Mbaroodi e fowru e rawaandu

 

 

 

– Wonnoo ɗoo, ko mbaroodi e fowru e rawaandu.

Ɓe ndenndi ngaari e mbeewa e bortel. Mbaroodi wii : « Rawaandu, haadi ko aan woni cukalel, feccan en. » Rawaandu wii : «Ɗum kay feccii hoore mum : haadi ko aan woni mawɗo, naw ngaari ndii, Fowru nawa mbeewa baa, miin, mi nawa bortel ngel. »

Ndeke mbaroodi welaaka ɗuum : woni e mum, ko nawde fof. Tan mbaroodi fiyi takkere mum e reedu rawaandu : tetekki rawaandu njalti. Rawaandu maayi siinyi nyiiƴe ! Mbaroodi wii : « Fowru, feccan en. »

Fowru huli, ndu wii : « Ɗum kay feccii hoore mum : a hiirtoto ngaari ndii, kasitoɗaa mbeewa baa, ngottoɗaa bortel ngel. » Mbaroodi jali wii : « Holmo janngin-maa ndee ɗoo feccere ? » Fowru wii : « Janngini mi ndee ɗoo feccere, ko siinydu nyiiƴe nduu ! »

Rawaandu e mbeewa e fowru

 

 

– Wonnoo ɗoo ko rawaandu e mbeewa ena ngawa.

Tan fowru tawi ɓe ɗoon, haɓe ngawa. Tan ndu joli. Ɓe ngoni e awde. Fowru nduu wii mbeewa baa : « Bottaari, abbo too ! » Ndu wii kadi rawaandu nduu : « Hiraande, abbo too ! »

Yehi haa ɓooyi, rawaandu nduu faami ko fowru wi’ata koo. Rawaandu noddi mbeewa, ndu wii : « A nanii ko fowru haalata koo ? » Mbeewa wii : « Alaa. » Rawaandu wii : « Fowru wii, aan ko a bottaari, miin ko mi hiraande. Miin noon, so o wi’ii ma o hiirtoo mi, o hiirtoto jenngunde. » Rawaandu wii : « Mbeewa, waɗ feere njahaa wuro. So a fotii yettoyaade, mi abbo-maa. »

Mbeewa fokkiti, woni e yahde. Fowru wii : « Hiraande, to Bottaari yahata ? » Rawaandu wii : « Bottaari yahanta ko na nokkoya jaaynge ! » Fowru wii : « Ɗuum wallan. Yo o yah. »

Ɓe ngoni e awde. Haa rawaandu anndi mbeewa foti yettoyaade, tan rawaandu ƴeeŋi, ndu wii fowru : « Mbeewa yettoyiima wuro. Miin ne, mi yehii. »

Fowru riddi rawaandu…

Mbeewa yehi. Ndeke nde mbeewa yehi ndee, yii jaaɓi ciinyki jaaɓe. Mbeewa yejjiti ko dognooɗo fowru. Ba woni e murde jaaɓe. Ha ba nani gurdu-gurdu, tan ba naati e ngaska mbabba ladde – walla ngirja – ba naati haa heddii hoore ndee. Mbeewa futtini gite mum boɗeeje.

Fowru riddi rawaandu haa rawaandu naati nder wuro. Fowru ruttii ene ŋattoo, haa tawi mbeewa nder ngaska, ene futtini gite mum boɗeeje. Fowru wii : « Ɗum ko mbeewa ne ? » Mbeewa wii : « Alaa, ko miin Futtan ! » Fowru wii : « Ko woni “Futtan” ? »

Mbeewa wii : « “Futtan” ko ndaarɗo mi maaya, mo ndaarmi maaya ! » Fowru wii : « Walaa hawla walaa quwwata !… Muɓɓu gite maa ! Kori a yi’aani mi dey ? » Mbeewa wii : « Alaa. » Fowru wii : « A yi’aani mi, mi yi’aani ma. »