « – Et où est ma chère Lillel ?
– Kayya ! Laamɗo am, caanindiren lee ! » – Voyons, mon roi ! Échangeons des salutations entre nous ! »
Ɓe caanindiri. Ils ont échangé des salutations.
« – Ee toy Lillel am ? « – Et où est ma chère Lillel ?
– Kayya ! Laamɗo am, waala lee, ciiwtooɗaa ! » – Voyons, mon roi ! Couche-toi et repose-toi ! »
O waali, o siiwti. Il s’est couché et s’est reposé.
« – Lillel maa oo, o semtataa. « – Ta Lillel, elle n’a pas de pudeur !
Iga keenya o wurti. Depuis hier elle est sortie.
Miin, mi anndaa toy o dilli. » Moi, je ne sais pas où elle est allée. »
[Rire] [Rires dans l’auditoire]
(Fewre ɓaleere kurum !) (Gros mensonge !) [s’exclame quelqu’un]
[Rire] [Rires]
« – O semtataa, o dilluɗo. « – Elle n’a pas de pudeur, elle est partie !
Miin, mi anndaa e o waɗata fuu. Moi, je ne sais pas là où elle va !
Ko ndilluɗaa, o nanantaa yam. » Depuis que tu es parti, elle ne m’obéit pas ! »
Laamɗo wii : « Booɗɗum ». Le roi a dit : « Très bien ! »
Jam, Puis,
(Ooho ! Yaadikko wooɗaay haa toy fuu !) (Oui ! Les marâtres sont toujours méchantes !) [exclamation dans l’auditoire].
ɓe ndokki Lillel duweeje. ils ont donné à Lillel des aiguilles à cheveux.
Yaadikko wari turi dow mum. La marâtre est venue se pencher sur elle.
Lillel, ɓe loowi ɗum nder buuhuure. Lillel, on l’a fourrée dans un sac.
Lillel wurwiti gite maako fuu. Lillel lui [marâtre] a crevé les yeux.
(Haala timmi !) (L’affaire est terminée !) [exclamation dansl’auditoire]
[Rire] [Rires]
O do’’i, o maayi. Elle est tombée morte !
Ɓe ɓoli mo, ɓe ngaddi laral ɓe ɓili e dammugal. On l’a dépouillée de sa peau et l’on a accroché [cette] peau à la porte.
Lillel yaala faɗɗa, yaalta faɗɗa ! Lillel passe et tape dessus, passe et retape dessus.
Naasta suudu ! Elle entre dans la maison !
Takkaande bojel ! [Marmite] hermétiquement scellée du Lièvre !
Takkitaande bojel ! [Marmite] descellée du Lièvre !

[1].     Précédemment, la conteuse avait établi avec Hadidja une liste de contes qu’elle allait nous interpréter. Dans cette liste, il y avait un certain conte dont la conteuse ne se souvient plus sur le moment. Elle propose donc de le remplacer par « Lillel Bajjel ». Bajjel : « enfant unique ».

[2].     Hursuuru : « la mare de Hoursou ».

[3].     Arbre buissonnant de la famille des Rubiacées, qui pousse dans les bas-fonds ou au bord des mares. Utilisé en pharmacopée.

[/av_one_full]

NYIIWA BEE BOJEL BEE NGABBU / L’ÉLÉPHANT, LE LIÈVRE ET L’HIPOPOTAME

[su_video url=”http://ellaf.huma-num.fr/ellaf/videos/lelephant_le_lievre-et-lhippopotame.mp4″ autoplay=”no”]

[av_one_full first]

