Mergol- Hammadi Hamma Bari / Poésie libre – Hammadi Hamma Bari