Nyiiwa bee bojel bee ngabbu. L’Éléphant, le Lièvre et l’Hippopotame.
[– On ɗon taala taali kadi boo na ?] [– Vous contez encore vos contes[1] ?]
– Ooho ! – Oui !
Bee ngabbu. Et l’Hippopotame.
Mhm ! Mhm !
Jonta kam, bojel ɗon yiiloo, ɗon yiiloo, ɗon yiiloo, Alors, le Lièvre se promenait, il se promenait, il se promenait,
Mhm ! Mhm !
yehi fotti bee nyiiwa. et il était allé rencontrer l’Éléphant.
Yehi fotti bee nyiiwa goo, Après avoir été rencontrer l’Éléphant,
Mhm ! Mhm !
bojel wi’ata nyiiwa yoo : le Lièvre dit à l’Éléphant :
« Hm ! Nyiiwa, jonta, nyiiwa, « Hm ! Éléphant, maintenant, Éléphant,
Mhm ! Mhm !
mi wadda ɓoggol nii, j’apporte une corde,
Mhm ! Mhm !
njogooɗaa ɓoggol. tu tiens la corde.
Miin boo mi yaha haa daayiiɗum, mi jogoo ɓoggol. Moi, je m’éloigne, je tiens la corde.
Pooɗpooɗtindiren haa ndaaren moy ɓurata semmbe na. » Tirons mutuellement pour voir qui est le plus fort. »
Mhm ! Mhm !
Nyiiwa wi’ata : « Hm ! Hey bojel ! Hey bojel ! L’Éléphant dit : « Hm ! Eh ! Lièvre ! Eh ! Lièvre !
Aan oo ni mbi’aa yoo pooɗpooɗtindiren haa ndaara moy ɓurata semmbe C’est toi qui me dis que nous tirions chacun de notre côté pour voir qui est le plus fort ?
Sinaa haa carga yam ? » N’est-ce pas pour m’embêter ? »
Mhm ! Mhm !
O wii : « Aan kam, poonden ma haa ndaaren. Il dit : « Toi, essayons donc pour voir !
A anndi moy ɓurata semmbe na ? » Tu sais qui est le plus fort ? »
Mhm ! Mhm ! Mhm ! Mhm !
Nyiiwa wii : « Wooɗi. » L’Éléphant dit : « Bon ! »
Bojel hokki nyiiwa ɓoggol. Le Lièvre donna la corde à l’Éléphant.
Mhm ! Mhm !
Nyiiwa jogake. L’Éléphant la prit.
Bojel dilli, ɗon dura, ɗon dura, ɗon dura, Le Lièvre partit, il pâture, il pâture, il pâture,
yehi tawoyi ngabbu. et va trouver l’Hippopotame.
Ngabbu boo, kanyum mari maayo, ɗon nder maayo tum. L’Hippopotame, c’est lui le maître du fleuve, il est toujours dans le fleuve.
Mhm ! Mhm !
Nyiiwa, kanyum mari ladde, ɗon nder ladde tum. L’Éléphant, c’est lui le maître de la brousse, il est toujours en brousse.
Mhm ! Mhm !
Suy, Puis,
[Miin kam, mi dilli, Adda !] [Moi, je m’en vais, Adda[2] !]
Ngabbu wi’ata, L’Éléphant dit[3],
Bojel wi’ata ngabbu yoo : le Lièvre dit à l’Hippopotame :
« Ngabbu, jonta, ngabbu, « Hippopotame, maintenant, Hippopotame,
jonta en poondoo lee semmbe men, ndaaren. maintenant mesurons nos forces, pour voir.
Mi hokke ɓoggol njogooɗaa, Je te donne la corde à tenir,
Mhm ! Mhm !
miin doo[4], mi jogoo ɓoggol. moi aussi, je tiens la corde.
En ɗon pooɗpooɗtindira haa ndaaren moy ɓurata semmbe. » Tirons chacun de notre côté pour voir qui est le plus fort. »
Mhm ! Mhm ! Mhm ! Mhm !
Ngabbu wii: « Hey bojel ! L’Hippopotame dit : « Eh ! Lièvre !
Aan oo nii jonta pooɗpooɗtindiren haa haa ndaaren moy ɓurata semmbe ? C’est toi maintenant [qui dis] que nous tirions chacun de notre côté pour voir qui est le plus fort ?
Sinaa haa mbi’aa, haa cargaa yam, bojel. » N’est-ce pas pour dire, pour m’embêter, Lièvre. »
O wii : « Aan kam, a anndi no semmbe am foti na, joga lee ! » Il dit : « Toi, tu connais ma force, tiens ça ! »
Mhm ! Mhm ! Mhm ! Mhm !
Ngabbu wii : « Yoo, wooɗi ! » L’Hippopotame dit : « Bon, d’accord ! »
Mhm ! Mhm !
Ngabbu goo jogake ɓoggol. L’Hippopotame a tenu la corde.
Bojel dilli naasti ladde ɗon dura. Le Lièvre est parti en brousse et il pâture.
Nyiiwa fooɗa, ngabbu fooɗa. L’Éléphant tire, l’Hippopotame tire.
Daga fajiri, Depuis le matin,
Mhm ! Mhm !
nyiiwa fooɗa haa ɗum laaha, ɗum somsomtindira. l’Éléphant tire tant et si bien que [tous les deux] halètent, ils sont fatigués tous les deux.
Ngabbu wi’a yoo : « Kaay ! Ayyee ! Bojel ni, L’Hippopotame dit : « Kaay ! Ayyee ! Le lièvre !
Mhm ! Mhm !
daga fajiri haa asiri mi waawataa fooɗgo bojel. Depuis le matin jusqu’au soir, je n’arrive pas à tirer un lièvre ?
Mhm ! Mhm !
Kaayeefi kam waɗi. » C’est vraiment qqch d’incroyable ! »
Mhm ! Mhm !
Nyiiwa boo fooɗa, fooɗa, soma, daroo wi’a yoo : L’Éléphant, également, tire, tire, se fatigue, s’arrête et dit :
« Ayyee ! Bojel ni, miin nyiiwa, Ayyee ! Le Lièvre ! Moi, Éléphant,
mi waawataa fooɗgo bojel mi wartira haa yeeso am daga fajiri haa asiri. je n’arrive pas à tirer un lièvre pour l’amener devant moi, depuis le matin jusqu’au soir ?
Mhm ! Mhm !
Ammaa, bojel, asee, jonta, bojel bee semmbe bannii. » Mais, le Lièvre, ah ! maintenant, le Lièvre est fort comme ça ? »
Bojel fooɗa, ngabbu fooɗa. Le Lièvre[5] tire, l’Hippopotame tire.
Bojel fooɗa, ngabbu fooɗa haa asiri, naange ɗon muta. Le Lièvre tire, l’Hippopotame tire jusqu’au soir, le soleil se couche.
Mhm ! Mhm !
Suy, nyiiwa ɗon tagga ɓoggol. Puis l’Éléphant enroule la corde.
Mhm ! Mhm !
Ngabbu ɗon tagga ɓoggol. L’Hippopotame enroule la corde.
Mhm ! Mhm !
Haa ɓe ngari ɓe potti kakara kap ! Jusqu’à ce qu’ils se rejoignent nez à nez !
« – Hii ! Nyiiwa ! « –Hii ! Éléphant !
– Hii ! Ngabbu ! – Hii ! Hippopotame !
Noy ngabbu? – Que se passe-t-il, Hippopotame ?
Hii ! Miin na ndaa ko bojel wii yam. Hii ! Moi, voici ce que m’a dit le Lièvre.
Mhm ! Mhm !
Bojel wii : “Mi foo-, mi jogoo, kanyum haa fooɗa, Le Lièvre a dit : « Je ti-, je tiens, pour que lui il tire,
miin boo, mi fooɗa, min ndaara semmbe”. et moi, que je tire, que nous comparions nos forces. »
Hii ! Miin doo, na bojel wii yam ka. – Hii ! Moi aussi, le Lièvre m’a dit ça.
Mhm ! Mhm ! Mhm ! Mhm !
Laa ilaaha illalla ! Laa ilaaha illalla[6] !
Hey bojel ! Hey nyiiwa ! » Hey, le Lièvre ! Hey Éléphant ! »
Booɗɗum ! Bon !
Nyiiwa wii yoo : « Naa non ngaɗten ngab-, ngabbu. L’Éléphant dit : « Ce n’est pas comme ça qu’on doit faire, Hip-, Hippopotame.
Mhm ! Mhm !
Miin, min mari ladde. Moi, je suis le maître de la brousse.
Mhm ! Mhm !
To mi yii bojel ɗon dura haa ladde ɗoo pat, mi wara ɗum. Dès que je verrai le Lièvre pâturer dans la brousse, je le tuerai.
Aan boo, aan mari ndiyam. Toi, c’est toi qui es le maître de l’eau.
Taa bojel yaha yara. Il ne faut pas que le Lièvre aille boire.
To wari haa yara fuu, war ɗum. » Dès qu’il vient boire, tue-le ! »
Mhm ! Mhm !
Yoo, wooɗi ! Asee, bojel ɗon falii sera nana. Bon, bien ! Ah ! Le lièvre est aux aguets, à côté, et il entend.
[Ɓe acca haraka, Adda ! [Il faut qu’ils arrêtent de faire du bruit, Adda[7] !
– Mbi’aa Adda faarta ɓe, ɓe acca haraka !] – Dis à Adda de les chasser, qu’ils arrêtent de faire du bruit[8] !]
Mhm ! Mhm !
Suy bojel kam, Puis le Lièvre,
[Adda, o wii yoo paartaa ɓe, ɓe acca haraka.] [Adda, elle a dit que tu les chasses, qu’ils arrêtent de faire du bruit[9].]
Bojel kam doggi suuɗake, Le Lièvre a couru se cacher,
suuɗoo dura, suuɗoo dura, il se cache et pâture, il se cache et pâture,
Mhm ! Mhm !
suuɗoo dura. il se cache et pâture.
Jam, ɓiira, bojel kam, Puis, ɓiira, le Lièvre,
har suuɗotoo dura, ɗoon, yehi tawi saŋalde waati. là où il se cache pour pâturer, là, il a trouvé un porc-épic mort.
Saŋalde boo, huunde jey mari gi’e gi’e ɗoo, Le porc-épic, c’est une bête qui a des piquants,
huunde jey mari gi’e gi’e ɗoo. une bête qui a des piquants partout.
Ɗon nii nii ɗoo, waati. Ils [piquants] sont comme ça comme ça[10], il est mort.
Mhm ! Mhm !
Buubi ɗon tokkii laral man. Il y a des mouches qui sont après la peau.
Ɓiira, bojel itti laral man fahaat ! ɓorni haa ɓanndu muuɗum. Ɓiira, le Lièvre arrache la peau fahaat[11] ! et l’a mise sur lui.
Mhm ! Mhm !
Suy, ɓiira, buubi ɗon tokkii. Puis, ɓiira, les mouches sont après [lui].
Suy bojel goo ɗon yaha, yehi ɗon dura les nyiiwa, Puis le Lièvre s’en va, il s’en va pâturer à côté de l’Éléphant,
Mhm ! Mhm !
hakkiilo, hakkiilo, buubi ɗon tiŋŋinii. tout doucement, tout doucement, il est couvert de mouches.
Mhm ! Mhm !
Nyiiwa laari : « – Saŋalde ? L’Éléphant le voit : « – Porc-épic ?
– Na’aam ! nyiiwa am ! – Oui ! Cher[12] Éléphant !
– E ko waɗma bannii, saŋalde ? – Et qu’est-ce qui t’arrive comme ça, Porc-Épic ?
(Rire) (Rires)
– Naa bojel siiri yam na ? – N’est-ce pas le Lièvre qui m’a jeté un mauvais sort ?
– Hii, jonta bojel siirotoo na, saŋalde ? – Hii, depuis quand le Lièvre jette-t-il des mauvais sorts, Porc-Épic ?
– Ala, ala, ala, bojel na siirotoo haa mbara, saŋalde. – Ha, ha, ha ! Le Lièvre jette bel et bien des sorts au point de tuer, Porc-Épic[13].
– Useni to a yi’ani yam nyiiwa, bojel, – Si tu me vois l’Éléphant, Lièvre[14],
mbi’aa bojel wara dura, ladde nde maako. dis-lui de venir pâturer, la brousse est à lui.
Kanko mari, useni. » C’est lui [qui en est] le propriétaire, je t’en prie. »
Mhm ! Mhm !
Wooɗi, bojel dilli gal ndiyam, Bon ! Le lièvre est allé du côté de l’eau,
ɗon duu-, ɗon haa yara ndiyam, il pâ-, pour boire de l’eau,
wari tawi ngabbu. et il a trouvé l’Hippopotame.
Ngabbu laari huunde, buubi fuu ɗon tokkii, L’Hippopotame voit la bête, suivie d’un essaim de mouches.
ba nga ɓadake waatgo. comme [un animal] qui est près de crever.
– Hii ! ii ! Bojel, e ko waɗ ma bojel ? – Hii ! ii ! Lièvre, et qu’est-ce qu’il t’arrive Lièvre ?
– Hii, naa ! – Hii, n’est-ce pas !
[Saŋalde] [Le Porc-épic[15]]
– Ko waɗ ma saŋalde ? – Qu’est-ce qu’il t’arrive, Porc-Épic[16] ?
– Naa bojel siiri yam na ? – N’est-ce pas le Lièvre qui m’a jeté un mauvais sort ?
Na bojel siiri yam. C’est bel et bien le Lièvre qui m’a jeté un mauvais sort.
– Jonta bojel siirotoo na, saŋalde ? – Depuis quand le Lièvre jette-t-il des mauvais sorts, Porc-Épic ?
– Ala, ala, ala, ko siiri ba bojel. – Ha, ha, ha ! Qu’est-ce qui jette des mauvais sorts sinon le Lièvre !
Bojel na siirotoo haa mbara. C’est le Lièvre qui jette des mauvais sorts jusqu’à tuer.
– To a yi’ani yam bojel, – Si tu me vois le Lièvre [dit l’Hippopotame],
mbi’aa bojel wara duu-, wara yara ndiyam. dis-lui de venir pâ-, de venir boire de l’eau.
Ndiyam ɗam maako. L’eau lui appartient.
Mhm ! Mhm !
Useni to a yi’ani yam bojel… » Je t’en prie, si tu me vois le Lièvre… »
Mhm ! Mhm ! Mhm ! Mhm !
Jam, o wii : « Iyo ! » Puis, il dit : « D’accord ! »
Bojel taari nii yehi ɓorti laral goo, sakkini. Le Lièvre est allé faire un tour, il a retiré la peau et l’a jetée.
Mhm ! Mhm !
Suy wari ɗon dura les nyiiwa. Puis il est venu pâturer près de l’Éléphant.
Daga daayiiɗum, bojel, nyiiwa laari bojel. De loin, le Lièvre[17], l’Éléphant a vu le Lièvre.
« Bojel, war ! « Lièvre, viens !
(Rire) (Rire)
Kadi ngam en ngaɗi haala seɗɗa nii, Alors, c’est parce qu’on a eu une petite dispute,
tikkaa mbi’aa a durataa ladde ? que tu te fâches et que tu dis que tu ne vas pas pâturer en brousse ?
Ladde na nde maaɗa ! La brousse est à toi !
Ngaraa nduraa no ngiɗɗaa. Viens pâturer comme tu veux !
Mhm ! Mhm !
Ngaɗaa ko ngiɗɗaa. Fais comme tu veux !
Ladde nde maaɗa. La brousse est à toi.
Kadi to a duraay haa ladde ndee kam, Si ce n’est pas toi qui pâtures dans cette brousse,
moy duri nde ? qui le fera ?
War, dur no ngiɗɗaa. Viens, pâture comme tu veux !
– Iyo wooɗi, nyiiwa am ! » – Bon, d’accord, cher Éléphant ! »
Kadi boo, ngel dilli haa ngabbu. De nouveau, [le Lièvre] est allé du côté de chez l’Hippopotame.
Ngabbu ƴeewi haa daayiiɗum : L’Hippopotame l’a aperçu de loin :
« Bojel, bojel, war waaye ! « Lièvre, Lièvre, viens, mon ami[18] !
War waaye bojel ! » Viens mon ami Lièvre ! »
Bojel wari. Le Lièvre est venu.
« Kadi ndiyam ɗam maaɗa ni, a warataa njaraa. « Alors que cette eau est à toi, tu ne viens pas boire ?
Mbi’aa yoo ngam en ngaɗi haala seɗɗa, Tu dis que c’est parce que nous avons eu une petite dispute,
mbi’aa yoo a tikki a warataa njaraa ndiyam. tu dis que tu es fâché et que tu ne vas pas venir boire de l’eau ?
Toy ngarataa njaraa ndiyam sinaa haa ɗoo ? Où iras-tu boire de l’eau sinon ici ?
Mhm ! Mhm !
War yar ndiyam maa no ngiɗɗaa. » Viens boire de l’eau comme tu veux. »
Mhm ! Mhm !
Bojel heɓti hoore muuɗum. Le Lièvre s’est sauvé.
Takala mulus ! Takala mulus !
(Rire) (Rires)

[1] Question posée à la conteuse par une femme de passage.

[2] Une femme de l’auditoire prévient la conteuse qu’elle s’en va.

[3] La conteuse se trompe et se reprend immédiatement.

[4] Variante de boo.

[5] La conteuse se trompe. Elle voulait dire « l’Eléphant ».

[6] Littéralement : « il n’y a d’autre dieu que Dieu ! » ; fait partie de la profession de foi islamique. Ici, comme dans le langage courant, c’est simplement une exclamation qui marque la réprobation, la stupéfaction, etc.

[7] La conteuse s’adresse à une femme surnommée « Adda » [grande sœur] et lui demande de faire cesser le bruit qui la dérange.

[8] Comme Adda ne comprend manifestement pas ce qu’on lui demande, la conteuse demande à une petite fille d’aller redire la chose à Adda.

[9] La petite fille s’adresse à Adda.

[10] La conteuse fait un geste pour montrer comment les piquants sont dressés.

[11] Idéophone qui décrit le geste et le bruit d’une peau qu’on arrache sur un animal mort.

[12] Litt. « mon Éléphant » ; comporte une forte nuance d’affectivité.

[13] La conteuse s’est trompée et voulait dire « Eléphant ».

[14] La conteuse voulait dire : « Si tu me vois le Lièvre, Eléphant… »

[15] Un personne de l’auditoire fait comprendre à la conteuse qu’elle s’est trompée et rectifie son erreur.

[16] La conteuse se reprend en corrigeant.

[17] Lapsus de la conteuse, qui se reprend immédiatement.

[18] Appellation familière entre membres d’une même classe d’âge ; en dehors de ce cadre, peut être considéré comme un manque de respect.

[/av_one_full]

WUDAALO-WUDAALO

[av_one_full first]

Wudaalo-Wudaalo ! – Wudaalo-Wudaalo[1] !
(Rires) (Rires)
Yoo ! Ɗoo kam, timmi na ? Bon ! Celui-ci est fini ?
Wudaalo-Wudaalo na ? [Je conte] Wudaalo-Wudaalo ?
Mhm ! Mhm !
Yoo ! Wooɗi ! Huuduure e daande ! Bon ! Bien ! La plaie au cou[2] !
(Yolnde e tiinde !) (L’entrée au front !)
Ɓinngel ngeel, Cet enfant,
Mhm ! Mhm !
ɓii laamɗo, kanko boo… c’est un fils de roi, lui aussi…
Sonndu ɗon. Il y a un oiseau.
O yaali sonndu ɗon nyaama nyaande har wiɗaago ɗoo. En passant, [il trouve] un oiseau qui mange de la bale en grattant le sol.
Mhm ! Mhm !
O wi’i : « Ayyee, sonndu am ! Il dit : « Oh[3] ! mon oiseau !
Ayyee, gawri baaba am mari ndii pat ni, Oh ! Avec tout ce que mon père possède de mil,
ngaraa a ɗon wiɗoo nyaande meere ! tu viens gratter la bale seulement !
Mhm ! Mhm !
Ii ! Fayannde amin woore boo a saftan. » Ii ! Une seule de nos marmites pourrait te suffire. »
Wooɗi, sonndu fiiri var ! Bon, l’oiseau s’envola var[4] !
tokkii mo wi’i mo : « Ndeen kam, ndillen ma ! » le suivit et lui dit : « Alors, allons-y ! »
Mhm ! Mhm !
Ɓe ngari her gawri dubbe unordu maɓɓe. Ils allèrent vers le mil qui se trouvait tout autour de leur mortier.
O waddi sonndu her gawri dubbe unordu. Il amena l’oiseau dans le mil qui se trouvait tout autour du mortier.
Sonndu suppi cap ! cap ! cap ! timmini ! L’oiseau picora cap ! cap ! cap ! et mangea tout !
Mhm ! Mhm !
« Wudaalo, Wudaalo ! [CHANT] « Wudaalo, Wudaalo !
Mo huuduure daande, Lui qui a une plaie au cou,
Mo yolnde tiinde, Qui a une entrée au front,
Mo labbe damarje, Qui a de petites lances,
Semti mi haaraay ! » Il a eu honte que je n’aie pas assez mangé ! »
(Rire) (Rires)
O wi’i : [L’enfant] dit :
« Daada am, nanii na[5], [CHANT] « Ma mère, écoute,
Baaba am, nanii na, Mon père, écoute
Ko colel wi’atammi, Ce que l’oiseau me dit,
Collalel[6] ladde. Le petit oiseau de brousse.
Wudaalo, Wudaalo ! Wudaalo, Wudaalo[7] !
Mo huuduure daande, Lui qui a une plaie au cou,
Mo yolnde tiinde, Qui a une entrée au front,
Mo labbe damarje, Qui a de petites lances,
A semti mi haaraay ! » Il a eu honte que je n’aie pas assez mangé ! »
Mhm ! Mhm !
Ɓe naastini mo, um, hum, fayannde. Ils l’ont mis dans, euh, euh, un récipient en terre.
Mhm ! Mhm !
Suppi pat, timmini, wurtii. Il a tout picoré, il a tout mangé et il est sorti.
(Kaay !) (Kaay !)
Mhm ! Mhm !
(Kuugal na waɗi) (Ça c’est du boulot[8] !)
« Wudaalo, Wudaalo ! [CHANT de l’oiseau] Wudaalo, Wudaalo !
Mo huuduure daande, Lui qui a une plaie au cou,
Mo yolnde tiinde, Qui a une entrée au front,
Mo labbe damarje, Qui a de petites lances,
Semti mi haaraay ! » Il a eu honte que je n’aie pas assez mangé ! »
« Daada am nanii na, [CHANT du garçon] « Ma mère écoute,
Baaba am nanii na, Mon père, écoute,
Ko colel wi’atammi, Ce que me dit l’oiseau,
Collalel ladde. Le petit oiseau de brousse.
Wudaalo, Wudaalo, Wudaalo, Wudaalo !
Mo huuduure daande, Lui qui a une plaie au cou,
Mo yolnde tiinde, Qui a une entrée au front,
Mo labbe damarje, Qui a de petites lances,
A semti mi haaraay ! » Il a eu honte que je n’aie pas assez mangé ! »
Ɓe naastini mo beembal. On le fait entrer dans le grenier.
Mhm ! Mhm !
Sonndu suppi pat, timmini wurtii ! L’oiseau a tout picoré, il a tout mangé et il est sorti !
« Wudaalo, Wudaalo ! [CHANT de l’oiseau] « Wudaalo, Wudaalo !
Mo huuduure daande, Lui qui a une plaie au cou,
Mo yolnde tiinde, Qui a une entrée au front,
Mo labbe damarje, Qui a de petites lances,
Semti mi haaraay ! » Il a eu honte que je n’aie pas assez mangé !
« Daada am nanii na, [CHANT de l’enfant] « Ma mère écoute,
Baaba am nanii na, Mon père, écoute,
Ko colel wi’atammi, Ce que me dit l’oiseau,
Collalel ladde. Le petit oiseau de brousse.
Wudaalo, Wudaalo ! Wudaalo, Wudaalo !
Mo huuduure daande, Lui qui a une plaie au cou,
Mo yolnde tiinde, Qui a une entrée au front,
Mo labbe damarje, Qui a de petites lances,
A semti mi haaraay ! » Il a eu honte que je n’aie pas assez mangé ! »
Mhm ! Mhm !
Ɓe naastini mo ngaska gawri, ɓe ufti. Ils le font entrer dans le silo à grain, ils le déterrent[9].
Sonndu naasti suppi pat timmini, wurti ! L’oiseau y est entré, il a tout picoré, il a tout mangé et il est sorti !
Mhm ! Mhm !
« Wudaalo, Wudaalo ! [CHANT de l’oiseau] « Wudaalo, Wudaalo !
Mo huuduure daande, Lui qui a une plaie au cou,
Mo yolnde tiinde, Qui a une entrée au front,
Mo labbe damarje, Qui a de petites lances,
Semti mi haaraay ! » Il a eu honte que je n’aie pas assez mangé ! »
« Daada am nanii na, [CHANT de l’enfant] « Ma mère écoute,
Baaba am nanii na, Mon père, écoute,
Ko colel wi’atammi, Ce que me dit l’oiseau,
Collalel ladde. Le petit oiseau de brousse.
Wudaalo, Wudaalo ! Wudaalo, Wudaalo !
Mo huuduure daande, Lui qui a une plaie au cou,
Mo yolnde tiinde, Qui a une entrée au front,
Mo labbe damarje, Qui a de petites lances,
A semti mi haaraay ! » Il a eu honte que je n’aie pas assez mangé ! »
Mhm ! Mhm !
O wi’i : « Jonta kam, min timmi, [L’enfant] dit : « Maintenant, nous sommes fichus,
sey na’i amin lutti. » il ne [nous] reste plus que nos vaches. »
Moɗi na’i goo fuu. [L’oiseau] avala toutes les vaches en question.
Hmm ! Hmm !
Kadi boo : De nouveau :
« Wudaalo, Wudaalo ! [CHANT de l’oiseau] « Wudaalo, Wudaalo !
Mo huuduure daande, Lui qui a une plaie au cou,
Mo yolnde tiinde, Qui a une entrée au front,
Mo labbe damarje, Qui a de petites lances,
A semti mi haaraay ! » Il a eu honte que je n’aie pas assez mangé ! »
O wi’i : [L’enfant] dit :
« Daada am nanii na, [CHANT de l’enfant] « Ma mère écoute,
Baaba am nanii na, Mon père, écoute,
Ko colel wi’atammi, Ce que me dit l’oiseau,
collalel ladde. Le petit oiseau de brousse.
Wudaalo, Wudaalo ! Wudaalo, Wudaalo !
Mo huuduure daande, Lui qui a une plaie au cou,
Mo yolnde tiinde, Qui a une entrée au front,
Mo labbe damarje, Qui a de petites lances,
A semti mi haaraay ! » Il a eu honte que je n’aie pas assez mangé ! »
O wi’i : « Jonta kam, [L’enfant] dit : « Désormais,
sey minin lutti bee baaba am bee daada am. » il ne reste plus que moi, mon père et ma mère. »
O wi’i : « Janngo, taa meetu ! » [L’oiseau] dit : « La prochaine fois, ne recommence pas ! »
O tuuti kuuje maɓɓe goo pat, L’oiseau régurgita tous leurs biens,
koo gawri dubbe unordu. même le mil autour du mortier.
O wi’i : « To a tawi sonndu ɗon suppa e nyaande mum, [L’oiseau] dit : « Si tu trouves un oiseau qui picore dans sa bale,
accu suppa ! laisse-le picorer.
Mhm ! Mhm !
A anndi no reedu mum foti na ? » Connais-tu la contenance de son ventre[10] ? »
(Rires) (Rires)
Takkaande bojel ! Takkaande bojel[11] !
(Sakko mbi’aa a jogotoo na ?) (Et tu dirais que tu vas t’occuper de lui[12] ?)
(Rires) (Rire)

[1] Un homme de l’assistance rappelle à la conteuse le titre du prochain conte qu’elle a promis.

[2] La conteuse se remémore une phrase caractéristique du conte, et un personne de l’assistance dit la suivante.

[3] Ayyee : exclamation marquant la pitié.

[4] Idéophone formellement apparenté à une racine verbale tchadique *fr.

[5] Littéralement : « n’as[-tu] pas entendu ? »

[6] Forme poétique pour collel « petit oiseau »

[7] L’enfant répète le chant de l’oiseau.

[8] Commentaire d’une auditrice.

[9] Autrefois, on creusait de profonds silos à grain dans la terre, et on les rebouchait soigneusement.

[10] L’oiseau conseille à l’enfant de laisser les oiseaux picorer comme ils ont l’habitude de le faire, sans leur proposer quoi que ce soit d’autre, au risque de se retrouver ruiné.

[11] Formule conclusive.

[12] Commentaire d’une personne de l’auditoire.

[/av_one_full]

LILLEL (VERSION LONGUE)

[su_video url=”http://ellaf.huma-num.fr/ellaf/videos/lillel1.mp4″ autoplay=”no”]

[av_one_full first]

(Rires)

(Rires)
Yoo ! Bisimilla ! Lillel na ? Bon ! Bisimilla[1] ! [Le conte de] Lillel[2] ?
Mhm ! Mhm !
Lillel boo, ɓii laamɗo ! La Lillel en question, elle est fille de roi !
Laamɗo danyi mo. C’est un roi qui l’a mise au monde.
Ooho ! Ooho !
Laamɗo yiɗaa o wurtoo sam, Le roi ne veut absolument pas qu’elle sorte.
O gooto pal, o mari mo. Il n’y a qu’elle qu’il a.
Mhm ! Mhm !
Laamɗo dillan jahaangal. Le roi s’apprête à partir en voyage.
O wi’i debbo mum yoo, o yaadikko : Il dit à sa femme, c’est une marâtre[3] :
« – Useni, Lillel am oo, taa o wurtoo ! « – S’il te plaît, ma chère Lillel, il ne faut pas qu’elle sorte !
Mhm ! Mhm !
To mi dilli, Quand je serai parti,
useni, taa accu o wurtoo o yaha wuro. s’il te plaît, ne permets pas qu’elle sorte et qu’elle aille dans le village.
A giiɗo o yiilataako. Tu vois qu’elle ne se promène pas.
– Aa booɗɗum ! – Bien ! D’accord !
Aa kadi, laamiiɗo am, ko o waɗta wuro ? » Ah, mon cher roi, qu’est-ce qu’elle ferait dans le village ? »
Mhm ! Mhm !
Yoo ! Na laamɗo’en kam na ngurtake ndilli ! Bon ! Le roi et sa suite s’en vont !
Jam, o loowi paala kosam. Puis, elle [marâtre] a rempli une grande gourde de lait.
Mhm ! Mhm !
O wi’i Lillel goo : « Ndaa ! Nyaaƴanam ! » Elle a dit à Lillel : « Tiens ! Baratte-le moi[4] ! »
Mhm ! Mhm !
Lillel jooɗi ɗon nyaaƴa. Lillel s’assoit et baratte.
Suy, paala fuŋi dow mum ! Puis la grande gourde l’éclaboussa !
Kosam ɓakkake ɗum ɓanndu fuu. Elle fut couverte de lait.
Mhm ! Mhm !
O wi’i : Elle [marâtre] dit :
« Ɓiira, mi yii ma toy keɓataa ndiyam ngiiwooɗaa ! « Ɓiira, je vais voir où tu vas trouver de l’eau pour te laver !
Dillu haa weendu Hursuuru ! » Va à la mare de Hoursou ! »
Mhm ! Mhm !
Wooɗi. Lillel ummake tokkake laawol. Bon. Lillel se leva et se mit en route.
Mhm ! Mhm !
Wurtake, Elle sortit
Mhm ! Mhm !
fotti e yimɓe. et rencontra des gens.
Yimɓe boo pat anndino mo o wurtataako. Tout le monde savait qu’elle ne sortait jamais.
Ooho ! Ooho !
« – Hii ! Lillel, toy njaataa ? [CHANT[5]] « – Hii[6] ! Lillel, où vas-tu ?
Lillel bajjel, toy njaataa ? Lillel la fille unique, où vas-tu ?
– Hursuuru njahanmi, – C’est à la mare de Hoursou que je vais,
Hursuuru njahanmi, C’est à la mare de Hoursou que je vais,
Hursuuru ndu koole. La mare des Mitragyna inermis.
Kosam fiiti daydamaari, Le lait [m’]a éclaboussée, daydamaari[7],
Hursuuru njahanmi. » C’est à la mare de Hoursou que je vais. »
Mhm ! Mhm !
« Lillel am lora yaa huucu ! » « Ma chère Lillel, reviens, rentre à la maison ! »
Mhm ! Mhm !
O saalake oon kam. Elle dépasse celui-ci.
Oo boo, ɓe pottoyi. Celui-là, ils se sont rencontrés[8].
« – Hii, Lillel, toy njaataa ? [CHANT] « – Hii, Lillel, où vas-tu ?
Lillel bajjel, toy njaataa ? Lillel la fille unique, où vas-tu ?
– Hursuuru njahanmi, – C’est à la mare de Hoursou que je vais,
Hursuuru njahanmi, C’est à la mare de Hoursou que je vais,
Hursuuru ndu koole. La mare de Hoursou aux Mitragyna inermis.
Kosam fiiti daydamaari, Le lait [m’]a éclaboussé[e], daydamaari,
Hursuuru njahanmi. » C’est à la mare de Hoursou que je vais. »
Mhm ! Mhm !
« Lillel am lora yaa huucu ! » « Ma chère Lillel, reviens, rentre à la maison ! »
Mhm ! Mhm !
Oo boo saalake. Celui-ci aussi passa.
O fottoyi e oya boo. Elle en rencontra un autre.
« – Hii, Lillel, toy njaataa ? [CHANT] « – Hii, Lillel, où vas-tu ?
Lillel bajjel, toy njaataa ? Lillel la fille unique, où vas-tu ?
– Hursuuru njahanmi, – C’est à la mare de Hoursou que je vais,
Hursuuru ndu koole. La mare de Hoursou aux Mitragyna inermis.
Kosam fiiti daydamaari, Le lait [m’]a éclaboussé[e], daydamaari,
Hursuuru njahanmi. » C’est à la mare de Hoursou que je vais. »
Mhm ! Mhm !
« Lillel am lora yaa huucu ! » « Ma chère Lillel, reviens, rentre à la maison ! »
Mhm ! Mhm !
Lillel fotti bee fowru boo. Lillel rencontra aussi l’Hyène.
« – Hii, Lillel, toy njaataa ? [Chant[9]] « – Hii, Lillel, où vas-tu ?
Lillel bajjel, toy njaataa ? Lillel la fille unique, où vas-tu ?
– Hursuuru njahanmi, – C’est à la mare de Hoursou que je vais,
Hursuuru njahanmi, C’est à la mare de Hoursou que je vais,
Hursuuru ndu koole. La mare de Hoursou aux Mitragyna inermis.
Kosam fiiti daydamaari, Le lait [m’]a éclaboussé[e], daydamaari,
Hursuuru njahanmi. » C’est à la mare de Hoursou que je vais. »
Mhm ! Mhm !
« Lillel am, lora yaa huucu ! » « Ma chère Lillel, reviens, rentre à la maison ! »
Kadi boo nga lori. De nouveau la [sale bête] revient.
(Rire) (Rire)
« – Hii, Lillel, toy njaataa ? [CHANT] « – Hii, Lillel, où vas-tu ?
Lillel bajjel, toy njaataa ? Lillel la fille unique, où vas-tu ?
– Hursuuru njahanmi, – C’est à la mare de Hoursou que je vais,
Hursuuru njahanmi, C’est à la mare de Hoursou que je vais,
Hursuuru ndu koole. La mare de Hoursou aux Mitragyna inermis.
Kosam fiiti daydamaari, Le lait [m’]a éclaboussé[e], daydamaari,
Hursuuru njahanmi. » C’est à la mare de Hoursou que je vais. »
Mhm ! Mhm !
Lamɗo goo boo ɗon warta ! Le roi, lui, revient !
Mhm ! Mhm !
Biiro mum gooto ƴeewi wi’i ɓe : L’un de ses notables a vu de loin [Lillel et l’Hyène] et a dit [au roi et à sa suite] :
« Sike miin na, mi giiɗo ba Lillel wiirti ! » « J’ai comme l’impression d’avoir vu passer furtivement quelqu’un qui ressemble à Lillel ! »
Mhm ! Mhm !
O wi’i : « Piirnanee yam mo daande. [Le roi] dit : « Faites-lui sauter la tête[10].
Lillel am oon wara haa ɗoo ? » C’est ma Lillel qui vient ici ? »
Mhm ! Mhm !
Kadi boo powa lorake. La sale Hyène revint encore.
« Lillel, toy njaataa ? [CHANT] « Lillel, où vas-tu ?
Lillel bajjel, toy njaataa ? » Lillel la fille unique, où vas-tu ? »
O wi’i: Elle dit :
« Hursuuru njahanmi, « C’est à la mare de Hoursou que je vais,
Hursuuru njahanmi, C’est à la mare de Hoursou que je vais,
Hursuuru ndu koole. La mare aux Mitragyna inermis.
Kosam fiiti daydamaari. Le lait [l’] a éclaboussé[e], daydamaari.
Hursuuru njahanmi. C’est à la mare de Hoursou que je vais. »
« Lillel am, lora, yaa huucu ! » « Ma chère Lillel, reviens, rentre à la maison ! »
Mhm ! Mhm !
Kadi boo nga lori. La sale [bête] revient.
« – Lillel, toy njaataa ? [CHANT] « – Lillel, où vas-tu ?
Lillel bajjel, toy njaataa ? Lillel la fille unique, où vas-tu ?
– Hursuuru njahanmi, – C’est à la mare de Hoursou que je vais,
Hursuuru njahanmi, C’est à la mare de Hoursou que je vais,
Hursuuru ndu koole. La mare aux Mitragyna inermis.
Kosam fiiti daydamaari, Le lait [m’]a éclaboussé[e], daydamaari.
Hursuuru njahanmi. » C’est à la mare de Hoursou que je vais. »
« Lillel am, lora yaa huucu ! » « Ma chère Lillel, reviens, rentre à la maison ! »
Oya goo, goɗɗo boo wi’i: L’autre, quelqu’un d’autre dit aussi [au roi] :
« – Alla woonane, ɗum Lillel, mi giiɗo mo. « – S’il vous plaît[11], c’est Lillel, je l’ai vue.
Mhm ! Mhm ! Mhm ! Mhm !
– Piirnee mo daande ! » – Faites-lui sauter la tête ! »
Ɓe piirni mo. Ils la lui firent sauter.
Mhm ! Mhm !
Kadi boo nga lori. La sale [bête] revint encore :
« – Lillel, toy njaataa ? [CHANT] « – Lillel, où vas-tu ?
Lillel bajjel, toy njaataa ? Lillel la fille unique, où vas-tu ?
– Hursuuru njahanmi, – C’est à la mare de Hoursou que je vais,
Hursuuru njahanmi, C’est à la mare de Hoursou que je vais,
Hursuuru ndu koole. La mare aux Mitragyna inermis.
Kosam fiiti daydamaari, Le lait [m’]a éclaboussé[e], daydamaari.
Hursuuru njahanmi. » C’est à la mare de Hoursou que je vais. »
Mhm ! Mhm !
Laamɗo’en mbangiti vaaw ! Le roi et ses gens réapparurent brusquement.
Jam, powa doggi. Puis, la sale Hyène s’enfuit.
Mhm ! Mhm !
« Hii ! Lillel ! » « Hii ! Lillel ! »
Ɓe kooci Lillel. Ils prirent Lillel.
Mhm ! Mhm !
Ɓe njooɗake les lekki. Ils s’assirent sous un arbre.
« E toy njaataa ? » « Où vas-tu donc ? »
Mhm ! Mhm !
O wi’i : « Nyannde ndilluɗon goo baaba am, Elle dit : « Le jour où vous[12] êtes partis, papa,
yaadikko loowi faandu. [ma] marâtre a rempli [de lait] une gourde.
Mhm ! Mhm !
O wi’i mi nyaaƴana mo. Elle m’a dit de la lui baratter.
Mhm ! Mhm !
Nyaaƴmi, mi ɗon nyaaƴa ni, kosam fiiti dow am. Je l’ai barattée, et dès que je me suis mise à la baratter, le lait m’a éclaboussé.
O wi’i yam mi hok-, o hokkataa yam ndiyam. Elle m’a dit[13] je vais te don-, qu’elle ne va pas me donner d’eau.
Sey mi dilla haa weendu Hursuuru qu’il faut que j’aille à la mare de Hoursou
Mhm ! Mhm !
mi yiiwoyoo. » pour me laver. »
Booɗɗum ! Ɓe kooci mo, ɓe kuucidi wuro. Bien ! Ils la prirent et la ramenèrent avec eux au village.
O weernoyi mo saare maccuɗo goɗɗo. [Le roi] l’hébergea dans la maison d’un esclave.
Mhm ! Mhm !
Yoo ! O warti saare, Bon ! Il revint au palais,
o yottitake ! il y arriva !
« – Kaay ! Laamɗo am ! A warti ? « – Kaay[14] ! Mon roi ! Tu es de retour ?
Kaay ! Laamiiɗo am ! A jaɓɓaama ! Kaay ! Mon roi ! Sois le bienvenu !
Kaay ! Laamɗo am ! » Kaay ! Mon roi ! »
O waddi ndiyam. Elle [lui] apporta de l’eau[15].
« – E toy Lillel am ? « – Et où est ma chère Lillel ?
– Kayya ! Laamɗo am ! – Kayya [16]! Mon roi !
Ndiyam a yaraay ni ƴama Lillel ! Tu n’as pas [encore] bu d’eau et tu me demandes [des nouvelles de] Lillel !
Mhm ! Mhm ! Mhm ! Mhm !
Ko waɗta mo ? » Qu’est-ce qui peut bien lui arriver ? »
Mhm ! Mhm !
Lillel yari, o defani ɗum kadi boo, o waddi. [Le roi[17]] a bu, elle lui a fait à manger et le lui a apporté.
« – Kaay ! E toy Lillel am ? « – Kaay [18]! Et où est ma chère Lillel ?
– Aan laamɗo am ! – Toi, mon roi !
Lillel kam, na ɗon saare ton ni ! Lillel, elle est tout simplement dans la concession !
Mhm ! Mhm !
Toy o yaata ? » Où peut-elle bien aller ? »
Laamɗo nyaami. Le roi mangea.
« – E toy Lillel am ? « – Où est donc ma chère Lillel ?
– Aan laamɗo am, – Toi, mon roi,
koo siiwtaago a siiwtaaki ni, a ɗon ƴama Lillel ! tu ne t’es même pas reposé un instant et tu demandes [après] Lillel !
Mhm ! Mhm !
– Ee toy Lillel am ? – Où est donc ma chère Lillel ?
– Lillel oo iga[19] fajiri wurtii ɗoo o wartaay. – Cette Lillel, depuis le matin elle est sortie et elle n’est pas rentrée.
Mi anndaa e o hokkii. » Je ne sais pas vers où elle est allée. »
Mhm ! Mhm !
Laamɗo wi’i : « Wooɗi ! Le roi dit : « Bien !
Ayyee ! Mi wiino ayna mo ni, Pourtant, je t’avais dit de la surveiller,
Mhm ! Mhm !
accaa o dilla ? et tu la laisses partir ?
– Kaay ! Lillel maa semtataa ! » – Kaay ! Ta Lillel ne respecte rien ! »
(Rire) (Rires)
Wooɗi ! Bon !
Laamɗo yehi wi’i Lillel : Le roi alla dire à Lillel :
« – E noy ngiɗɗaa mi waɗane yaadikko maa ? « – Que veux-tu donc que je fasses à ta marâtre ? »
O wi’i : « Ngaddaa buhuure loowaa yam. Elle dit : « Apporte un sac et mets-moi dedans.
Ndokkon yam duweeje ɗiɗi mi jogoo. Donnez-moi en main deux aiguilles à tresser.
Mhm ! Mhm !
Njaaron yam haa suudu kisin njo’’inon yam. Emmenez-moi dans la cuisine et déposez-y-moi.
Mbi’aa a warti, o yaha o hooca ufuru man. » Dis que tu es rentré [de voyage], qu’elle aille prendre ce paquet[20]. »
Ɓe ngaati mo nder buhuure, On la mit dans le sac,
ɓe ndokki mo duweeje. et on lui a donné les aiguilles.
Jam laamɗo wari naasti suudu, Puis le roi est entré au palais
wi’i : et a dit :
« Yaa haa suudu too, woodi ko tawataa. » « Va dans la case, là-bas, il y a quelque chose que tu y trouveras. »
Mhm ! Mhm !
Jam o wari o naasti, Puis [la marâtre] y alla et y entra,
o turi haa o efta nii. elle s’est penchée comme ça pour soulever [le sac].
Suy Lillel waddi duweeje, ɗisi e gite maako, Puis Lillel prit les aiguilles et les lui planta dans les yeux,
ɓiira, wurwi ɗe. ɓiira, et les y fit tourner.
Ɗon wurwa, ɗon wurwa ! Elle les tourne, elle les tourne !
O ɗon wooka ni haa o do’’ii ɗoon o maayi. [La marâtre] crie jusqu’à ce qu’elle tombe là et meure.
O wi’i : « Ɓolon mo ! » [Lillel] dit : « Arrachez-lui la peau ! »
Ɓe kaɓɓi mo her caka dammugal. Ils attachèrent [la peau] entre les montants de la porte.
Lillel wi’i yaalta faɗɗa laral maako, Lillel dit qu’en repassant, elle doit frapper sur sa peau,
wurtoo faɗɗa laral, qu’en sortant, elle doit frapper la peau,
yaalta ! en repassant… !
Takkaande bojel ! Takkaande bojel[21] !
(Rires)  

[1] « Au nom de Dieu ! » Exclamation que l’on formule avant de se lancer dans quoi que ce soit.

[2] Nom sans signification précise, de forme diminutive.

[3] Incise de la conteuse, pour indiquer que la femme en question est la marâtre de Lillel.

[4] La marâtre demande à Lillel de lui baratter le lait qui est dans la gourde.

[5] Les deux premiers versets sont chantés par la personne rencontrée sur la route. Ensuite vient la réponse de Lillel.

[6] Exclamation marquant un fort étonnement.

[7] Mot inséré sans doute pour des raisons de prosodie ; il n’a pas de sens particulier, semble-t-il.

[8] Lillel continue son chemin et laisse derrière elle la première personne qui l’a interpellée. Une autre personne l’interpelle à nouveau.

[9] Les deux premiers versets sont chantés par la conteuse avec une grosse voix, censée représenter celle de l’Hyène.

[10] Littéralement : « le cou ».

[11] Formule de politesse pour demander au roi la permission de s’adresser à lui ; signifie littéralement : « Que Dieu soit bon pour toi ! »

[12] Il ne s’agit pas ici d’un pluriel de politesse. « Vous » inclut le roi et la troupe qui l’accompagnait.

[13] Hésitation de la conteuse, qui se reprend.

[14] Ici, c’est la marâtre qui parle. Elle se réjouit du retour du roi.

[15] Geste naturel envers quelqu’un qui arrive chez vous.

[16] Exclamation à valeur de reproche.

[17] La conteuse se trompe et dit « Lillel » ou lieu du roi.

[18] Par cette exclamation, le roi repousse la nourriture qu’on lui apporte, semble-t-il.

[19] Variante locale de diga « depuis ».

[20] La fille dit à son père de faire croire à sa marâtre qu’il lui a rapporté quelque chose de son voyage.

[21] Formule de clôture.

[/av_one_full]